Şeyh Halil Sıdkî'nin Mir'atü's-Salikin'i: İnceleme-Metin


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Ümmühan Kevser Kıpramaz

Supervisor: Esra Egüz O Donohoe

Abstract:

Şeyh Halîl Sıdkî, XIX. yüzyılda yaşamış bir nâsir ve şairdir. Aslen Romanya doğumlu olan, fakat ömrünün bir kısmını İstanbul ve Çankırı’da geçiren Sıdkî’nin hayatı hakkında kaynaklarda pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Divanı olduğu söyleniyorsa da henüz ele geçmemiştir. Şu an için onun sadece Mir’âtü’s-Sâlikîn ve Muhtâriyye Şerhü Kasîdeti’l-Mudariyye eserlerinin nüshalarına kütüphanelerde rastlamaktayız. Bu çalışmada, onun tercüme ve yorum yoluyla kaleme almış olduğu, saliklerin aynası anlamına gelen Mir’âtü’s-Sâlikîn adlı risalesi incelenmiştir. Bunu yaparken, önce Sıdkî’nin hayatı ve edebî şahsiyeti hakkında bilgi verildi, ardından Mir’âtü’s-Sâlikîn, nüsha, kaynak ve dil özellikleri bakımından incelendi. Daha sonra eser şekil ve muhteva bakımından incelemeye tabi tutuldu ve son olarak eser transkribe edildi ve günümüz Türkçesine çevrildi.

Bu çalışma ile şimdiye kadar ne kendi ne de eseri ile ilgili ilmî bir çalışma kaleme alınan Halîl Sıdkî’nin Mir’âtü’s-Sâlikîn adlı eserinin edebiyat tarihimizdeki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.