Uluslararası öğrencilerin sosyal dışlanması: İstanbul örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: HALİM BAŞ

Supervisor: Faruk Taşcı

Abstract:

Uluslararası eğitim, etkileri ve beklentileri ile ülkelerin geleceklerine ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasi açıdan nüfuz etmektedir. Öyle ki, uluslararası eğitimin demografik dönüşümle bağlantılı şekilde dinamik bir alan olduğu görülmektedir. Birçok ülkenin sürdürülebilir ekonomi anlayışını, kendi nüfus dinamikleri ile sürdürmesinin giderek zorlaştığı bu dönemde daha çok beceriye sahip, en yetenekli kişileri cezbetmeye odaklı politikalar görülmektedir. Bu çerçevede ülkeler arasında giderek artan küresel uluslararası öğrenci hareketliliğinin, öğrenciler açısından oluşturduğu sosyal dışlanma durumunu ele almak oldukça önemli hale gelmektedir. Çalışmanın amacı, uluslararası eğitim amacıyla bir başka ülkede eğitim alan uluslararası öğrencilerin sosyal dışlanma durumlarını, İstanbul kapsamında ele almak, durum tespiti yapmak ve Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikalarına katkı sağlamaktır. Çalışma kapsamında, İstanbul'da 22 adet üniversitede öğrenim gören 382 uluslararası öğrenciden anket yoluyla veri elde edilmiştir. Bu verilerin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılarak açımlayıcı faktör analizi üzerinden model test edilmiştir. Buna göre, uluslararası öğrenciler içerisinde cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Devlet üniversitelerinde eğitim alanların ise ekonomik dışlanma algıları daha yüksektir. Eğitim düzeyleri açısından sosyal dışlanmanın boyutları bakımından fark bulunmamaktadır. Gelinen bölgeler açısından ise, ekonomik dışlanma algıları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.