A Levinasian Journey: Desiring to be the Other: Repression and Broken Revivals in The Ambassadors and The Talented Mr. Ripley


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: Semahan Avcı

Supervisor: Kudret Nezir Yunusoğlu

Abstract:

Bu tez, Amerikan edebiyatının iki farklı dönemini ve yazarını inceler. Bunlardan biri Modern Amerikan edebiyatının temsilcisi Henry James, diğeri ise II. Dünya Savaşı sonrası Amerikan edebiyatı yazarı Particia Highsmith'tir. İki dönem ve iki yazar ilk bakışta birbiriyle çok ilgili görünmese de onların bu çalışmada birlikte incelenmelerini sağlayan nokta, yarattıkları karakterlerin motivasyonları ve geleneksel olmayan cinsel kimliklerdir. Hem Henry James'in The Ambassadors (1903), hem de Patricia Highsmith'in The Talented Mr. Ripley (1955) romanlarında, "dik başlı evlatları" keşfetmek için gittikleri Avrupa'dan "hakiki yuvalarına" geri götürmek arzusu vardır. Bu görev, Avrupa'ya elçi olarak gönderilen iki ana kahraman olan Lewis Lambert Strether ve Tom Ripley tarafından gerçekleştirilecektir. Emmanuel Levinas'ın etiksel (ahlaki) perspektifi; başkasına yönelme ve başkasının yüzü ile olan karşılaşma gibi Levinasçı kavramlar bu çalışmanın temel argümanlarına kuramsal çerçeve oluşturacaktır. Öte yandan Queer Teori bu eserleri yorumlamada anahtar görevi görecektir çünkü aynı cinsten bireylere duyulan üstü kapalı ve baskılanmış arzu, burada tartışılan karakterlerin etik ya da etik olmayan davranışlarında harekete geçirici bir görev üstlenecektir. Bu tezde seçilen iki roman, içerikleri itibariyle queer yorumlamaya müsaittir ve etik kavramının davranışa nasıl yansıdığı açısından birbirleri arasındaki kontrast rahatça görülebilecektir.


This thesis examines two different periods and authors of American literature. One of them is Henry James, the representative of Modern American Literature, and the second one is Patricia Highsmith who is a writer of American literature Post-World War II. Although these two periods and writers do not seem to be very relevant to each other at first glance, the point that enables them to be examined together in this study is the motivation of the characters they create and the non-traditional sexual identities. In both Henry James's The Ambassadors (1903) and Patricia Highsmith's The Talented Mr. Ripley (1955), there is the desire to fetch "the wayward sons" from Europe, where they have left to explore. This will be done by Lewis Lambert Strether and Tom Ripley, the two main heroes sent to Europe as ambassadors. The ethical perspective of Emmanuel Levinas; Levinasian concepts such as directedness towards the other person and encounter with the face of other will constitute the theoretical basis for the focal arguments of this study. On the other hand, Queer Theory will serve as the key to interpreting these works because the implicit and suppressed desire for individuals of the same sex will play a stimulating role in the ethical or unethical behavior of the characters discussed here. The two novels chosen in this thesis are suitable for queer interpretation by their content and the contrast between them can be seen in terms of how the concept of ethics reflects on the behavior.