Güft-i Vasfî (İnceleme-Metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Ayten Yıldırım

Supervisor: Esra Egüz O Donohoe

Abstract:

Vasfî, klasik Türk edebiyatının güç kaybettiği, değişime maruz kaldığı XIX. asrın ilk yarısında yaşamış bir şairdir. Bu tezde, kaynaklarda hakkında bilgi bulunamayan Vasfî’nin, hayatı ve edebî kişiliği, şiirlerinden yola çıkılarak aydınlatılmaya çalışılmıştır.

       II. Mahmûd devrinde yaşadığını öğrendiğimiz Vasfî, Osmanlı Devleti’ndeki paşa, vezir, ayân, muhafız, kapıcıbaşı, bina emini, hoca ve tekke şeyhi gibi pek çok kişiye şiir yazmıştır. Rumeli’de pek çok bölgede bulunduğu ve İstanbul’a geldiği şiirlerinden öğrendiğimiz diğer bilgiler arasındadır. Tasavvufî açıdan zengin bir eseri olan Vasfî’nin, şiirini okuyanları Rifâî tekkesine çağırması, onun bu tarikatı benimsediğini göstermektedir.

            Vasfî’nin elimizde bulunan tek eseri üzerinde çalıştığımız Güft-i Vasfî’dir. Eserin bilinen tek nüshası İstanbul Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesindedir ve S.H.M.H.K Yaz.335 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Klasik bir düzene sahip olmayan eserde 210 şiir bulunmaktadır. O, şiirlerinin tamamında Vasfî mahlasını kullanmıştır. Dönemin edebiyatında görülen şekil ve muhtevadaki değişim, Vasfî’nin şiirlerine de yansımıştır.

       Bu çalışma ile Güft-i Vasfî’deki şiirler Latin harflerine aktarılarak şekil ve muhteva açısından incelenmiş, böylelikle divan edebiyatına ait bir eser gün yüzüne çıkarılmış ve müellifi Vasfî’nin Türk kültür ve edebiyatındaki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.