TÜRKİYE'DE TARIM SEKTÖRÜ VE 2000'Lİ YILLARDA TARIMDA İZLENEN POLİTİKALAR


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ZELİHA AKDENİZ

Supervisor: Demet Çak

Abstract:

Tarım, hem gelişmekte olan ülkeler için hem de gelişmiş ülkeler için gıda güvenliği, gıda arzı sürekliliği, gelir, istihdam ve dış ticaret bağlamında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu kapsamda, tarım politikaları; tarım sektörünün yapısal sorunlarına çözüm bulmak, arz-talep dengesini sağlamak, ekonomiye katkıda bulunmak gibi amaçları gerçekleştirmek için farklı araçları kullanmaktır. Cumhuriyet döneminden 1980 yılına kadar, ekonominin tarıma dayalı, nüfusun çoğunluğunun tarım sektöründe istihdam edildiği ve tarımın korumacı politikalarla desteklendiği bir dönem olmuştur. 1980 yılında alınan kararlarla birlikte serbest ekonomiye geçiş süreci başlamış ve tarımsal destekleme politikaları da azaltılmıştır. 1990'lara gelindiğinde, ekonomide devlet desteğinin olduğu bir yapıdan, piyasa ekonomisinin etkili olduğu bir döneme geçilmiştir. 2000 yılı sonrası ise tarım reformu çalışmalarıyla birlikte, tarım politikalarında yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde doğrudan gelir desteği ve alan bazlı desteklemeler etkili olmuştur. Bu politikalarla birlikte devletin tarımsal alandaki desteği azaltılmıştır. Bu çalışmada; tarımın sektörel yapısı, Türkiye ekonomisindeki yeri ve 2000 yılından sonra tarımda izlenen politikalar ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: (Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Tarım Politikaları, Tarımsal Destekler, Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Payı)