KORONA STİMÜLASYONUNUN DENTAL İMPLNATLARIN OSSEOİNTEGRASYONUNA ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI (PROJE NO:496665 / PROJE ID:2388)


Creative Commons License

Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: MUSTAFA AYHAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hümeyra Kocaelli

Abstract:

ÖZET

Ayhan M. (2016). Korona Stimülasyonunun Dental İmplantların Osseointegrasyonuna Etkisinin Deneysel Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız Diş Çene Cerrahisi ABD. Doktora Tezi. İstanbul.

Giriş ve amaç: Günümüzde implantların daha erken yüklemesi ve düşük kalitedeki kemiklerde osseointegrasyon miktarının arttırılması için ilave tekniklerin kullanılması implant araştırmalarının temel konularından biridir. Kemik yapımını stimüle edici çeşitli teknikler hem osseointegrasyon süresini kısaltmak hem de düşük kalitedeki kemiklerde başarı oranını arttırmak için araştırılmaktadır. Literatürde osseointegrasyon ve elektrostimülasyon ilişkisini gösteren sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir elektrostimülasyon türü olan korona stimülasyonu (KS) nun dental implantların osseointegrasyon kalitesi, oranı ve sürecine etkisinin deneysel olarak araştırılmasıdır.

Gereç ve yöntem: Eksperimental protokolde dört koça ait 8 tibiyaya toplam 32 implant uygulanmıştır. Deney hayvanlarının sağ tibialarına KS uygulanmış, sol tarafları kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 15. ve 30. günlerdeki sakrifikasyon periyodunun ardından nondekalsifiye histomorfometrik yöntemle kemik-implant temas yüzeyi (BIC), kemik alanı (BAr) ve kemik çecresi (BPm) ölçümleri hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 21 programı kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Histomorfometrik analiz sınucunda BIC, BAr ve BPm değişkenlerinin her biri için deney ve kontrol grupları karşılaştırıldığında, 15. ve 30. gün gruplarının tamamında deney grubunda kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Deney gruplarının 15. ve 30. gün karşılaştırmalarında BIC değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Sonuç: Bu çalışmada KS’nun dental implantların osseointegrasyon sürecinin kalitesi ve kantitesine iyileşmenin erken dönemlerinde olumlu etkisi histomorfometrik analizlerle deneysel olarak ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osseointegrasyon, Elektriksel Stimülasyon, Dental İmplant, Histomorfometri, Korona Stimülasyonu.

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 49665