Döviz Kurunun Turizm Şirketlerinin Finansal Performansına Etkisi : BIST Turizm Endeksi Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZcan Kırıkbaş

Supervisor: Mehmet Sabri Topak

Abstract:

Döviz kuru değişiminin şirket performansı üzerindeki etkisini Türkiye’de faaliyet gösteren turizm şirketleri açısından araştırmak amacıyla yapılan çalışmada, BİST Turizm endeksinde yer alan 6 şirketin 2010 – 2021 dönemine ilişkin finansal verileri kullanılmıştır. Zaman serisi analizi yönteminin uygulandığı çalışmada, şirket performansının göstergeleri olarak seçilen piyasa değeri / defter değeri oranı ve aktif karlılık oranı (ROA) kurulan modellerde bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Reel döviz kuru, özsermaye karlılığı oranı (ROE), enflasyon oranı, reel faiz oranı, reel büyüme oranı ve Türkiye’ye gelen turist sayısındaki yüzdesel değişim oranı ise modellerde yer alan bağımsız değişkenlerdir. Analiz sonucunda reel efektif döviz kurundaki artışın uzun dönemde piyasa değeri / defter değeri oranını ve aktif karlılık oranını (ROA) negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değerinin azalması, turizm şirketlerinin performansını uzun dönemde olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır.