Öğr.Gör.

Fatih ODUNKIRAN


Rektörlük

Bölümler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2011 - 2020

2011 - 2020

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Mevlevî Tezkiresi: Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân (İnceleme-Metin)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü

2011

2011

Yüksek Lisans

Mehmed Memdûh Paşa ve Dîvân-ı Eş'âr'ı (İnceleme-Metin)

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Farsca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Mevlevilerde Sanat, Sanatta Mevleviler

Odunkıran F.

Yükseköğretim Dergisi, ss.53-56, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

Dr. Emek Üşenmez'in Modern Özbek Türkçesi Adlı Eseri Üzerine

ODUNKIRAN F.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.4, ss.1782-1785, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

‘Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin’ yahut Lügat-ı Cûdî’de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine

ODUNKIRAN F. , ALPAYDIN B.

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.13, ss.167-210, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Üsküdarlı Aşkî'nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü's-Sâlikîn-II

ODUNKIRAN F. , ALPAYDIN B.

Türk Dili ve Edebiyatı, cilt.46, ss.81-120, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Üsküdarlı Aşkî'nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü's-Sâlikîn-I

ODUNKIRAN F. , ALPAYDIN B.

Türk Dili ve Edebiyatı, cilt.45, ss.169-210, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Nâilî Salih Efendi ve Kenz-i Nasâyih İsimli Manzum Pend-i Attâr Şerhi

Odunkıran F.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.42, no.5025, ss.113-132, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2013

2013

“Klasik Türk Şiirinde Mükeyyifat Unsuru Olarak Kahve ve ‘Hikâye-i İcad-ı Kahve-i Yemen’”

Odunkıran F. , Alpaydın B.

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2013, cilt.III, ss.43-80

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Cemal Aksu Armağanı

Odunkıran F. , Alpaydın B.

Bir Şehnâme Hâfızı Mehmed Şâkir Gâlib Efendi: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Farsça Şiirleri, Dr. Müslüm Yılmaz,Dr. Ayşe Aksu, Editör, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, ss.387-459, 2020

2016

2016

Hükümdar ve Edebiyat

Odunkıran F. , Tuncer M., Alpaydın B.

Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, 2016