Dr.Öğr.Üyesi

Fikret SOYAL


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

Kelam Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2011

2004 - 2011

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Kelâm Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2011

1996 - 2011

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Kelâm Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

İlk Dönem İslâm Kelâmcılarının Teslîs Eleştirileri

İstanbul Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Kelam

2004

2004

Yüksek Lisans

Celâleddin ed-Devvânî'nin Firavun'un İmânı Konusundaki Görüşleri ve Ali el-Kârî'nin Eleştirileri

İstanbul Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Kelam

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2007

2007

Language Center, Jordan University (Amman)

Yabancı Dil

Yabancı Diller Bölümü, 3 dönem kurs

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Temel İslam Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

KELAM II

Doktora

Doktora

KELAM TERİMLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MUTEZİLE KELÂMI

Lisans

Lisans

KELAM II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEMİNER

Lisans

Lisans

KALAM II

Doktora

Doktora

MUKAYESELİ TEOLOJİ

Lisans

Lisans

SİSTEMATİK KELÂM

Lisans

Lisans

SİSTEMATİK KELÂM

Lisans

Lisans

KELAM I

Lisans

Lisans

KELAM I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEMEL KELÂM KAVRAMLARI

Lisans

Lisans

SİSTEMATİK KELAM II

Lisans

Lisans

KELAM TARİHİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEMEL KELAM KAVRAMLARI

Lisans

Lisans

KELAM TAİRHİ (II. ÖĞRETİM)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KELAMIN GELİŞİM SÜRECİ

Lisans

Lisans

Systematic Theology of Islam- I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mutezile Kelamı

Lisans

Lisans

SİSTEMATİK KELAM

Lisans

Lisans

SİSTEMATİK KELAM II (II. ÖĞRETİM)

Lisans

Lisans

KELAM TARİHİ (II. ÖĞRETİM)

Lisans

Lisans

OKUMA ANLAMA II

Lisans

Lisans

GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OSMANLI DÖNEMİ KELAM ESERLERİ

Lisans

Lisans

SİSTEMATİK KELAM I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MUTEZİLE KELÂMI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OSMANLI DÖNEMİ KELÂM ESERLERİ

Lisans

Lisans

KELAM OKULLARI

Lisans

Lisans

SİSTEMATİK KELAM II

Lisans

Lisans

KELAM TARİHİ

Lisans

Lisans

THE FUNDEMANTAL

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEMEL KELÂM KAVRAMLARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KELÂMIN GELİŞİM SÜRECİ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

EBU HANİFE’DE TEKFİRİN PROBLEMATİK BOYUTU

Soyal F.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.259-296, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Mekân, Zaman ve Dil Bağlamında Nübüvvetin Evrenselliği

SOYAL F.

USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI, cilt.32, ss.91-114, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Esmâ-Ahkâm (Va‘îd) Meselesi ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ile Hâkim el-Cüşemî’nin Görüşlerinin Mukayesesi

SOYAL F.

DİYANET İLMİ DERGİ, cilt.55, ss.685-713, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yahudi Filozof İbn Kemmûne'nin Nübüvvet Anlayışının Değerlendirilmesi

SOYAL F.

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.437-458, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

MUTEZİLE ÂLİMİ KÂ’BÎ’NİN KELÂMCILIĞI VE TEVHÎD KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

SOYAL F.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, cilt.5, ss.57-84, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Elmalılı Hamdi Yazır’ın Tevhîd Savunusu Bağlamında Hıristiyanlık Eleştirisi,

SOYAL F.

İLÂHİYÂT TETKİKLERİ DERGİSİ, no.1, ss.259-281, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Ebu’l-Kâsım el-Kâ’bî ve “Uyûnu’l-Mesâil” Adlı Eseri

SOYAL F.

Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları, cilt.11, ss.1215-1226, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Darü’l-fünun İlahiyat Fakültesinde Kelâm Öğretimi: Arapkirli Hüseyin Avni Karamehmedoğlu Örneği

SOYAL F.

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.43-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

EBU İSÂ EL VERRÂK'IN SIFATLAR VE UKNUM BAĞLAMINDA HIRİSTİYANLIK ELEŞTİRİSİ, Yıl: 2015, Cilt: X, Sayi: I.

SOYAL F.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.10, no.0, ss.25-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Dört Halifenin Seçimi ve Kelâm’da İmâmet Tartışmalarına Etkisi

SOYAL F.

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, cilt.0, no.0, ss.245-257, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2109

2109

FARKLI FİKİR VE DÜŞÜNCELERE KARŞI TAHAMMÜL BAĞLAMINDA İBN ?AZM’IN MU’TEZİLE’Yİ DEĞERLENDİRMESİ (TENKİT Mİ TEKFÎR Mİ)

SOYAL F.

İSLAMDÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİKÜLTÜRÜ veTAHAMMÜLAHLÂKI, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2109 - 28 Nisan 2019, ss.567-580

2017

2017

Arapkirli Hüseyin Avni ve Ceride-i İlmiyye'de Kelâm Araştırmaları

SOYAL F.

Geçmişten Günümüze Malatya’lı İlim ve Fikir İnsanları, Malatya, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2017, ss.86-87

2014

2014

İslâm Kelâmcilarinin Tevhîd Vurgusu: Eş’arî Bilginlerin Tevhîd Bağlaminda Çoklu Tanrı Anlayışına Yönelik Eleştirileri

SOYAL F.

İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2014, ss.43-59

2013

2013

NÜBÜVVETİN ZAMANSAL VE MEKANSAL BOYUTU

SOYAL F.

XVIII. KELÂM ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE HALKIN SORULARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2013, cilt.1, no.2, ss.229-240

2010

2010

Darü'l-Fünûn İlahiyat Fakültesi'nde Bir Kelâm Müderrisi: Arapkirli Hüseyin Avni Karamehmedoğlu

SOYAL F.

DARULFÜNUN İLAHİYAT SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010, cilt.0, no.0, ss.443-453

2009

2009

Dr. İbrahim Kaplan’ın “Erken Dönem Müslüman-Hıristiyan Polemik Geleneği” konulu tebliğinin müzakeresi

SOYAL F.

XIV. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve “Kelamcılara Göre Kur’an’daki Diğer Dinler” konulu Sempozyum, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2009, ss.48-58

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Kelâmcıların Tevhîd Müdafaası

Soyal F.

İksad Publishing House, Ankara, 2020

2020

2020

SİSTEMATİK YAKLAŞIMLA KELAM ARAŞTIRMALARI I-II

Soyal F.

SİSTEMATİK YAKLAŞIMLA KELAM ARAŞTIRMALARI I-II, Ekrem Uysal, Editör, Mütercim yayınları, Batman, ss.205-2019, 2020 Creative Commons License

2017

2017

İslâm Kelâmında YEİS İMÂNI

SOYAL F.

Lambert Academic Publishing, Maurutiuıs, 2017

2017

2017

Ahiret

SOYAL F.

Sistemetik Kelam, Aydın Ö., Editör, İşaret, İstanbul, ss.250-280, 2017

2017

2017

Eş'arilik

SOYAL F.

Kelam Tarihi, Yıldırım R., Editör, İşaret Yayınları, İstanbul, ss.213-251, 2017

2015

2015

İslâm Kelâmcilarinin Tevhîd Vurgusu: Eş’arî Bilginlerin Tevhîd Bağlaminda Çoklu Tanrı Anlayışına Yönelik Eleştirileri

Soyal F.

İmam Eş'ari Ve Eş'arilik, Cemalettin ERDEMCİ-Fadıl Aygan, Editör, Beyan Yayınları, İstanbul, ss.395-414, 2015

2011

2011

İslâm Kelâmcılarına Göre Teslîs

SOYAL F.

Fotografika, İstanbul, 2011

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

İstanbul İlahiyat Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Dernek

Genel Sekreter

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2019

Ocak 2019

USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013

2013

18. KELÂM ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE HALKIN SORULARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Darülfünun İlahiyat Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

XIV. KELÂM KOORDİNASYON TOPLANTISI VE "KELÂMCILARA GÖRE KUR'AN'DAKİ DİĞER DİNLER” KONULU SEMPOZYUM

Katılımcı

SAMSUN-Türkiye

Burslar

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Yurt Dışı Dil Bursu

Milli Eğitim Bakanlığı

Jüri Üyelikleri

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Savunma - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Taberi’nin Temel İtikadi Görüşleri - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ