Sentiment Analysis in Social Networks of Health Institutions.


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty Of Health Sciences, Department Of Health Management, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Özge ÇONAK

Supervisor: Emrah Önder

Abstract:

Çonak, Ö. (2020). Sağlık Kurumlarının Sosyal Ağlarında Duygu Analizi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD. Doktora Tezi.


İstanbul. Sosyal etki yaratan bir iletişim platformu olan Twitter; kar amacı gütmeyen kuruluşların mesajlarını kitlelere ve kitlelerin duygularını da kar amacı gütmeyen kuruluşlara iletmektedir. Bu araştırma; sağlıkla ilgili çalışmalar yapan ve kar amacı gütmeyen kurumlarla ilgili Twitter paylaşımlarını incelemeyi, sosyal medyada bu kurumlarla ilgili duygu durumlarını belirlemeyi ve bu duyguları ölçmeyi amaçlamaktadır. WHO, ILO, IOM, UNICEF, FAO, Red Cross, UNDP ve UNHCR ile ilgili duygu analizi R programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Duygu analizinde kullanılan tweetler; Twitter API’si ile iletişim kurularak toplanmıştır. Çalışma süresince Kasım 2019, Mayıs 2020 ve Ekim 2020 olmak üzere üç dönemde toplam 310.341 tweet toplanmıştır. Tweetler 10 faklı duyguya göre sınıflandırılmıştır. Normal şartlarda ve pandemi şartlarında bu kurumlarla ilgili paylaşılan tweetlerde “olumlu”, “güven” ve “beklenti” duygularının ilk sıralarda yer alması araştırmanın temel bulgularından biridir. Tüm kurumlara duygu analizi yapıldıktan sonra her kurum için duygu medyanlarına göre Friedman testi ile duygu tutarlılığı test edilmiştir (p<0,05). FAO dışındaki tüm kurumlarda, “korku” duygusunun dönemlere göre duygu medyanları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte; duygu analizi sonuçlarında pandemi döneminde kurumların “korku” duygusunda artış görülmüştür. Araştırma kapsamındaki kurumların COVID-19 pandemi döneminde sosyal medya için kapsamlı bir değerlendirme stratejisi olarak süreç değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu araştırma; çevre, sağlık ve sürdürülebilir kalkınmayı ilke haline getiren kar amacı gütmeyen uluslararası kuruluşların; takipçi davranışlarının ne zaman ve neden kaynaklandığını anlamak için kavramsal bir çerçeve sunmaktadır. Böylece kurumların misyonlarını gerçekleştirebilmesini, kriz dönemlerinde anlamlı desteği oluşturabilmesini, faydanın ve farkındalığın artırılabilmesini, karar vermenin kolaylaştırılabilmesini, iletişim ve etkileşimin artırılabilmesini sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Duygu Analizi, Metin Madenciliği, Kar Amacı Gütmeyen Kurum, Twitter.