Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İslam, akıl ve hakikat

Milel ve Nihal , vol.7, no.3, pp.39-72, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Fârâbî’de Akıl ve Bilgi

Bilim ve Ütopya , no.154, pp.14-18, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VII/XIII. Yüzyılda İbn Sinâcı Gelenek: Tenkit ve Terkip Arasında

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2013, pp.17-26

İbn Sînâ’da Felsefî Bir Disiplin Olarak Metafiziğin Yeniden Kuruluşu

Türk Kültürünün Gelişme Çağları: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar, Çimkent, Kazakhstan, 20 - 21 April 2012

Anadolu'da Dinî Hayatı Şekillendiren Klâsiklerin Yeniden Neşri

Türkiye IV. Dinî Yayınlar Kongresi, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2009, pp.237-246

Avicenna's argument for the existence of god: Was he really influenced by the Mutakallimun?

2nd Annual Avicenna-Study-Group Symposium, Mainz, Germany, 12 - 13 September 2002, vol.56, pp.129-141 identifier

Dârülfünun İlahiyat Fakültesinde Felsefe Eğitimi

İstanbul’un Fethi ve İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluşunun 550. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2003, pp.139-166

Books & Book Chapters

Tarih Çalışmalarında Amaç Sorunu: Etik ve Politik Bir Yaklaşım

in: Kemalpaşazâde: Felsefe, Din, Edebiyat Araştırmaları-I, Murat Demirkol, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.437-473, 2022

Molla Lutfi ve Fütûhât'ı

Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2021 Creative Commons License

Avicenna among the Ottomans: Attitudes toward Avicenna in the Ottoman Philosophy

in: Avicenna-ein Universalgelehrter, Eine gegenwartige Analyse des Prinzen der Philosophen Ibn Sina, Merdan Güneş, Editor, Vandenhoeck and Ruprecht, Universitat Osnabrück, Göttingen, pp.45-56, 2020

İbn Sînâ’da Dînî İfadelerin Epistemolojik Değeri: Dînî Önermeler Burhânî Kıyasın Öncülleri Olabilir mi?

in: Felsefe ve İbrâhimî Dinler: Kutsal Metnin Yorumu ve Epistemoloji, Torrance Kirby, Rahim Acar, Bilal Baş, Editor, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.205-218, 2018

Eş‘arîlerin Kavâidi ve Felâsifenin Gavâili” Ötesinde: Osmanlı Dönemi Mâtürîdî Kelâmcısı Mevlânâ Mehmed İzmîrî’de Bilginin Mâhiyeti Sorunu

in: İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdiyye Geleneği: Tarih Yöntem Doktrin, Hülya Alper, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.257-305, 2018

XVI. Yüzyılda Osmanlı Düşüncesi: Kemalpaşazâde Bağlamında Bazı Mülâhazalar

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseler ve Fikrî Eserler)-XVI. Yüzyıl, Ekrem Demirli, Ahmet Hamdi Furat, Zeynep Münteha Kot, O. Sacid Arı, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.15-20, 2017

Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler

Klasik Yayınları, İstanbul, 2015

Mahiyetin Mec'uliyeti Bağlamında Kemalpaşazade'nin Cürcânî Eleştirisi

in: İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, M. Cüneyt Kaya, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.197-233, 2015

SÜhreverdî, İbn Kemmûne ve Şehrezûrî'de Varlık ve Şeylik Kavramları: Mukayeseli Bir İnceleme

in: Şeyhü'l-İşrâk'ın İzinde: İlk Dönem İşrâkî Şârihler, Doru M. Nesim, Bozkurt Ömer, Gökdağ Kamuran, Editor, Divan, Ankara, pp.155-179, 2015

Dinî İlimlerin Meşrûiyet Kaynağı Olarak Felsefe: Fârâbî ve Gazzâlî Örneği

in: Akademide Felsede Hikmet ve Din, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, pp.51-66, 2014

İbn Sînâ ve İbn Sînâ Okulu

in: İslam Felsefesi: Tarih ve Meseleler, M. Cüneyt Kaya, Editor, İsam, İstanbul, pp.251-287, 2013

The Epistemological Value of Scriptural Statements in Avicenna: Can Religious Propositions Provide the Premises of Philosophical Demonstrations?

in: Philosophy and the Abrahamic Religions: Scriptural Hermeneutics and Epistemology, Torrrance Kirby, Editor, Cambridge Scholar Publishing, Londra, pp.175-190, 2013

Yeni Sorunlar Dünyasında Düşünmeyi Yeniden DÜşünmek

in: Modern Dönemde İslam'ı ve Osmanlı'yı Yeniden Düşünmek, Açıl B., Mercan M. Hüseyin, Editor, Yedirenk Kitapları, İstanbul, pp.15-28, 2013

Felsefenin Doğası

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2012

İslam Felsefesine Giriş

in: İslam Felsefesine Giriş I, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.13-55, 2012

İslâm Felsefesinde ‘Altın Çağ’ın Başlangıcı: İbn Sînâ ve Felsefesi

in: İslâm Felsefesi Tarihi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker Yayınları, İstanbul, pp.179-205, 2012

İslam Felsefe Geleneğinde Metafiziğin Konusu Sorunu: Özgünlük Açısından Bir İnceleme

in: İslam Felsefesinin Özgünlüğü, Mehmet Vural, Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.47-87, 2009

İbn Sînâ

İsam Yayınları, İstanbul, 2008

Kitabu'l-Burhan

Klasik Yayınları, İstanbul, 2008

Şehristânî’nin İbn Sînâ Eleştirisi: İbn Sînâ’nın Varlık Tasnifinde Çelişki Nerede?

in: Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Mehmet Mazak-Nevzat Özkaya, Editor, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.257-274, 2008

Savaşın Doğallığından Barışın İmkânına: İbn Haldûn’da Savaş ve Barış Kuramı

in: Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyumu, Necmettin Gökkır-Recep Alpyağıl, Editor, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.531-547, 2008

The Conceptions of Islamic Philosophy in Turkey

in: Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition, Gunduz, Sinasi; Yaran, Cafer S. , Editor, The Council For Research İn Values And Philosophy Now, Washington, D.C., pp.123-0, 2005

Aklın Hazzı: İbn Kemmûne'de Bilgi Teorisi

Ayışığı Kitapları, İstanbul, 2004

Avicenna’s Argument for the Existence of God: Was He Really Influenced by the Mutakallimun?

in: Interpreting Avicenna: Science and Philosophy in Medieval Islam, Jon McGinnis, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.129-141, 2004

Batı'da Din Çalışmaları

Metropol Yayınları, İstanbul, 2002

İslâm Felsefesinin Avrupa'ya Girişi

Ayışığı Kitapları, İstanbul, 2001

Episodes in the Encyclopedia

The Oxford Dictionary of the Middle Ages

Oxford University Press, London , pp.-, 2010

Encyclopaedia of Islam

Brill, Leiden , pp.-, 2009

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.579-580, 2008

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.209, 2004

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.313-314, 2004

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.278-279, 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.370-371, 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.52-53, 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.104, 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.64, 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.539-540, 2002

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.295-296, 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.369, 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.444-445, 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.50, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.197-198, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.71-73, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.444-447, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.115-117, 2000

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.194, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.134, 1999

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.319-322; 337-345, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.199-200, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.18-19, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.172, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.590-591, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.664, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.195-196, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.544, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.158, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.369, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.150-151, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.204-205, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.544, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.160, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.150, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.272, 1999

Metrics

Publication

103

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Project

2

Thesis Advisory

25