Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Tajwid al-Tajrid as Kemalpashazade's Critique and Reconstruction of Tajrid: Study and Critical Edition

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.5, no.1, pp.83-134, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kemalpaşazâde’nin Tecrîd Eleştirisi ve Yeniden İnşası Olarak Tecvîdü’t-Tecrîd: İnceleme ve Tenkitli Neşir

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.5, no.1, pp.81-133, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

“İbn Sina’nın Cehalet Teorisi”

Darulfunun İlahiyat, no.37, pp.7-34, 2017 (National Refreed University Journal)

İslam, akıl ve hakikat

Milel ve Nihal, vol.7, pp.39-72, 2010 (Other Refereed National Journals)

Araçsal Akıldan Aşkın Akla: Düşünmeyi Yeniden Düşünmek

ESKİYENİ, pp.28-32, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Ibn Kammuna on the Nature of Knowledge

Journal for Islamic Studies, no.29, pp.82-103, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şehristânî'nin Felsefeye ve Filozoflara Bakışı: Felsefe Tarihinden Felsefî Hesaplaşmaya

Milel ve Nihal, vol.5, no.1, pp.9-36, 2008 (Other Refereed National Journals)

Fârâbî’de Akıl ve Bilgi

Bilim ve Ütopya, no.154, pp.14-18, 2007 (Other Refereed National Journals)

Avicenna’s Conception of the Scope of Metaphysics: Did He Really Misunderstand Aristotle?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, pp.85-103, 2007 (International Refereed University Journal)

Al-Farabi’s Interpretation of Aristotle as an Authority in the Philosophy”, , (2007), .

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.15, pp.131-152, 2007 (International Refereed University Journal)

Hilmi Ziya Ülken'in İslâm Felsefesini Yorumu: İslam Felsefesi Tarihyazımına Bir Örnek

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.123-146, 2006 (National Refreed University Journal)

Avicenna on the Ontological Nature of Knowledge and Its Categorical Status

Journal of Islamic Philosophy, pp.25-35, 2006 (International Refereed University Journal)

Eski Dilde Yeni Felsefe:Arap Harfli Türkçe Kant Çalışmaları

Cogito, pp.510-517, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kees Versteegh, "Bir Onuncu Yüzyıl Gramercisinde Felsefenin Tanımı", çev. Ömer Mahir Alper

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.12, pp.133-150, 2005 (National Refreed University Journal)

İbn Kemmûne,"Özü Dolayısıyla Varlığı Zorunlu'nun Kanıtlanması Hakkında", çev. Ömer Mahir Alper

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.9, pp.139-149, 2004 (National Refreed University Journal)

İbn Sînâ’da Tanrı’nın Kanıtlanması Sorunu: O Gerçekten Kelâmcılardan Etkilendi mi?

Darulfunun İlahiyat, vol.7, pp.61-77, 2003 (National Refreed University Journal)

İsmail Hakkı İzmirli'nin İslam Felsefesini Yorumu: İslam Felsefesi Tarihyazımına Bir Örnek

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.8, pp.116-158, 2003 (National Refreed University Journal)

İbn Sina, "Kaderin Sırrına Dâir Risâle", çev. Ömer Mahir Alper

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.7, pp.173-178, 2003 (National Refreed University Journal)

Fârâbî’nin Felsefe Tasavvuru: Tümden-Kabulcü Tavra Bir Örnek

Darulfunun İlahiyat, vol.5, pp.97-111, 2002 (National Refreed University Journal)

Majid Fakhry, "İslam Felsefe Geleneğinde Ontolojik Kanıt: Farabî Örneği", çev. Ömer Mahir Alper

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.6, pp.139-150, 2002 (National Refreed University Journal)

Majid Fakhry, "Metafiziğin Konusu: Aristoteles ve İbn Sina", çev. Ömer Mahir Alper

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.4, pp.195-206, 2002 (National Refreed University Journal)

İbn RÜşd'ün İbn Sînâ'yı Eleştirisi: el-Fark beyne re'yeyi'l-hakîmeyn

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, no.1, pp.145-172, 2001 (Other Refereed National Journals)

Gazzâli'nin Felsefî Geleneğe Bakışı: O Gerçekten Bir Felsefe Karşıtı mıydı?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.4, pp.87-107, 2001 (National Refreed University Journal)

İbn Kemâl'in Risâle fî Beyâni'l-Akl'ı

İslam Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.235-269, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VII/XIII. Yüzyılda İbn Sinâcı Gelenek: Tenkit ve Terkip Arasında

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2013, pp.17-26

İbn Sînâ’da Felsefî Bir Disiplin Olarak Metafiziğin Yeniden Kuruluşu

Türk Kültürünün Gelişme Çağları: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar, Çimkent, Kazakhstan, 20 - 21 April 2012

Anadolu'da Dinî Hayatı Şekillendiren Klâsiklerin Yeniden Neşri

Türkiye IV. Dinî Yayınlar Kongresi, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2009, pp.237-246

Avicenna's argument for the existence of god: Was he really influenced by the Mutakallimun?

2nd Annual Avicenna-Study-Group Symposium, Mainz, Germany, 12 - 13 September 2002, vol.56, pp.129-141 identifier

Dârülfünun İlahiyat Fakültesinde Felsefe Eğitimi

İstanbul’un Fethi ve İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluşunun 550. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2003, pp.139-166

Books & Book Chapters

Molla Lutfi ve Fütûhât'ı

Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2021 Creative Commons License

Avicenna among the Ottomans: Attitudes toward Avicenna in the Ottoman Philosophy

in: Avicenna-ein Universalgelehrter, Eine gegenwartige Analyse des Prinzen der Philosophen Ibn Sina, Merdan Güneş, Editor, Vandenhoeck and Ruprecht, Universitat Osnabrück, Göttingen, pp.45-56, 2020

İbn Sînâ’da Dînî İfadelerin Epistemolojik Değeri: Dînî Önermeler Burhânî Kıyasın Öncülleri Olabilir mi?

in: Felsefe ve İbrâhimî Dinler: Kutsal Metnin Yorumu ve Epistemoloji, Torrance Kirby, Rahim Acar, Bilal Baş, Editor, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.205-218, 2018

Eş‘arîlerin Kavâidi ve Felâsifenin Gavâili” Ötesinde: Osmanlı Dönemi Mâtürîdî Kelâmcısı Mevlânâ Mehmed İzmîrî’de Bilginin Mâhiyeti Sorunu

in: İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdiyye Geleneği: Tarih Yöntem Doktrin, Hülya Alper, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.257-305, 2018

XVI. Yüzyılda Osmanlı Düşüncesi: Kemalpaşazâde Bağlamında Bazı Mülâhazalar

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseler ve Fikrî Eserler)-XVI. Yüzyıl, Ekrem Demirli, Ahmet Hamdi Furat, Zeynep Münteha Kot, O. Sacid Arı, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.15-20, 2017

Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler

Klasik Yayınları, İstanbul, 2015

Mahiyetin Mec'uliyeti Bağlamında Kemalpaşazade'nin Cürcânî Eleştirisi

in: İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, M. Cüneyt Kaya, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.197-233, 2015

SÜhreverdî, İbn Kemmûne ve Şehrezûrî'de Varlık ve Şeylik Kavramları: Mukayeseli Bir İnceleme

in: Şeyhü'l-İşrâk'ın İzinde: İlk Dönem İşrâkî Şârihler, Doru M. Nesim, Bozkurt Ömer, Gökdağ Kamuran, Editor, Divan, Ankara, pp.155-179, 2015

Dinî İlimlerin Meşrûiyet Kaynağı Olarak Felsefe: Fârâbî ve Gazzâlî Örneği

in: Akademide Felsede Hikmet ve Din, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, pp.51-66, 2014

İbn Sînâ ve İbn Sînâ Okulu

in: İslam Felsefesi: Tarih ve Meseleler, M. Cüneyt Kaya, Editor, İsam, İstanbul, pp.251-287, 2013

The Epistemological Value of Scriptural Statements in Avicenna: Can Religious Propositions Provide the Premises of Philosophical Demonstrations?

in: Philosophy and the Abrahamic Religions: Scriptural Hermeneutics and Epistemology, Torrrance Kirby, Editor, Cambridge Scholar Publishing, Londra, pp.175-190, 2013

Yeni Sorunlar Dünyasında Düşünmeyi Yeniden DÜşünmek

in: Modern Dönemde İslam'ı ve Osmanlı'yı Yeniden Düşünmek, Açıl B., Mercan M. Hüseyin, Editor, Yedirenk Kitapları, İstanbul, pp.15-28, 2013

Felsefenin Doğası

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2012

İslam Felsefesine Giriş

in: İslam Felsefesine Giriş I, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.13-55, 2012

İslâm Felsefesinde ‘Altın Çağ’ın Başlangıcı: İbn Sînâ ve Felsefesi

in: İslâm Felsefesi Tarihi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker Yayınları, İstanbul, pp.179-205, 2012

İslam Felsefe Geleneğinde Metafiziğin Konusu Sorunu: Özgünlük Açısından Bir İnceleme

in: İslam Felsefesinin Özgünlüğü, Mehmet Vural, Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.47-87, 2009

İbn Sînâ

İsam Yayınları, İstanbul, 2008

Kitabu'l-Burhan

Klasik Yayınları, İstanbul, 2008

Şehristânî’nin İbn Sînâ Eleştirisi: İbn Sînâ’nın Varlık Tasnifinde Çelişki Nerede?

in: Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Mehmet Mazak-Nevzat Özkaya, Editor, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.257-274, 2008

Savaşın Doğallığından Barışın İmkânına: İbn Haldûn’da Savaş ve Barış Kuramı

in: Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyumu, Necmettin Gökkır-Recep Alpyağıl, Editor, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.531-547, 2008

The Conceptions of Islamic Philosophy in Turkey

in: Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition, Gunduz, Sinasi; Yaran, Cafer S. , Editor, The Council For Research İn Values And Philosophy Now, Washington, D.C., pp.123-0, 2005

Aklın Hazzı: İbn Kemmûne'de Bilgi Teorisi

Ayışığı Kitapları, İstanbul, 2004

Avicenna’s Argument for the Existence of God: Was He Really Influenced by the Mutakallimun?

in: Interpreting Avicenna: Science and Philosophy in Medieval Islam, Jon McGinnis, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.129-141, 2004

Batı'da Din Çalışmaları

Metropol Yayınları, İstanbul, 2002

İslâm Felsefesinin Avrupa'ya Girişi

Ayışığı Kitapları, İstanbul, 2001

Episodes in the Encyclopedia

The Oxford Dictionary of the Middle Ages

Oxford University Press, London , pp.-, 2010

Encyclopaedia of Islam

Brill, Leiden , pp.-, 2009

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.579-580, 2008

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.209, 2004

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.313-314, 2004

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.278-279, 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.370-371, 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.52-53, 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.104, 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.64, 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.539-540, 2002

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.295-296, 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.369, 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.444-445, 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.50, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.197-198, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.71-73, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.444-447, 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.115-117, 2000

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.194, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.134, 1999

TDV İslam Ansiklopedisi

İsam Yayınları, pp.319-322; 337-345, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.199-200, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.18-19, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.172, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.590-591, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.664, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.195-196, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.544, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.158, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.369, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.150-151, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.204-205, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.544, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.160, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.150, 1999

YKY Osmanlılar Ansiklopedisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp.272, 1999