Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Ticaret Kanunu m. 105 Hükmüne Göre Taşıyana Karşı Navlun Sözleşmesinden Doğan Tazminat Taleplerinde Acentenin Yetkileri

4 th International Zeugma Conference On Scientific Researches, May 29-31, 2020, Gaziantep, Turkey, 29 - 31 May 2020, pp.91-108

Books & Book Chapters

KTK m. 95/2 Uyarınca Zorunlu Trafik Sigortasında Sigortacının Sigortalıya Rücu Etmesi (ZMSSGŞ m. B.4/3-c ve f)

in: Sorumluluk Hukuku Sempozyumu-II Bildiri Kitabı, Prof. Dr. Mehmet Tufan ÖĞÜZ/Kerem ÖZ, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.145-191, 2023

Türk Hukukunda Sigorta Eksperine, Atanmasına ve Eksper Ücretine İlişkin Esaslara Dair Sorunlar ile Çözüm Önerileri

in: Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 9-12 Şubat 2021, Bildiri Kitabı, Doç. Dr. H. Gökçe Zabunoğlu,Doç. Dr. Ozan Can,Dr. Nurdan Orbay Ortaç,Dr. Emre Kalender, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.449-476, 2021

Sigorta Genel Şartlarının Hukuki Niteliği ve Uygulanacak Hükümlerin Belirlenmesine İlişkin Esaslar

in: Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Emine Yazıcıoğlu, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.1-48, 2020

Sorumluluk Sigortalarından Doğan Taleplerin İleri Sürüleceği Süreler

in: Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar, Sema Uçakhan Güleç- Necdet Basa, Editor, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, pp.597-624, 2019

Zarar Sigortalarında Sigortacının Ödeme Yükümlülüğü ve Sınırları

in: Sigorta Hukuku Sempozyumları, Prof. Dr. Samim ÜNAN - Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.31-67, 2018

Gemi Finansmanı Sözleşmeleri

On iki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017

Bibliyografya

in: Yeni Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları, Prof. Dr. Kerim ATAMER Doç. Dr. Cüneyt SÜZEL, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.757-934, 2013

6762 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunlarında Gemilerin Türk Bayrağı Çekme Hakkı

in: Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan, Prof. Dr. Mehmet Tufan ÖĞÜZ, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.807-826, 2013

5718 Sayılı MOHUK Uyarınca Taşıma İşlerine Uygulanacak Hukuk

in: Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, Başak Baysal, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1585-1614, 2010

Other Publications

Metrics

Publication

21

Citiation (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

1