MARMARA DENİZİ'NİN KUZEYİNDEN ELDE EDİLEN Eriphia verrucosa FORSKAL1775 DA AĞIR METAL BİRİKİMİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Science, Depertment of Biology, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Mertcan Tartıcı

Supervisor: Benin Toklu Alıçlı

Abstract:

GeliĢen teknoloji ve artan nüfus dünyada ağır metal kirliliğinin artmasına neden olurken, bu
kirliliğin denizel çevrelerde ekosistem ve halk sağlığı üzerindeki olası etkilerini ortaya koyan
çalıĢmalar önem kazanmıĢtır Deniz suyu ve sedimentde yapılan çalıĢmaların dıĢında biyotada
yapılacak çalıĢmalar özellikle ekonomik önemi olan türlerde tespit edilen ağır metal
kirliliğinin halk sağlığı bakımından etkisini ortaya koyması bakımından önemlidir Bu tez
çalıĢmasında ekonomik deniz canlılarında metal kontaminasyonunu belirlemek amacı ile
Marmara Denizi‟nin Kuzeyinden elde edilen Eriphia verrucosa (Forskal,1775) türü yengeç
örneklerinin yumuĢak dokusunda ağır metal analizleri yapılmıĢtır Örnekler Mayıs -
Eylül tarihleri arasında Büyükçekmece, Silivri, Tekirdağ ve ġarköy olarak belirlenen
dört istasyonda , - metre arası derinliklerden fanyalı ağ ve dalıĢ yöntemi ile toplanmıĢtır
Ġndüktif eĢleĢmiĢ plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS) ile analiz edilen örneklerde sırasıyla
Fe, Pb, Cd, Cu, Cr, Mn, Al, Ni, Hg, Zn düzeyleri , - , μg g, , - , μg g, , -
, μg g, , - , μg g, , - , μg g, , - , μg g, , - , μg g, , - , μg g,
, - , μg g, , - , μg g olarak belirlenmiĢtir