Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İbn Hazma Göre Ali b. Ebi Talib ve Ona Karşı Savaşanların Durumu

MESNED İlahiyat Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.2, pp.293-319, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

According To Ibn Hazm The State Of Ali And The Fighters Against Him

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.64-84, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

AFTER THE 2001 OHRID FRAMEWORK AGREEMENTTHE ROLE OF TURKEY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE ETHNIC PEACE AND POLITICAL UNITY IN MACEDONIA

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.1, pp.85-115, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Türkiye Algısı Bağlamında MAKEDONYA’DA RADİKAL İSLAMİ GRUPLAR (Vehhabilik/Selefilik Örneği)

E-MAKALAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.10, pp.585-616, 2017 (International Refereed University Journal)

Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Makedonya’da Etnik Ayrımcılık ve Kalıcı Barışın Tesisinde Türkiye’nin Rolü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.12, pp.97-128, 2017 (International Refereed University Journal)

İslam Tarihinde Nifak Hareketleri

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.2017, no.313, pp.6-12, 2017 (National Non-Refereed Journal)

ETNİK BARIŞ BAĞLAMINDA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN BULGARLARLA SOSYAL İLİŞKİLERİ

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, vol.2014/69, no.69, pp.119-153, 2014 (International Refereed University Journal)

Nusairia, Living Sect in Turkey, Exterior from Ahl al-Sunnah. Its Representation and Identity after the Foundation of the Republic of Turkey

Pantheon, Journal for the Study of History Of Religions, vol.4, no.4, pp.63-78, 2009 (International Refereed University Journal)

Teolojik Sorunların Ele Alınmasında İyi Niyetlilik İlkesi Mevlana’nın Bazı Klasik Kelam Sorunlarına Yaklaşımı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.15, pp.189-204, 2008 (National Refreed University Journal)

Abdülkerim eş-Şehristânî’nin İslam Mezheplerini Tasnif Metodu

Milel ve Nihal, vol.5, pp.141-155, 2008 (National Refreed University Journal)

Taqiyya (Dissimulation) and Its being Fundamental Belief in Shi’a Sect

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.183-217, 2007 (National Refreed University Journal)

Is Rûh (Spirit) A Problem of The Invisible World? Viewpoints of the Islamic Sects on Rûh (Spirit)

Hamdard Islamicus, vol.XXX, pp.31-38, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Hazm’a Göre Şia

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.14, pp.147-172, 2006 (National Refreed University Journal)

İbn Hazm Perspektifinden Endülüs'te Mu'tezile

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.10, pp.75-118, 2005 (National Refreed University Journal)

Sembolik Anlatımın Siyasal Bir Araç Olarak İşlevselleşmesi ve Bâtınî Mezheplerde Gizli Dil

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, vol.2, pp.68-77, 2005 (Other Refereed National Journals)

Haricîlerin “İtidal” Arayışı ve Sufriyye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.12, pp.1-31, 2005 (National Refreed University Journal)

FUNCTIONALITY OF SYMBOLIC EXPRESSION AS A POLITICAL TOOL MYSTERIOUS LANGUAGE IN THE SECTS OF BATINIYA

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.5, no.2, pp.125-142, 2005 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Eş’arî’ye Göre Mürcie Mezhebinin Görüşleri ve Mürcie Fırkalarının Ayrılık Noktaları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.9, pp.87-123, 2004 (National Refreed University Journal)

Kâdî Abdülcebbâr’a Göre Seneviye ve Ekolleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.8, pp.159-180, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

In The Context of Syrian Refugees’ Integration the Role of Civil Society Organizations in Turkey

II. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ, Düzce, Turkey, 6 - 08 December 2018

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KARABÜK SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNÎ HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Karabük, Turkey, 11 - 12 October 2019, pp.452-469 Creative Commons License

he Effect of Turkish-Islamic Scientists on Sinop Urban Identity

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu / 5-7 Ekim 2018, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.2, no.22, pp.703-723 Creative Commons License

Günümüz Selefileri Ve Eşarîlik İlişkisi

V. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu, EŞ’ARİLİK, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, no.1, pp.1-17

Balkan Türklüğü Bağlamında Makedonya’da Türklere Yönelik Asimilasyon Faaliyetleri

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, no.1, pp.1-17

“Makedonya Türklerinin/Müslümanlarının Eğitim Eksikliklerinin/Zorluklarının Ortadoğu Kaynaklı Aşırı Dini Gruplara Zemin Hazırlaması

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, no.1, pp.1-17

İslam Mezhepleri Bağlamında İMAM MATÜRİDİ’YE GÖRE “MODEL İNSAN”

Uluslararası İslam ve model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, no.1, pp.1-17

Sosyo-Kültürel, Siyasal ve Dini Konularda Diyanet İşleri Başkanlığının Önemi EYÜP SABRİ HAYIRLIOĞLU Yahut MENDERES DÖNEMİ (1950-1960)

4. Diyanet İşleri Reisi Eyüp Sabri HAYIRLIOĞLU sempozyumu, Antalya, Turkey, 15 - 17 December 2017, vol.1, no.1, pp.1-17

Uluslararası İlişkiler Bağlamında Makedonya Türkleri/Müslümanlarının Güncel Sorunları Ve Türkiye’nin Çözüme Yönelik Rolü

Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 23 November 2017, vol.1, no.1, pp.1-17

Meleklerin de Yaşadığı Şehri İnşa Etmek yahut Müslüman İlim Adamlarının Malatya Şehir Kimliğine Etkisi

Uluslararası Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir insanları Sempozyumu, Malatya, Turkey, 17 - 19 November 2017, vol.1, no.1, pp.1-17

Arap Baharı Sonrası Ortadoğu’da Mezhep Hareketleri Bağlamında İSLAM COĞRAFYASININ GÜVENLİĞİ YAHUT MEZHEP SAVAŞI

Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu, Kilis, Turkey, 26 - 27 October 2017, vol.1, no.1, pp.1-17

Türk-İslam Medeniyetinin İzdüşümünde Şehir Kimliği Ve Erozyonu: (Şanlıurfa Örneği)

Medeniyetler Beşiği Ortadoğu ve Şanlıurfa Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 12 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-17

İbn Haldun’un Asabiyet-Siyaset Görüşü Bağlamında Uluslaşma Süreci Ve Mezhep Algısı

Uluslararası Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin, Mardin, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.1-17

MAKEDONYA'DA AŞIRI DİNİ GRUPLAR: MAKEDONYA'DA SELEFİLİK ÖRNEĞİ

I. Uluslararası Antalya Güvenlik Semposyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 December 2016, vol.1, no.1, pp.28

The Reason of Religious Radical Movements: Lack of Education or Badawiyya

2014 Joint National Conference, Baton Rouge, United States Of America, 10 - 15 February 2014, pp.30

Türk Cumhuriyetlerinde Radikal Dinî Hareketler (Balkanlar Örneği)

21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2012, pp.63-79

The Causes of Religious Radical Movements in the Islamic Country

International Association of Asian Studies, United States Of America, 1 - 04 May 2011, pp.15-25

The Causes of Religious Radical Movements in the Islamic Country

International Association of Asian Studies, United States Of America, 1 - 04 December 2010, pp.18

Dini Terör Hareketlerinin Ana Nedenleri

I. Uluslar arası terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 July 2010, pp.91-121

Türk Cumhuriyetlerinde Radikal Dini Hareketler

II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.20-21

The Causes of Religious Radical Movements and Terror in the Islamic Country (The Cause of Turkey)

Fourth International Conference of the Asian Philosophical Association, Indonesia, 1 - 04 May 2009, pp.223-334

Konevîde Tekâfü-i Edille (Delillerin Denkliği) Kavramının Mezheplerin Birbirini Anlamadaki Katkısı

1. Uluslararasi Sadreddin Konevi Sempozyumu (The First Internatonal Symposium on Sadraddin Qunawi), Turkey, 1 - 04 March 2008, pp.13

Geçmişten Günümüze Kuzey Afrika’da Mezhep Tartışmaları Ve Günümüze Yansımaları

38. ICANAS Uluslar arası Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.421-430

International Brismes Annual Conference, Faith Politics and Society

Reflections of Turkish Alavi Faith on Modern Text, United Kingdom, 1 - 04 July 2006, pp.23

İslam Mezheplerinin “Öteki Algılayışı” Bağlamında Türk Düşünürlerinin Evrensel Kültüre Katkısı,

Uluslararası VI. Türk Kültürü Kongresi, Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları, Turkey, 1 - 04 November 2005, pp.123-132

I. Uluslararası İznik Sempozyumu

Updating of a Historical Debate and the Place of Council of Nicaea in Contemporary Christian Apology in the Context of Internet Networks “İznik Konsili ve Elektronik Ortamda Günümüz Hıristiyan Savunularındaki Yeri", Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.120-131

Sembolik Anlatımın Siyasal Bir Araç Olarak İşlevselleşmesi ve Takiyye

Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.18-19

Books & Book Chapters

İSLAM’IN İLK ASRINDA MEYDANA GELEN SİYASİ OLAYLARIN MEZHEPLEŞMEYE ETKİSİ

in: HİCRÎ BİRİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER, HİDAYET AYDAR-Ziyad Alrawashdeh, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.259-283, 2020

OSMANLI ULEMASI BAĞLAMINDA ŞEHZADE KORKUD’A GÖRE DİN ADAMLARI VE TAASSUP

in: ŞEHZÂDE KORKUT KİTABI, Muhammet Fatih DUMAN,Ahmet ÖGKE, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Antalya, pp.149-165, 2020

THE EFFECT OF ETHNIC AND RELIGIOUS PEACE OF TODAY'S EXTRMIST / EXTREME RELIGIOUS GROUPS IN THE CONTEXT OF THE FUTURE OF THE BALKANS (THE MACEDONIA EXAMPLE)

in: THE BALKANS AND ISLAM (ISLAMIC RELIGIOUS AND CULTURAL LIFE IN THE BALKANS), aBDULLAH TAHA İMAMOĞLU,İLİR RRUGA, Editor, ENSAR, İstanbul, pp.93-116, 2020

The Effects of the Political Events that Occurred in the First Century of Islam on Sectarianism

in: ISLAMIC SCIENCES IN THE FIRST CENTURY, Prof. Dr. Hidayet Aydar Doç. Dr. Ziyad Alrawashdeh Araş. Gör. Elif Gül Gökhan ‐ Araş. Gör. Sultan Ümmügülsüm Gündüzlap Araş. Gör. Ülfer Karabulut ‐ Araş. Gör. Ümit Eskin Araş. Gör. Yasemin Çelikhası ‐ Öğr. Gör. Khadeejeh Alrawashdeh, Editor, ENSAR, İstanbul, pp.259-283, 2020

BALKANLARIN GELECEĞİ BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZDE EKSTRMİST/AŞIRICI DİNİ GRUPLARIN ETNİK VE DİNİ BARIŞA ETKİSİ (MAKEDONYA ÖRNEĞİ)

in: BALKANLAR VE İSLÂM BALKANLARDA İSLÂM DİNİ VE KÜLTÜREL HAYAT, ABDULLAH TAHA İMAMOĞLU-İLİR RRUGA-MEHMET FATİH SOYSAL- ABDÜRRAHİM BİLİK, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.93-116, 2020

MAKALATÜ’L-İSLAMİYYİN

in: MAKALATÜ’L-İSLAMİYYİN, FERRUH ÖZPİLAVCI, Editor, T.C. YAZMA ESERLER KURUMU, İstanbul, pp.1-700, 2019

Sosyo-Kültürel, Siyasal ve Dini Konularda Diyanet İşleri Başkanlığının Önemi EYÜP SABRİ HAYIRLIOĞLU Yahut MENDERES DÖNEMİ (1950-1960)

in: 4. DİYANET İŞLERİ REİSİ EYÜP SABRİ HAYIRLIOĞLU, AHMET ÖĞKE,MEHMET ŞAHİN,ŞEREF GÖKÜŞ, Editor, T.C. DİYANET VAKFI AYRINTI BASIMEVİ , İstanbul, pp.23-49, 2019

RELIGIOUS EXTREMES IN THE BALKANS AND ETHNIC PEACE (The Case of Bulgaria)

in: RELIGIOUS EXTREMES IN THE BALKANS AND ETHNIC PEACE (The Case of Bulgaria), İhsan TOY, Editor, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, TASAM, İstanbul, pp.1-240, 2012

Dinî Temalı Terör Hareketlerinin Ana Nedenleri

in: Terörün Sosyal Psikolojisi, MMM A., Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.91-120, 2010

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat

in: İslam Mezhepleri Tarihi,, Büyükkara M.A., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.66-92, 2010

Yönetim, İman-Küfür ve Kader Meseleleri Etrafında Oluşan İlk Mezhepler

in: İslam Mezhepleri Tarihi, Mehmet Ali Büyükkara, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.42-66, 2010

Dream and Spirit in Ibn Qayyim al-Jawziyyah's Qitab al-Ruh

in: Dreaming in Christianity and Islam Culture, Conflict and Creativity, Bulkeley, K. Adams, K. M. Davis, P., Editor, Rutgers University Press, New Brunswick Publishing Corporation, Newyork, pp.137-143, 2009

İbn Hazm’a Göre İslam Mezhepleri

Lale Yayıncılık, İstanbul, 2005

İlk Dönem İslam Mezhepleri

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2004

İlk Dönem İslam Mezhepleri

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2004

İSLAM MEZHEPLERİNDE RUH

İz Yayıncılık, İstanbul, 2004

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications