Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Engendering Welfare States: How Fa(i)r are Scandinavian Welfare States

Journal of Economic and Social Thought, cilt.4, ss.84-96, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmekte Olan Ülkelerde ‘İnsana Yakışır İş’i Ölçmek: Türkiye İçin Öneriler

EKONOMİK YAKLAŞIM, cilt.28, ss.1-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Global Financial Crisis Did Not Leave the Labor Untouched

Perspectives, cilt.1, ss.28-33, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Feminism Redefining Economics or Feminism as a Good Accompany

Kadın Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, ss.1-30, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kriz ve İstihdam Politikaları Kıskacında Türkiye'de Kadın İstihdamı

İktisat Dergisi, ss.93-100, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Krizler Karşısında Kadın İstihdamının Esnekliği

İktisat Dergisi, ss.27-35, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapitalizm ve Kriz: Adam Smith’ten Marx’a Sistemin Sürdürülebilirliği Sorunu

İKTİSAT DERGİSİ, no.501, ss.99-110, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasıl Bir İktisat Eğitimi

İKTİSAT DERGİSİ, no.415, ss.59-63, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Global Recession and Turkish Labour Market

Knowledge Networking Program on Engendering Macroeconomics and International Economics-Summer Seminar, Polonya, 1 - 04 July 2013, ss.1-30

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu Bildiriler

Çalışma Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: İstihdam Yaratma Programları, Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi Bölümü, Editör, Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi Bölümü, İstanbul, ss.221-237, 2016

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı

Gender and Decent Work: Cross-Cutting Issues in Manufacturing Industry In Turkey, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Editör, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, ss.651-658, 2016

Almanak 2012-2013 Analizleri

Makro İstikrar Arayışında İnsanca Bir Alternatif: Tam İstihdam Garantisi, Kurt Serap, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.97-118, 2014

Global Economic Crisis and the Developing World

Economic Cycles and Gendered Employment Patterns in Turkey, Deshpande, A., Nurse, K., Editör, Routledge,London, Londra, ss.221-252, 2012

Kamu Ekonomisinin Ekonomi-Politiği

Ekonomik Çevrimlerin (Krizlerin) Kadın/Erkek İstihdamına Yansımaları: Türkiye İmalat Sanayi ve Kent Emek Piyasası Üzerine Ampirik Bir Analiz, Köse, A., Falay N., Pınar A., Editör, Sav Yayınları, Ankara, ss.130-154, 2011

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği

Türkiye’nin Krizleri Önce Kadınları Vuruyor’ Mit mi? Gerçek mi?: Emek Piyasasından Yanıtlar, Dedeoğlu S., Yaman Öztürk M., Editör, Sav Yayınları, İstanbul, ss.100-140, 2010

Emek ve Siyaset

Türkiye’de Yoksulluk Analiz ve Çalışmalarına Bir Bakış, Ercan. F., Tezcek Ö., Biçer, Ö., Editör, Dipnot Yayınevi, İstanbul, ss.80-124, 2010

Diğer Yayınlar