Kanal Duvarı İndirilen Mastoidektomi Cerrahisinde Kemik Cips ile Mastoid Kavite Obliterasyonu Yapılan ve Yapılmayan Hastalar Arasındaki Hayat Kalitesi Farkı


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Hakan KARA

Supervisor: Beldan Polat

Abstract:

Amaçlar

Çalışmanın birincil amaçları, dış kulak yolu (DKY) arka duvarı indirilen (CWD İngilizcesini de yazmak doğru olabilir ) mastoidektomide, mastoid ve epitimpanum obliterasyonu yapılan hasta grubu ile açık kavite bırakılan hasta grubunu ameliyat sonrası erken dönemde hasta hayat kalitesi ve DKY hijyeni açısından karşılaştırmaktır. İkincil amaçları ise, iki cerrahi tekniği ameliyat sonrası erken dönemde işitme kazancı açısından karşılaştırmak; ayrıca hasta hayat kalitesine ve işitme kazancına etkiyen faktörleri araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntemler

Prospektif gözlemsel bir kohort çalışması planlandı. Kronik orta kulak iltihabı (KOM) nedeniyle CWD mastoidektomi yapılan 30 hasta dahil edildi. Mastoid obliterasyonu yapılanlar (Grup 1) çalışma grubu ve açık kavite bırakılanlar (Grup 2) kontrol grubu olmak üzere iki kohort takip edildi. Demografik değişkenler, operasyon öncesi otomikroskopik fizik muayene bulguları ve odiyolojik bulgular, hayat kalitesi ölçeği (COMQ-12), operasyon sırası hastalık ilişkili bulgular ve operasyondan sonra 6.ayda DKY hijyeni (debris, serumen ve kabuklanma birikimi), DKY’de çökme, odiyolojik bulgular ve hayat kalitesi ölçeği (COMBI) prospektif olarak kaydedildi. İstatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular

Her iki gruptan 1’er hasta takip eksikliği nedeniyle dışlandığı için grup başına 14 hastadan toplam 28 hastanın verileri analiz edildi. Ortalama (standart sapma) yaş 36,14 (12,22) yıldı. Hastaların 15’i (%53,6) kadın, 13’ü (%46,4) erkekti. İki grup arasında demografik veriler, ameliyat öncesi hastalık ilişkili veriler ve COMQ-12 skorları açısından istatistiksel fark saptanmadı. Ameliyat sonrası 6. ay COMBI skoru grup 1’in 49,0 (8,66), grup 2’nin 46,79 (7,76) saptandı. (p=0,482) Grup 2’de 8 (%57,1) hastada kabuklanma ve debris birikimi görülürken grup 1’de sadece 3 (%21,4) hastada görüldü. (p=0.06) Grup 1’de 10 hastada (%71,4) DKY arka duvarı tamamen normal görünümde iken, 3 (%21,4) hastada arka duvarda hafif çökme, yalnızca 1 (%7,1) hastada ise belirgin çökme mevcuttu. İki grup arasında ameliyat sonrası 6.ayda odiyolojik bulgular açısından anlamlı bir fark saptanmadı. (p>0,05)

Sonuçlar

Çalışma, mastoid ve epitimpanum obliterasyonu yapılan hastalarda açık kavite bırakılan hastalara göre ameliyat sonrası erken dönemde daha hijyenik ve doğal görünümde DKY sağlandığını göstermiştir. Fakat iki grup arasında, erken dönemde hasta bakış açısından hayat kalitesinde ve işitme kazancı açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır.