Learning Knowledge


Doctorate
1994 - 2000
Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Farmsötik Toksikoloji, Turkey

Postgraduate
1991 - 1993
Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Turkey

Undergraduate
1987 - 1991
Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Turkey

Academic Titles / Tasks


Professor
2015 - Continues
Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Department of Professional Pharmaceutical Sciences

Associate Professor
2010 - 2015
Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Department of Professional Pharmaceutical Sciences

Assistant Professor
2004 - 2010
Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Department of Professional Pharmaceutical Sciences

Research Assistant PhD
2000 - 2004
Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Department of Professional Pharmaceutical Sciences

Research Assistant
1991 - 2000
Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Department of Professional Pharmaceutical Sciences

Supported Projects

 1. ÖZTAŞ E., BİŞİRİR E., ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Asetamipridin Nörotoksik Etki Potansiyelinin İn Vitro Araştırılması, 2018 - 2019
 2. ÖZTAŞ E., TÜKEL R., ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, İnsan Paraoksonaz Gen Polimorfizmin Çeşitli Hastalıkların Yatkınlığına Etkisi ve Türk Popülasyonundaki Dağılımı, 2018 - 2018
 3. YILDIZ PEKÖZ A., PALA KARA Z., ÖZHAN G., AKBAL DAĞISTAN Ö., ŞAHİN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında C vitamini Transport Sisteminin Etkisi, 2015 - 2018
 4. ÖZTAŞ E., ABUDAYYAK M., ÇELİKSÖZ M., ÖZHAN G., KENANOĞLU M. F., Project Supported by Higher Education Institutions, Clarification of the Molecular Pathways Responsible for Neurotoxicity of a Third Generation Synthetic Cannabinoid AKB48, 2017 - 2017
 5. ÖZTAŞ E., ÖZHAN G., AKYÜZ A., ÇİLİNGİR U., Project Supported by Higher Education Institutions, MLH1 Gen Polimorfizminin Kolorektal Kanser Gelişimine Etkisinin Araştırılması, 2016 - 2017
 6. ÖZTAŞ E., YAZAR ÜREK S., ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Homosalateın Endokrin Bozucu Etkilerinin Gen Düzeyinde Araştırılması, 2016 - 2017
 7. ERDAL M. S., ÖZHAN G., GÜNGÖR S., GÜRBÜZ A., GÜNGÖRDÜK S., Project Supported by Higher Education Institutions, Flurbiprofen yüklü koloidal taşıyıcı sistemlerin formülasyon optimizasyonunun yapay sinir ağları kullanılarak gerçekleştirilmesi ve ilacın deriye penetrasyonunun in vitro koşullarda incelenmesi, 2016 - 2017
 8. TAN N., MİSKİ M., YAZICI TÜTÜNİŞ S., AKALIN URUŞAK E., ÖZHAN G., TAN E., Project Supported by Higher Education Institutions, Endemik Prangos turcica A. Duran, M. Sağıroğlu & H. Duman türü üzerine Farmakognozik Çalışmalar, 2014 - 2017
 9. ÖZTAŞ E., DALY A. K., ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, The effect of the CYP1A1*2A Variant on Colorectal Cancer Susceptibility in a British Population (CYP1A1*2A Varyantının İngiliz Populasyonunda Kolorektal Kanser Gelişimine Etkisi), 2016 - 2016
 10. ALPERTUNGA B., ÖZHAN G., TUBITAK Project, HER2 Amplifikasyonu Göstermeyen Metastatik Gastrik/Gastroözefageal Bileşke Adenokanserli Hastalarda Verilen 1. Seri Sisplatin ve 5-Florourasil’in Etkinliliği ve Toksisitesi Üzerine Genetik Polimorfizmin Etkisi, 2013 - 2016
 11. OKYAR A., ÖZHAN G., PALA KARA Z., Project Supported by Higher Education Institutions, Sisplatin/5-FU kemoterapi rejiminin mide kanserli hastalardaki farmakokinetiğinin değerlendirilmesi, 2012 - 2016
 12. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, ASSOCIATION BETWEEN HUMAN TELOMERASE REVERSE TRANSCRIPTASE (HTERT) GENE VARIATIONS AND RISK OF DEVELOPING BREAST CANCER, 2015 - 2015
 13. ÖZHAN G., ÖZTAŞ E., Project Supported by Higher Education Institutions, SIK KULLANILAN PİRETROİDLERİN TOKSİK ETKİ POTANSİYELLERİNİN İN VİTRO KOŞULLARDA ARAŞTIRILMASI, 2014 - 2015
 14. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Karbamat grubu pestisitlerin genotoksik etki potansiyellerinin tespiti, 2014 - 2015
 15. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, MİDE KANSER VAKALARINDA KULLANILAN KEMOTERAPÖTİKLERİN TOKSİSİTELERİNDE TAŞIYICI PROTEİNLERİN ROLÜ, 2012 - 2015
 16. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, In vitro Evaluation on Renal Toxicity of Copper Oxide Nanoparticles, 2014 - 2014
 17. ÖZHAN G., KENANOĞLU M. F., Project Supported by Higher Education Institutions, Zİrkonyum oksit nanopartiküllerinin toksik etki potansiyeli, 2013 - 2014
 18. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, BCRP taşıyıcı protein gen polimorfizmi ile kolorektal kanser arasındaki ilişkinin araştırılması, 2013 - 2014
 19. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Azoxtrobinin oksidatif hasar oluşturma potansiyelinin araştırılması, 2013 - 2014
 20. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, The Xenobiotic Transporter Gene Polymorphisms: Possible Association with Colorectal Cancer Risk, 2013 - 2013
 21. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Triazol Grubu Fungusitlerin Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması, 2011 - 2013
 22. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Kolorektal kanser ile CYP1A1 ve CYP1A2 enzim polimorfizminin ilişkisi, 2011 - 2013
 23. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, CYP1A1/CYP1A2 POLYMORPHISMS AND COLORECTAL CANCER, 2012 - 2012
 24. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, İstanbul ve çevresindeki yüzey sularında sitotoksisite ve genotoksisite analizleri, 2010 - 2012
 25. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Yüzey sularının XTT testi ile sitotoksik poansiyellerinin araştırılması, 2010 - 2012
 26. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye'de Yaygın Kullanılan Bitki Çaylarının Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması, 2010 - 2012
 27. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Inducible Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphism in Acute Pancreatitis, 2011 - 2011
 28. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Fungusit etkili vinklozolin ve prosimidon için çeşitli gıdalarda kalıntı analizi ve toksikolojik risk değerlendirmesi, 2009 - 2011
 29. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Cyclooxygenase-2 polymorphisms and pancreatic cancer susceptibility, 2010 - 2010
 30. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Türk popülasyonunda flavin içeren monooksijenaz 3 (FMO3) polimorfizmi, 2009 - 2010
 31. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, iNOS, COX-2, TNF-alfa genlerinin polimorfizmi ile pankreatit arasındaki ilişkinin araştırılması, 2009 - 2010
 32. ÖZHAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Yaş sebze ve meyvelerde tarım ilacı kalıntı analizi ve toksikolojik risk değerlendirmesi, 2008 - 2010

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Ultrafast and nanomolar detection of Al3+: Furazan based fluorescent chemosensor and its practices in Smartphone, test kit, water samples and living–cell
  KARUK ELMAS Ş. N., BORAN T., Arslan F. N., ÖZHAN G., Erdemir S.
  Microchemical Journal, vol.200, 2024 (SCI-Expanded)
 2. An evaluation of a hepatotoxicity risk induced by the microplastic polymethyl methacrylate (PMMA) using HepG2/THP-1 co-culture model.
  Boran T., Zengin O. S., Seker Z., Akyildiz A. G., Kara M., Oztas E., Özhan G.
  Environmental science and pollution research international, 2024 (SCI-Expanded)
 3. The cyclin-dependent kinase inhibitor abemaciclib-induced hepatotoxicity: Insight on the molecular mechanisms in HepG2/THP-1 co-culture model
  BORAN T., ZENGİN Ö. S., Seker Z., GÜNAYDIN AKYILDIZ A., ÖZTAŞ E., ÖZHAN G.
  Toxicology Letters, vol.391, pp.1-12, 2024 (SCI-Expanded)
 4. Development, characterization of naringenin-loaded promising microemulsion formulations, and demonstration of anti-aging efficacy by in vitro enzyme activity and gene expression
  Şahin D., Çağlar E. Ş., BORAN T., KARADAĞ A. E., ÖZHAN G., Üstündağ Okur N.
  Journal of Drug Delivery Science and Technology, vol.84, 2023 (SCI-Expanded)
 5. Ripretinib induced skeletal muscle toxicity through mitochondrial impairment in C2C12 myotubes
  BORAN T., Zengin Ö. S., Seker Z., Akyildiz A. G., ÖZTAŞ E., ÖZHAN G.
  TOXICOLOGY, vol.489, 2023 (SCI-Expanded)
 6. UR-144, synthetic cannabinoid receptor agonist, induced cardiomyoblast toxicity mechanism comprises cytoplasmic Ca2+ and DAPK1 related autophagy and necrosis
  Akar M., Ercin M., Boran T., Gezginci-Oktayoglu S., Özhan G.
  TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, vol.33, no.1, pp.56-64, 2023 (SCI-Expanded)
 7. Favipiravir induces oxidative stress and genotoxicity in cardiac and skin cells
  Gunaydin-Akyildiz A., Aksoy N., Boran T., Ilhan E. N., ÖZHAN G.
  TOXICOLOGY LETTERS, vol.371, pp.9-16, 2022 (SCI-Expanded)
 8. Zoledronic acid-induced oxidative damage and endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis in human embryonic kidney (HEK-293) cells
  Kara M., Boran T., Öztaş E., Jannuzzi A. T., Özden S., Özhan G.
  JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, vol.36, no.8, 2022 (SCI-Expanded)
 9. Evaluation of toxic effects of dapagliflozin on reproductive system in diabetic rats
  Ulus Karaca B., Boran T., Karagöz Köroğlu A., ERCAN F., ÖZHAN G.
  TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.52, no.4, pp.1362-1370, 2022 (SCI-Expanded)
 10. Chemical Composition and Cytotoxic Effect of Prangos turcica A. Duran, M. Sagiroglu & H. Duman
  Yazici-Tutunis S., Erucar F. M., Oztas E., Akalin E., Ozhan G., Miski M., Tan N.
  RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, vol.15, no.6, pp.503-512, 2021 (SCI-Expanded)
 11. Cellular stress pathways are linked to acetamiprid-induced apoptosis in sh-sy5y neural cells
  ÖZTAŞ E., KARA M., BORAN T., Bişirir E., Karaman E. F., KAPTAN E., ÖZHAN G.
  Biology, vol.10, no.9, 2021 (SCI-Expanded)
 12. Benomyl induced oxidative stress related DNA damage and apoptosis in H9c2 cardiomyoblast cells
  Mehtap K., Ezgi O., Tugce B., Fatma K. E., Gul O.
  TOXICOLOGY IN VITRO, vol.75, 2021 (SCI-Expanded)
 13. The antioxidant, anti-acetylcholinesterase, and anticancer activities of four Polygonum species from Istanbul
  Yılmaz Özden T., Taher Nasabi N., Hasbal Çelikok G., Koçyiğit Avcı M., Özhan G.
  INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, vol.0, no.0, 2021 (SCI-Expanded)
 14. Dermal delivery and follicular targeting of adapalene using PAMAM dendrimers.
  Gökçe B. B., Boran T., Emlik Çalık F., Özhan G., Sanyal R., Güngör S.
  Drug delivery and translational research, vol.11, no.1, pp.626-646, 2021 (SCI-Expanded)
 15. Assessment of perfluorooctanoic acid toxicity in pancreatic cells
  Abudayyak M. F., Oztas E., Ozhan G.
  TOXICOLOGY IN VITRO, vol.72, 2021 (SCI-Expanded)
 16. Cytotoxic and apoptotic effects of Hypericum androsaemum on prostate adenocarcinoma (PC-3) and hepatocellular carcinoma (Hep G2) cell lines with identification of secondary metabolites by LC-HRMS
  Bektaş N. Y., Ersoy E., Boǧa M., Boran T., Çinar E., ÖZHAN G., Gören A. C., Özkan E. E.
  Turkish Journal of Chemistry, vol.45, no.5, pp.1621-1638, 2021 (SCI-Expanded)
 17. Antioxidant,anti-acetylcholinesterase, and anticancer activities of four Polygonum species from Istanbul
  Ozden Y., Nasabi N., Celikok H., Kocyigit M., ÖZHAN G.
  International Food Research Journal, vol.28, no.6, pp.1298-1309, 2021 (SCI-Expanded)
 18. Does pendimethalin develop in pancreatic cancer induced inflammation?
  Arici M., Abudayyak M. F., Boran T., Özhan G.
  Chemosphere, vol.252, pp.126644, 2020 (SCI-Expanded)
 19. Reproductive effects of subchronic exposure to acetamiprid in male rats
  Arıcan E., Gökçeoğlu K., Ulus K., Boran T., Öztürk N., Okyar A., Ercan F., Özhan G.
  SCIENTIFIC REPORTS, vol.10, no.1, 2020 (SCI-Expanded)
 20. Voriconazole incorporated nanofiber formulations for topical application: preparation, characterization and antifungal activity studies against <i>Candida</i> species.
  Esenturk I., Balkan T., Ozhan G., Doesler S., Gungor S., Erdal M. S., Sarac A. S.
  Pharmaceutical development and technology, vol.25, no.4, pp.440-453, 2020 (SCI-Expanded)
 21. Association between ABCB1, ABCG2 carrier protein and COX-2 enzyme gene polymorphisms and breast cancer risk in a Turkish population.
  Zeliha K. P., Dilek O., Ezgi O., Halil K., Cihan U., Gul O.
  Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, vol.28, no.2, pp.215-219, 2020 (SCI-Expanded)
 22. A preliminary survey of citrinin contamination in dried fruits, molasses and liquorice products in Turkey
  Oztas E., Ozden H., Ozhan G.
  JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, vol.59, no.1, pp.81-86, 2020 (SCI-Expanded)
 23. Toxic effects of subchronic oral acetamiprid exposure in rats
  Karaca B. U., Arican Y. E., Boran T., Binay S., Okyar A., Kaptan E., Ozhan G.
  TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.35, pp.679-687, 2019 (SCI-Expanded)
 24. Gliclazide alone or in combination with atorvastatin ameliorated reproductive damage in streptozotocin-induced type 2 diabetic male rats
  Oztas E., YILMAZ T. E., GUZEL E., SEZER Z., Okyar A., Ozhan G.
  SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL, vol.27, no.3, pp.422-431, 2019 (SCI-Expanded)
 25. Inflammation and oxidative stress are key mediators in AKB48-induced neurotoxicity in vitro
  Oztas E., Abudayyak M. F., Celiksoz M., Ozhan G.
  TOXICOLOGY IN VITRO, vol.55, pp.101-107, 2019 (SCI-Expanded)
 26. AN EVALUATION OF ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL, ANTIBIOFILM AND CYTOTOXIC ACTIVITIES OF FIVE VERBASCUM SPECIES IN TURKEY
  Sen-Utsukarci B., Doslerz S., TAŞKIN T., Abudayyak M. F., Ozhan G., Mat A.
  FARMACIA, vol.66, no.6, pp.1014-1020, 2018 (SCI-Expanded)
 27. Evaluation of Chemical Composition and <i>In-vitro</i> Biological Activities of Three Endemic <i>Hypericum</i> Species from Anatolia (<i>H. thymbrifolium, H. spectabile</i> and <i>H. pseudolaeve</i>).
  Ozkan E., Ozsoy N., Ozden T., Ozhan G., Mat A.
  Iranian journal of pharmaceutical research : IJPR, vol.17, pp.1036-1046, 2018 (SCI-Expanded)
 28. Evaluation of Chemical Composition and In-vitro Biological Activities of Three Endemic Hypericum Species from Anatolia (H. thymbrifolium, H. spectabile and H. pseudolaeve)
  Ozkan E., Ozsoy N., Ozden T., Ozhan G., Mat A.
  IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, vol.17, pp.1036-1046, 2018 (SCI-Expanded)
 29. U P-glycoprotein polymorphism and levothyroxine bioavailability in hypothyroid patients
  Oztas E., Garcia-Saavedra A. P., Yanar F., Ozcinar B., Aksakal N., Purisa S., Ozhan G.
  SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL, vol.26, no.2, pp.274-278, 2018 (SCI-Expanded)
 30. Association between genetic polymorphism and levothyroxine bioavailability in hypothyroid patients
  Arici M., Oztas E., Yanar F., Aksakal N., Ozcinar B., Ozhan G.
  ENDOCRINE JOURNAL, vol.65, no.3, pp.317-323, 2018 (SCI-Expanded)
 31. Nickel oxide nanoparticles are highly toxic to SH-SY5Y neuronal cells
  Abudayyak M. F., Guzel E., Ozhan G.
  NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL, vol.108, pp.7-14, 2017 (SCI-Expanded)
 32. In vitro evaluation of cobalt oxide nanoparticle-induced toxicity
  Abudayyak M. F., Gurkaynak T. A., Ozhan G.
  TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.33, no.8, pp.646-654, 2017 (SCI-Expanded)
 33. Nickel Oxide Nanoparticles Induce Oxidative DNA Damage and Apoptosis in Kidney Cell Line (NRK-52E)
  Abudayyak M. F., Guzel E., Ozhan G.
  BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.178, no.1, pp.98-104, 2017 (SCI-Expanded)
 34. CYP2C9, CYPC19 and CYP2D6 gene profiles and gene susceptibility to drug response and toxicity in Turkish population
  Arici M., Ozhan G.
  SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL, vol.25, no.3, pp.376-380, 2017 (SCI-Expanded)
 35. The genetic profiles of CYP1A1, CYP1A2 and CYP2E1 enzymes as susceptibility factor in xenobiotic toxicity in Turkish population
  Merve A., Gul O.
  SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL, vol.25, no.2, pp.294-297, 2017 (SCI-Expanded)
 36. In Vitro Toxicological Assessment of Cobalt Ferrite Nanoparticles in Several Mammalian Cell Types
  Abudayyak M. F., Gurkaynak T. A., Ozhan G.
  BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.175, no.2, pp.458-465, 2017 (SCI-Expanded)
 37. Investigation of the toxicity of bismuth oxide nanoparticles in various cell lines
  Abudayyak M. F., Oztas E., Arici M., Ozhan G.
  CHEMOSPHERE, vol.169, pp.117-123, 2017 (SCI-Expanded)
 38. Characterization and toxicity of hospital wastewaters in Turkey
  Yilmaz G., Kaya Y., Vergili I., Gonder Z. B., Ozhan G., Celik B. O., Altinkum S. M., Bagdatli Y., BOERGERS A., TUERK J.
  ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.189, no.2, 2017 (SCI-Expanded)
 39. Polyurethane/hydroxypropyl cellulose electrospun nanofiber mats as potential transdermal drug delivery system: characterization studies and in vitro assays
  Gencturk A., Kahraman E., Gungor S., Ozhan G., Ozsoy Y., Sarac A. S.
  ARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, vol.45, no.3, pp.655-664, 2017 (SCI-Expanded)
 40. Genetic Variations in Phospholipase C-epsilon 1 (PLCE1) and Susceptibility to Colorectal Cancer Risk
  Ezgi O., Merve A., Hakan Y. T., Gul O.
  BIOCHEMICAL GENETICS, vol.54, no.6, pp.826-829, 2016 (SCI-Expanded)
 41. Polymeric micellar nanocarriers of benzoyl peroxide as potential follicular targeting approach for acne treatment
  Kahraman E., ÖZHAN G., Özsoy Y., GÜNGÖR S.
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol.146, pp.692-699, 2016 (SCI-Expanded)
 42. The Effect of the CYP1A1*2A Allele on Colorectal Cancer Susceptibility in a British Population
  Oztas E., Ozhan G., DALY A. K.
  GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.20, no.8, pp.475-477, 2016 (SCI-Expanded)
 43. Association Between Human Telomerase Reverse Transcriptase Gene Variations and Risk of Developing Breast Cancer.
  Oztas E., Kara H., Kara Z., Aydogan M. U., Uras C., Ozhan G.
  Genetic testing and molecular biomarkers, vol.20, no.8, pp.459-64, 2016 (SCI-Expanded)
 44. COX-2 gene variations and risk of developing breast cancer
  Ozhan G., Kara Z., Kara H.
  EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, vol.61, 2016 (SCI-Expanded)
 45. In Vitro Toxicological Assessment of Magnesium Oxide Nanoparticle Exposure in Several Mammalian Cell Types
  Mahmoud A., Ezgi O., Merve A., Ozhan G.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY, vol.35, no.4, pp.429-437, 2016 (SCI-Expanded)
 46. The effect of the CYP1A1*2A variant on colorectal cancer susceptibility in a British population
  Oztas E., Ozhan G., Daly A. K.
  EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, vol.61, 2016 (SCI-Expanded)
 47. Indole-based hydrazide-hydrazones and 4-thiazolidinones: synthesis and evaluation as antitubercular and anticancer agents
  Cihan-Ustuendag G., Satana D., Ozhan G., Capan G.
  JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.31, no.3, pp.369-380, 2016 (SCI-Expanded)
 48. Colloidal nanocarriers for the enhanced cutaneous delivery of naftifine: characterization studies and in vitro and in vivo evaluations
  Erdal M. S., Ozhan G., Mat M. C., Ozsoy Y., Gungor S.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, vol.11, pp.1027-1037, 2016 (SCI-Expanded)
 49. Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Gene Variations and Susceptibility of Colorectal Cancer
  Jannuzzi A. T., Karaman E., Oztas E., Yanar H. T., Ozhan G.
  GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.19, no.12, pp.692-697, 2015 (SCI-Expanded)
 50. Colloidal carriers of isotretinoin for topical acne treatment: skin uptake, ATR-FTIR and in vitro cytotoxicity studies
  Gurbuz A., Ozhan G., Gungor S., Erdal M. S.
  ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH, vol.307, no.7, pp.607-615, 2015 (SCI-Expanded)
 51. Investigation on the toxic potential of Tribulus terrestris in vitro.
  Abudayyak M. F., Jannuzzi A. T., Ozhan G., Alpertunga B.
  Pharmaceutical biology, vol.53, no.4, pp.469-76, 2015 (SCI-Expanded)
 52. VEGF Gene Polymorphisms and Susceptibility to Colorectal Cancer
  Jannuzzi A. T., Ozhan G., Yanar H. T., Alpertunga B.
  GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.19, no.3, pp.133-137, 2015 (SCI-Expanded)
 53. Toxic potentials of ten herbs commonly used for aphrodisiac effect in Turkey
  Abudayyak M. F., Ozdemir Nath E., Ozhan G.
  TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.45, no.3, pp.496-506, 2015 (SCI-Expanded)
 54. Zinc oxide nanoparticles induced cyto- and genotoxicity in kidney epithelial cells
  Uzar N., Abudayyak M. F., Akcay N., Algun G., Ozhan G.
  TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, vol.25, no.4, pp.334-339, 2015 (SCI-Expanded)
 55. COLCHICUM BAYTOPIRUM EXTRACT INDUCES GENE EXPRESSION RELATED WITH APOPTOTIC AND AUTOPHAGIC CELL DEATHS IN HELA CELLS
  Öztürk M. S., Dagdeviren O., Arican G., Kayacan S., Tuncdemir M., Sutlupinar N.
  ANTICANCER RESEARCH, vol.34, no.10, pp.6093-6094, 2014 (SCI-Expanded)
 56. Effects of bentazone on lipid peroxidation and antioxidant systems in human erythrocytes in vitro
  Abudayyak M. F., Ozden S., Alpertunga B., Ozhan G.
  DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.37, no.4, pp.410-414, 2014 (SCI-Expanded)
 57. Effects of prochloraz on DNA damage, lipid peroxidation and antioxidant system in vitro
  Alpertunga B., Kara M., Abudayyak M. F., Oztas E., Ozden S., Ozhan G.
  TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, vol.24, no.4, pp.268-275, 2014 (SCI-Expanded)
 58. Genetic Variations in the Xenobiotic-Metabolizing Enzymes CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 and Susceptibility to Colorectal Cancer Among Turkish People
  Ozhan G., Mutur M., Ercan G., Alpertunga B.
  GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.18, no.4, pp.223-228, 2014 (SCI-Expanded)
 59. H2O2/UV-C and Photo-Fenton treatment of a nonylphenol polyethoxylate in synthetic freshwater: Follow-up of degradation products, acute toxicity and genotoxicity
  Karci A., Arslan Alaton İ., Bekbolet M., Ozhan G., Alpertunga B.
  CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.241, pp.43-51, 2014 (SCI-Expanded)
 60. Chemical composition and biological activities of Hypericum pamphylicum
  Ozkan E. E., Ozsoy N., Ozhan G., Celik B. O., Mat A.
  INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, vol.50, pp.182-189, 2013 (SCI-Expanded)
 61. Chemical Compositions and Biological Activities of Hypericum neurocalycinum an Endemic Species of Turkey
  Ozkan E. E., Nurten O., Ozhan G., Celik O. B., Mat A.
  PLANTA MEDICA, vol.79, no.13, pp.1213, 2013 (SCI-Expanded)
 62. Antioxidant and cytotoxic activities of Vitex agnus-castus from five different regions of Turkey
  Toplan G. G., Ozkan E. E., Taskin T., Ozhan G.
  PLANTA MEDICA, vol.79, no.13, pp.1214, 2013 (SCI-Expanded)
 63. Associations between the functional polymorphisms in the ABCB1 transporter gene and colorectal cancer risk: a case-control study in Turkish population
  Ozhan G., Kara M., Sari F. M., Yanar H. T., Ercan G., Alpertunga B.
  TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, vol.23, no.4, pp.235-239, 2013 (SCI-Expanded)
 64. Influence of the Functional Polymorphisms in the Organic Anion Transporting Polypeptide 1B1 in the Susceptibility to Colorectal Cancer
  Ozhan G., Kara M., Sari F. M., Yanar H. T., Alpertunga B.
  GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.17, no.3, pp.214-218, 2013 (SCI-Expanded)
 65. Flavin-containing monooxygenase 3 gene polymorphisms in Turkish population.
  ÖZHAN G., Topal P., ALPERTUNGA B.
  Toxicol Mech Methods., vol.22(6), pp.461-5, 2012 (SCI-Expanded)
 66. Flavin-containing monooxygenase 3 gene polymorphisms in Turkish population
  Ozhan G., Topal P., Alpertunga B.
  TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, vol.22, no.6, pp.461-465, 2012 (SCI-Expanded)
 67. Acute Pancreatitis Is Associated with Ser608Leu iNOS Polymorphism
  Ozhan G., Sari F. M., Vefai M., Yanar H. T., Alpertunga B.
  FOLIA BIOLOGICA, vol.58, no.6, pp.256-260, 2012 (SCI-Expanded)
 68. Cyclooxygenase-2 Polymorphisms and Pancreatic Cancer Susceptibility
  Ozhan G., Lochan R., Leathart J. B. S., Charnley R., Daly A. K.
  PANCREAS, vol.40, no.8, pp.1289-1294, 2011 (SCI-Expanded)
 69. Cyclooxygenase-2 polymorphisms and pancreatic cancer susceptibility
  Ozhan G., Lochan R., Leathart J. B., Charnley R., Daly A. K.
  TOXICOLOGY LETTERS, vol.196, 2010 (SCI-Expanded)
 70. The Effect of Genetic Polymorphisms of Cyclooxygenase 2 on Acute Pancreatitis in Turkey
  Ozhan G., Yanar T. H., Ertekin C., Alpertunga B.
  PANCREAS, vol.39, no.3, pp.371-376, 2010 (SCI-Expanded)
 71. Polymorphisms in Tumour Necrosis Factor Alpha (TNF alpha) Gene in Patients with Acute Pancreatitis
  Ozhan G., Yanar H. T., Ertekin C., Alpertunga B.
  MEDIATORS OF INFLAMMATION, 2010 (SCI-Expanded)
 72. Acrylamide-induced oxidative stress in human erythrocytes
  Catalgol B., Ozhan G., Alpertunga B.
  HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, vol.28, no.10, pp.611-617, 2009 (SCI-Expanded)
 73. Acrylamide-Induced Oxidative Stres in Human Erythrocytes.
  Catalgol Karademir B., ÖZHAN G., ALPERTUNGA B.
  Hum. Exp. Toxicol., vol.28 (10):, pp.611-0, 2009 (SCI-Expanded)
 74. ASSESSMENT OF THE GENOTOXIC POTENTIAL OF SURFACE WATERS USING UMU-ASSAY
  Ozhan G., Catalgol B., Alpertunga B.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, pp.2071-2077, 2008 (SCI-Expanded)
 75. Liquid chromatographic analysis of maneb and its main degradation product, ethylenethiouera, in fruit juice
  Oezhan G., Alpertunga B.
  FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT, vol.25, no.8, pp.961-970, 2008 (SCI-Expanded)
 76. Determination of various fungicides in water by LC-DAD analysis
  Oezhan G., Alpertunga B.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.16, no.8, pp.880-886, 2007 (SCI-Expanded)
 77. Determination of Commonly Used Herbicides in Surface Water Using Solid-Phase Extraction and Dual-Column HPLC-DAD.
  ÖZHAN G., Özden S., ALPERTUNGA B.
  J. Environ. Sci. Health B. ., vol.40, pp.827-840, 2005 (SCI-Expanded)
 78. Determination of commonly used herbicides in surface water using solid-phase extraction and dual-column HPLC-DAD
  Ozhan G., Ozden S., Alpertunga B.
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES, vol.40, no.6, pp.827-840, 2005 (SCI-Expanded)
 79. Simultaneous determination of various pesticides in fruit juices by HPLC-DAD
  Topuz S., Ozhan G., Alpertunga B.
  FOOD CONTROL, vol.16, no.1, pp.87-92, 2005 (SCI-Expanded)
 80. A simple method for the determination of carbaryl and 1-naphthol in fruit juices by high-performance liquid chromatography-diode-array detection
  Ozhan G., Topuz S., Alpertunga B.
  JOURNAL OF FOOD PROTECTION, vol.66, no.8, pp.1510-1513, 2003 (SCI-Expanded)
 81. Determination of cyclonite (RDX) in human plasma by high-performance liquid chromatography
  ÖZHAN G., Topuz S., ALPERTUNGA B.
  Farmaco, vol.58, no.6, pp.445-448, 2003 (SCI-Expanded)
 82. Determination of Cyclonite (RDX) in Human Serum by High Performance Liquid Chromatography
  ÖZHAN G., TOPUZ S., ALPERTUNGA B.
  Il Farmaco, vol.58, pp.445-448, 2003 (SCI-Expanded)
 83. A Simple Method for The Determination of Carbaryl and 1-Naphthol in Fruit Juices by HPLC-DAD
  ÖZHAN G., TOPUZ S., ALPERTUNGA B.
  JOURNAL OF FOOD PROTECTION, vol.66, no.8, pp.1510-1513, 2003 (SCI-Expanded)
 84. Genotoxic Activities of Drug - Nitrite Interaction Products.
  ÖZHAN G., ALPERTUNGA B.
  Drug Chem. Toxicol., vol.26(4), pp.295-308, 2003 (SCI-Expanded)
 85. Determination of Cyclonite (RDX) in Human Serum by High Performance Liquid Chromatography.
  ÖZHAN G., Topuz S., ALPERTUNGA B.
  Il Farmaco,, vol.58, pp.445-448, 2003 (SCI-Expanded)
 86. Genotoxic activities of drug-nitrite interaction products
  Ozhan G., Alpertunga B.
  DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.26, no.4, pp.295-308, 2003 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Evaluation of Renal Effects of Dapagliflozin in Diabetic Rats With Subacute Exposure
  BORAN T., Ulus Karaca B., Karagöz Köroğlu A., ERCAN F., ÖZHAN G.
  Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, vol.43, no.3, pp.232-242, 2023 (Scopus)
 2. Cyto- and genotoxicity of copper (II) oxide (CuO) nanoparticles in HeLa cells
  Ras F. A., Ozhan G., Abudayyak M.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, no.2, pp.126-132, 2023 (ESCI)
 3. The Role of Endoplasmic Reticulum Stress in Cell Injury Induced by Methimazole on Pancreatic Cells
  Yazıcı Ö., Kara M., Boran T., Özhan G.
  ADVANCED PHARMACEUTICAL BULLETIN, vol.13, no.1, pp.196-201, 2023 (ESCI)
 4. Cardiac effects of dapagliflozin in diabetic rats with subacute exposure
  Boran T., Ulus Karaca B., Karagöz Köroğlu A., Kaptan E., Ercan F., Özhan G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.52, no.1, pp.8-13, 2022 (ESCI)
 5. Evaluation of lesinurad-induced cardiotoxicity in cardiomyoblastic cells
  Arici M., BORAN T., ÖZHAN G.
  Journal of Research in Pharmacy, vol.26, no.6, pp.1893-1899, 2022 (Scopus)
 6. Nickel oxide nanoparticles induced DNA damages in human liver cells
  Abudayyak M. F., GÜZEL MEYDANLI E. E., Ozhan G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.51, no.2, pp.175-182, 2021 (ESCI)
 7. Determination of Perflourooctanoic Acid Toxicity in a Human Hepatocarcinoma Cell Line
  Abudayyak M. F., ÖZTAŞ E., ÖZHAN G.
  Journal of Health and Pollution, vol.11, no.31, pp.1-13, 2021 (Scopus)
 8. Liquid chromatographic determination of citrinin residues in various meat products: A pioneer survey in Turkey
  SARI F. M., ÖZTAŞ E., ÖZDEN S., ÖZHAN G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.50, no.3, pp.195-201, 2020 (ESCI)
 9. Acetamiprid-induced Cyto- and Genotoxicity in the AR42J Pancreatic Cell Line
  Kara M., Oztas E., Ozhan G.
  TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.17, no.5, pp.474-479, 2020 (ESCI)
 10. The Association of ABCC5 and ABCC11 Polymorphisms with The Pharmacokinetics of 5-FU in Advanced Gastric Cancer Patients
  Kara Z., Oztas E., ÖZTÜRK D., Akyel Y. K., Turna H., Okyar A., Ozhan G.
  CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.10, no.3, pp.285-291, 2020 (ESCI)
 11. The Role of <i>PON1</i> Variants in Disease Susceptibility in a Turkish Population.
  Abudayyak M. F., Boran T., Tukel R., Oztas E., Özhan G.
  Global medical genetics, vol.7, pp.41-46, 2020 (ESCI)
 12. Cytotoxic, Genotoxic, and Apoptotic Effects of Nickel Oxide Nanoparticles in Intestinal Epithelial Cells
  Abudayyak M. F., Guzel E., Ozhan G.
  TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.17, no.4, pp.446-451, 2020 (ESCI)
 13. Cupric Oxide Nanoparticles Induce Cellular Toxicity in Liver and Intestine Cell Lines
  Abudayyak M. F., Guzel E., ÖZHAN G.
  ADVANCED PHARMACEUTICAL BULLETIN, vol.10, no.2, pp.213-220, 2020 (ESCI)
 14. The assessment of in vitro cardiotoxic potentials for synthetic cannabinoid, AM-2201
  Nisikli E., Akar M. C., Ozhan G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.49, pp.121-124, 2019 (ESCI)
 15. Bismuth oxide nanoparticles induced oxidative stress-related inflammation in SH-SY5Y cell Line
  Oztas E., Abudayyak M. F., Aykanat B., Can Z., Baram E., Ozhan G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.49, no.3, pp.173-179, 2019 (ESCI)
 16. Evaluation of the association of SNP in carboxylesterase enzyme (CES1) with pharmacokinetic and adverse effects of capecitabine in breast and colorectal cancer patients
  Yuksel M. K., ÖZTÜRK D., Oztas E., Ozhan G., Turker A. A., KORKMAZ T., Okyar A., Kara Z. P.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.49, no.2, pp.64-69, 2019 (ESCI)
 17. Evaluation of the association of SNP in carboxylesterase enzyme (CES1) with pharmacokinetic and adverse effects of capecitabine in breast and colorectal cancer patients.
  Kurtan Yüksel M., Öztürk D., ÖZTAŞ E., ÖZHAN G., Altanlar Türker A., Korkmaz T., OKYAR A., PALA KARA Z.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.49, no.2, pp.64-69, 2019 (ESCI)
 18. In Vitro Evaluation of the Toxicity of Cobalt Ferrite Nanoparticles in Kidney Cell
  Abudayyak M. F., Altincekic Gurkaynak T., Ozhan G.
  TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.14, no.2, pp.169-173, 2017 (ESCI)
 19. Assessment of Cellular Responses in Kidney Cells Exposed to Cobalt Oxide Nanoparticles
  Abudayyak M. F., Gurkaynak T. A., Ozhan G.
  MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL, vol.21, no.3, pp.537-543, 2017 (ESCI)
 20. Diclofop-methyl: A phenoxy propionate herbicide with multiple toxic effects in mouse embyro fibroblast (NIH/3T3) cell line
  Celiksoz M., Ulus B., Oztas E., Ozhan G.
  MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL, vol.21, no.4, pp.992-997, 2017 (ESCI)
 21. MLH1 - 93G > A and I219V polymorphisms are susceptible to increased risk of sporadic colorectal cancer in a Turkish population
  Oztas E., Cilingir U., Akyuz A., Yanar H. T., Ozhan G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.47, no.2, pp.63-67, 2017 (ESCI)
 22. Cytotoxicity and genotoxicity of fenoxaprop-p-ethyl and fluzifob-p-butyl herbicides
  Ulus B., Celiksoz M., Ozhan G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.47, no.1, pp.5-8, 2017 (ESCI)
 23. Drug and Herb induced liver injury: a short review
  Celikoz M., Hun B., Ozhan G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.47, no.1, pp.25-30, 2017 (ESCI)
 24. Copper (II) Oxide Nanoparticles Induced Nephrotoxicity In Vitro Conditions
  Abudayyak M. F., GÜZEL MEYDANLI E. E., ÖZHAN G.
  Applied In Vitro Toxicology, vol.2, 2016 (Scopus)
 25. Copper (II) Oxide Nanoparticles Induce High Toxicity in Human Neuronal Cell
  Abudayyak M. F., GÜZEL MEYDANLI E. E., ÖZHAN G.
  Global Journal of Medical Research:B Pharma, Drug Discovery, Toxicology Medicine, vol.16, no.3, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 26. Hypericum perforatum improve memory and learning in Alzheimer's model: (Experimental study in mice).
  Zerrouki K., Djebli N., Eroğlu Özkan E., Özsoy N., Mat A., Özhan G.
  International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, vol.8, no.8, pp.49-57, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 27. The evaluation of CYP3A4 and CYP3A5 genetic profiles in Turkish population
  Arici M., Ozhan G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.46, no.1, pp.15-22, 2016 (ESCI)
 28. In Vitro Investigation on the Toxic Potentials of Commonly Used Synthetic Pyrethroids, Especially Esbiothrin
  Öztaş E., Ulus B., Özhan G.
  Applied In Vitro Toxicology, vol.1, no.4, pp.302-307, 2015 (Scopus)
 29. Cyto- and genotoxic potentials of carbamates in human lymphocytes
  ÖZTAŞ E., ÖZHAN G.
  Toxicology International, vol.22, no.3, pp.101-107, 2015 (Scopus)
 30. Suların dezenfeksiyonunda oluşan yan ürünlerin riskleri
  Arıcı M., ÖZHAN G.
  Toksikoloji Bülteni, vol.41, pp.9-10, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)
 31. Antioxidant, Antimicrobial, Cytotoxic and Anticholinesterase Activities of Seven Mushroom Species with their Phenolic Acid Composition
  DUNDAR A., OKUMUŞ V., OZDEMIR S., CELIK K. S., BOGA M., ÖZÇAĞLI E., ÖZHAN G., YILDIZ A.
  Journal of Horticulture, vol.2, no.4, pp.1-7, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 32. Investigation of the functional single-nucleotide polymorphisms in the BCRP transporter and susceptibility to colorectal cancer
  Sari F. M., Yanar H. T., Ozhan G.
  BIOMEDICAL REPORTS, vol.3, no.1, pp.105-109, 2015 (ESCI)
 33. The effects of endocrine disrupting chemicals and genetic susceptibility on male infertility
  Arici M., Ozhan G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.45, no.1, pp.38-59, 2015 (ESCI)
 34. The Cyto- and genotoxic potentials of the mixture herbs frequently used in Turkey
  Candaş A., ÖZHAN G., ALPERTUNGA B.
  Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, vol.44, no.1, pp.11-29, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 35. The cyto- and genotoxic potantials of the herbal mixtures frequently used in Turkey
  Aygan A. C., ALPERTUNGA B., ÖZHAN G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.44, no.1, pp.11-30, 2014 (ESCI)
 36. Metal bazlı nanopartiküllerin üreme ve gelişim üzerine toksik etkileri
  Abudayyak M., ÖZHAN G.
  Toksikoloji Bülteni, vol.36, pp.5-6, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)
 37. Metal bazlı nanopartiküllerin üreme ve gelişme üzirine toksik etkileri.
  Abudayyak M. F., ÖZHAN G.
  Türk Toksikoloji Derneği Bülteni, no.36, pp.5-7, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)
 38. Researching cytotoxic effects of triazole fungicides
  Bülbül E., ÖZHAN G.
  Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, vol.42, no.1, pp.51-59, 2012 (Peer-Reviewed Journal)
 39. Allelic variants at alcohol metabolising enzymes in Turkish population
  ALPERTUNGA B., Yildiz E. S., ÖZHAN G.
  Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, vol.42, no.2, pp.1-23, 2012 (Peer-Reviewed Journal)
 40. ALLELIC VARIANTS AT ALCOHOL METABOLISING GENES IN TURKISH POPULATION
  ALPERTUNGA B., YILDIZ E., ÖZHAN G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.42, no.2, pp.113-122, 2012 (ESCI)
 41. CYTOTOXIC EFFECTS OF TRIAZOLE FUNGUCIDES
  Bulbul E. N., ÖZHAN G.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.42, no.1, pp.23-31, 2012 (ESCI)
 42. Retinol, a-Tocopherol and Risk of Prostate Cancer: A Case-Control Study from Turkey,
  Özhan G., Ergen H. A., Alpertunga B., İsbir T.
  Adv. Mol. Med., vol.2(4), pp.175-179, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 43. Polymorphism of Microsomal Epoxide Hydrolase.
  ÖZHAN G., ALPERTUNGA B.
  Adv. Mol. Med., vol.2(3), pp.109-0, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 44. Polymorphism of Microsomal Epoxide Hydrolase
  ÖZHAN G., ALPERTUNGA B.
  Advances in Molecular Medicine, vol.2, no.3, pp.109-112, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Istanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ögrenci Rehberi
  Cevher E. (Editor), Özhan G. (Editor), Yılmaz Özden T. (Editor), Şen Utsukarçi B. (Editor), Gürdal Abamor M. B. (Editor), Mataracı Kara E. (Editor), Akbal Dağıstan Ö. (Editor), Jannuzzı A. T. (Editor)
  Istanbul University, İstanbul, 2019
 2. EczÇEP-Eczacılık Fakülteleri Müfredat Detay Çalışması
  Akalın E., Akev N., Erginer Y., Güzeldemirci N., Toker S., Kolak U., Özhan G., Güngör S., Gürer Ç., Özden S., et al.
  Kapitta Yayıncılık, Ankara, 2017
 3. EczÇEP- Eczacılık Fakülteleri Müfredat Detay Çalışması
  Akalın Uruşak E., Akev N., Erginer Y., Güzeldemirci N., Toker S., Kolak U., Özhan G., Güngör S., Gürer Ç., Özden S., et al.
  Kapitta Yayıncılık, Ankara, 2017

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Molecular effects of SGLT-2 inhibitor dapagliflozin on the kidney
  BORAN T., Ulus Karaca B., ÖZHAN G.
  10th International congress of the Turkish Society of Toxicology, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.147
 2. Perfluorooktanoik asitin hepatotoksik etki potensiyelinin in vitro değerlendirmesi.
  Abudayyak M. F., ÖZTAŞ E., ÖZHAN G.
  2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi UMEK-2, 14 November 2018
 3. Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Toksisite Açısından Değerlendirilmesi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Örneği
  Jannuzzı A. T., Özhan G.
  4. Ulusal Sağlık Kuruluşlarında Çevre Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 October 2018
 4. MLH1 -93G >A AND I219V POLYMORPHISMS AND SPORADIC COLORECTAL CANCER: A CASE-CONTROL STUDY IN TURKISH POPULATION
  ÖZTAŞ E., Çilingir U., Akyüz A., YANAR H. T., ÖZHAN G.
  ISOPS12, Ankara, Turkey, 26 - 29 June 2018, pp.1
 5. In–Vitro Toxicity Evaulation of Neonicotinoid Insecticide Acetamiprid on AR-42J Pancreatic Cell Line
  KARA M., ÖZTAŞ E., ÖZHAN G.
  ISOPS-12, Ankara, Turkey, 26 - 29 June 2018, pp.112
 6. The Role of Pon1 Variants in Disease Susceptibility
  Abudayyak M., BORAN T., ÖZTAŞ E., Tükel R., ÖZHAN G.
  10th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC10) 12th Congress of the Serbian Society of Toxicology (12th SCT), Belgrad, Serbia And Montenegro, 18 - 21 April 2018, pp.169
 7. Clarification of the molecular pathways responsible for neurotoxicity of a third generation synthetic cannabinoid: AKB48
  Oztas E., Abudayyak M. F., Celiksoz M., Ozhan G.
  53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280
 8. Toxicological assessment of magnesium oxide nanoparticle exposure in liver
  Ozhan G., Abudayyak M. F., Oztas E., Arici M.
  53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280
 9. The Biochemical and Histopathological Evaluation of Cytotoxic Effects of Acetamipride, a Neonicotinoid Insecticide, on Rat Testis
  Arıcan y. e., kayalı d., ercan f., ÖZHAN G.
  15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.393
 10. Improved drug localization in the skin via topical nano-micellar carriers
  KAHRAMAN E., NEŞETOĞLU N., ÖZTAŞ E., ÖZHAN G., ÜNAL D. Ş., GÜNGÖR S., ERGİNER Y.
  22ND INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Ankara, Turkey, 12 - 14 May 2017
 11. Copper (II) oxide nanoparticles induce high toxicity in human neuronal cell
  Abudayyak M. F., Guzel E., Ozhan G.
  52nd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Sevilla, Spain, 4 - 07 September 2016, vol.258
 12. Kurutulmuş Meyvelerde ve Bunların Çeşitli Ürünlerinde Sitrinin Miktarları ve Sitrinin Maruziyetinin Toksikolojik Açıdan Riskleri
  ÖZTAŞ E., ÖZDEN S., ÖZHAN G.
  BİHAT2016, Trabzon, Turkey, 31 August - 05 September 2016, pp.1
 13. Investigation on Effects of Atorvastatin and Gliclazide Combination Therapy on Male Reproductive System on Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
  ÖZTAŞ E., EKİZ YILMAZ T., GÜZEL MEYDANLI E. E., ÖZHAN G.
  16th European Microscopy Congress, Lyon, France, 28 August - 02 September 2016, pp.134-135
 14. COX-2 GENE VARIATIONS AND RISK OF DEVELOPING BREAST CANCER
  ÖZHAN G., PALA KARA Z., kara h.
  24th Biennial EACR Congress, Manchester, United Kingdom, 9 - 12 July 2016, pp.198
 15. The effect of the CYP1A1*2A Variant on Colorectal Cancer Susceptibility in a British Population
  ÖZTAŞ E., ÖZHAN G., Daly A. K.
  24TH BIENNIAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH, Manchester, United Kingdom, 9 - 12 July 2016, pp.670
 16. Hastane atıksuları ve yönetimi
  YILMAZ G., VERGİLİ İ., ÖZÇELEP Z. B., KAYA Y., ÖZHAN G., ÖZBEK ÇELİK B., Altınkum S. M., Bağdatlı Y.
  III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.2
 17. Streptozotosin ile diyabet oluşturulan sıçanlarda gliklazid ve atorvastatin kombinasyon tedavisinin erkek üreme sistemi üzerine etkilerinin araştırılması
  ÖZTAŞ E., EKİZ YILMAZ T., GÜZEL MEYDANLI E. E., ÖZHAN G.
  52. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.185
 18. Investigation on the Toxicity of Bismuth Oxide Nanoparticles in HepG2 Cell Line
  ÖZTAŞ E., ABUDAYYAK M., Arıcı M., ÖZHAN G.
  Society of Toxicology (SOT), New Orleans, Louisiana, United States Of America, 13 - 17 March 2016, vol.150, no.1, pp.414
 19. INVESTIGATION OF THE FUNCTIONAL SNPs IN THE BCRP TRANSPORTER AND SUSCEPTIBILITY TO COLORECTAL CANCER
  Ozhan G., Sari F., Yanar H.
  19th North American Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics (ISSX) / 29th Meeting of the Japanese-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics (JSSX), San-Francisco, Costa Rica, 19 - 23 October 2014, vol.47, pp.88
 20. IN VITRO EVALUATION ON RENAL TOXICITY OF COPPER OXIDE NANOPARTICLES
  Abudayyak M. F., Altincekic T. G., Ozhan G.
  19th North American Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics (ISSX) / 29th Meeting of the Japanese-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics (JSSX), San-Francisco, Costa Rica, 19 - 23 October 2014, vol.47, pp.180
 21. DETERMINATION OF CITRININ IN MEAT PRODUCTS
  SARI F. M., ÖZHAN G.
  TURKHELTOX2015, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 2015, pp.1
 22. Isotretionin colloidal carriers for topical acne treatment: ATR-FTIR and in vitro cytotoxicity studies
  ERDAL M. S., GÜRBÜZ A., ÖZHAN G., GÜNGÖR S.
  Controlled Release Society, Edinburgh, United Kingdom, 26 - 29 July 2015, pp.1
 23. Optimization of Electrospun Nanofiber Mats for Transdermal Delivery
  Gençtürk A., KAHRAMAN E., ÖZHAN G., GÜNGÖR S., ERGİNER Y., Saraç A. S.
  Controoled Release Society Annual Meeting 2015, Edinburgh, United Kingdom, 26 - 29 July 2015, pp.1-2
 24. DNA METHYLATION PROFILES OF BISPHENOL A IN HUMAN NEUROBLASTOMA CELLS
  ÖZHAN G., Şenyıldız M., ÖZDEN S.
  13th European Meeting of the International Society for the Study of Xenobiotics, San Fransisco, United States Of America, 22 - 25 June 2015, pp.1
 25. Association Between Human Telomerase Reverse Transcriptase (hTERT) Gene Variations and Risk of Developing Breast Cancer
  ÖZTAŞ E., ÖZHAN G., Kara H., Uras C.
  13th European ISSX Meeting, Glasgow, United Kingdom, 22 - 25 June 2015, pp.1
 26. Cytotoxic activities of four polygonum species from Turkey
  ÖZHAN G., YILMAZ ÖZDEN T., Nasabi N., KOÇYİĞİT M.
  13th European ISSX Meeting, Glasgow, United Kingdom, 22 - 25 June 2015, pp.1
 27. Cytotoxic activities of four Polygonum species from Turkey
  ÖZHAN G., YILMAZ ÖZDEN T., TAHER NASABİ N., KOÇYİĞİT M.
  13th European ISSX Meeting, Glasgow, United Kingdom, 22 - 25 June 2015, pp.88
 28. Genetic Variations in Phospholipase C-Epsilon 1 (PLCE1) and Susceptibility to Colorectal Cancer Risk: A Case-Control Study in Turkish Population
  ÖZTAŞ E., ÖZHAN G., YANAR H. T.
  13th European ISSX Meeting, Glasgow, United Kingdom, 22 - 25 June 2015, pp.1
 29. Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Gene Variations and Susceptibility of Colorectal Cancer
  ÖZTAŞ E., ÖZHAN G., JANNUZZI A. T., Karaman E., YANAR H. T.
  International Symposium on Advances in Predictive & Personalized Medicine, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2015, pp.1
 30. Association of Genetic Variants of Telomerase Reverse Transcriptase Gene With Colorectal Cancer
  JANNUZZI A. T., Karaman E. F., ÖZTAŞ E., ÖZHAN G.
  International Symposium on Advances in Predictive & Personalized Medicine, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2015, pp.15
 31. Cyto- and Genotoxic Potentials of Carbamates in Human Lymphocytes
  ÖZTAŞ E., ÖZHAN G.
  Society of Toxicology 54th Annual Meeting and ToxExpo, San Diego, United States Of America, 22 - 26 March 2015, pp.1
 32. Individual Variability in Coumarin-Induced Toxicity
  Arıcı M., ÖZHAN G.
  Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi - IVEK, İstanbul, Turkey, 28 - 30 November 2014, pp.1
 33. In vitro evaluation of nickel oxide nanoparticle’s toxicity
  Abudayyak M., GÜRKAYNAK ALTINÇEKİÇ T., ÖZHAN G.
  4th International Conference on Safe Production and Use of Nanomaterials, Grenoble, France, 18 - 20 November 2014, pp.1
 34. Interaction Between The Male Infertility and The Genetic Susceptibility to Endocrine Disruptors
  Arıcı M., ÖZHAN G.
  4th International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), İstanbul, Turkey, 18 - 21 October 2014, pp.1
 35. Investigation On The Toxic Potential Of Tribulus Terrestris In Vitro
  ÖZHAN G., ABUDAYYAK M., JANNUZZI A. T., ALPERTUNGA B.
  4th International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Turkey, 18 - 21 October 2014, pp.95
 36. VEGF Gene Polymorphisms And Susceptibility To Colorectal Cancer In Turkish Population", 4th
  JANNUZZI A. T., ALPERTUNGA B., ÖZHAN G.
  4th International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Turkey, 18 - 21 October 2014, pp.145
 37. In vitro Evaluation on Renal Toxicity of Copper Oxide Nanoparticles
  Abudayyak M., GÜRKAYNAK ALTINÇEKİÇ T., ÖZHAN G.
  19th North American ISSX / 29th JSSX Meeting, San Fransisco, United States Of America, 19 - 23 September 2014, pp.1
 38. Investigation of The Functional SNPs in The BCRP Transporter and Susceptibility to Colorectal Cancer
  Sarı F. M., YANAR H. T., ÖZHAN G.
  19th North American ISSX / 29th JSSX Meeting, San Fransisco, United States Of America, 19 - 23 September 2014, pp.1
 39. Effects of bentazone on lipid peroxidation and antioxidant systems in human erythrocytes in vitro
  ABUDAYYAK M., ÖZDEN S., ALPERTUNGA B., ÖZHAN G.
  4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), İstanbul, Turkey, 18 - 24 September 2014, pp.1
 40. Investigation on The Anticancer Activities of Origanum Vulgare Subsp. Vulgare and Origanum Bargyli
  Taşkın T., Abudayyak M., ÖZHAN G., Sadıkoğlu N., Bitiş L.
  23.Silae Congress, Marsilya, Italy, 7 - 12 September 2014, pp.1
 41. SYNTHESIS AND TOXICITY PROFILES OF ZnO NANOPARTICLES
  ÜZAR KILIÇ N., AKÇAY N., ALGÜN G., Dağ M., Abudayyak M., ÖZHAN G.
  Turkish Physical Society, 31th International Physics Congress, Muğla, Turkey, 21 - 24 July 2014, pp.153
 42. Synthesis and Toxicity Profiles of ZnO Nanoparticles
  Üzar Kılıç N., Akçay N., Algün G., Dağ M., Özhan G., Abudayyak M.
  Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, Muğla, Turkey, 21 - 24 July 2014, pp.153
 43. Hypericum spectabile, H. pseudolaeve ve H. thymbrifolium bitkilerinin H. perforatum ile karşılaştırmalı olarak kimyasal bileşimleri ve biyolojik aktiviteri yönünden incelenmesi
  Eroğlu Özkan E., Özsoy N., Yılmaz Özden T., Özhan G.
  21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Nevşehir, Turkey, 28 May - 01 June 2014, pp.27
 44. HASTANE ATIKSULARININ YÖNETİMİ
  YILMAZ G., KAYA Y., VERGİLİ İ., ÖZÇELEP Z. B., Özhan G., Özbek B.
  II. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 22 - 23 May 2014, pp.140-146
 45. Farmakogenetik ve Kişiselleştirilmiş İlaç Tedavisi
  ÖZHAN G.
  II.Ulusal Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 May 2014, pp.1
 46. Association of Genetic Variants of Telomerase Reverse Transcriptase Gene With Colorectal Cancer
  JANNUZZI A. T., KARAMAN E. F., ÖZTAŞ E., ÖZHAN G.
  International Symposium on Advances in Predictive & Personalized Medicine, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2014, pp.1
 47. Investigation of prochloraz induced DNA damage
  ÖZTAŞ E., Abudayyak M., ALPERTUNGA B., ÖZHAN G.
  Uluslararası Katılımlı 1.Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, İzmir, Turkey, 30 October - 03 November 2013, pp.1
 48. Antioxidant and cytotoxic activities of Vitex agnus-castus from five different regions of Turkey
  Gülsoy Toplan G., Eroğlu Özkan E., Taşkın T., Özhan G.
  61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Münster, Germany, 1 - 05 September 2013, vol.12, no.79, pp.1214
 49. Chemical compositions and biological activities of Hypericum neurocalycinum an endemic species of Turkey
  Eroğlu Özkan E., Özsoy N., Özhan G., Özbek Çelik B., Mat A.
  61st International Congress and annual meeting of the society for medicinal plant and natural product research, Münster, Germany, 1 - 05 September 2013, vol.79, pp.1213
 50. Antioxidant and Cytotoxic activities of Vitex agnus-castus from five different regions of Turkey
  GÜLSOY TOPLAN G., EROĞLU ÖZKAN E., Taşkın T., ÖZHAN G.
  61st International Congress and annual meeting of the society for medicinal plant and natural product research, Münster, Germany, 1 - 05 September 2013, pp.1
 51. Chemical Compositions and Biological Activities of Hypericum malatyanum and Endemic Species of Turkey
  Eroğlu Özkan E., Özsoy N., Özhan G., Özbek Çelik B., Mat A.
  2nd International PSE Symposium on Natural Products in Cancer Prevention and Therapy, Naples, Italy, 25 - 28 June 2013, pp.63
 52. Is CYP2C9 polymorphism associated with colorectal cancer risk?
  VEFAİ KARA M., ALPERTUNGA B., ÖZHAN G.
  48th Congress of the European Societies of Toxicology, Sweden, 1 - 04 June 2013, pp.3
 53. Günümüzde kozmetiklerin sistemik toksisitesi
  ÖZHAN G.
  Kozmetik ürünlerde güvenlilik değerlendirme kursu, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 June 2013, pp.1-10
 54. Impact of OATP1B1 variants on colorectal cancer
  ALPERTUNGA B., VEFAİ KARA M., Sarı F. M., ÖZHAN G.
  48th Congress of the European Societies of Toxicology, Sweden, 1 - 04 June 2013, pp.2
 55. Individual differences in efficacy and toxicity of the platinum based drugs
  Abudayyak M., ALPERTUNGA B., ÖZHAN G.
  48th Congress of the European Societies of Toxicology, Sweden, 1 - 04 June 2013, pp.4
 56. Indole-based hydrazide-hydrazones and 4-thiazolidinones: Synthesis and evaluation as antimycobacterial agents
  CİHAN ÜSTÜNDAĞ G., Şatana D., ÖZHAN G., ÇAPAN G.
  14th Tetrahedron Symposium: Challenges in Organic & Bioorganic Chemistry, Austria, pp.32
 57. CYP1A1/CYP1A2 polymorphisms and colorectal cancer
  ÖZHAN G., Mutur M.
  48th Congress of the European Societies of Toxicology, Sweden, 1 - 04 June 2013, pp.1
 58. Taşıyıcı proteinlerdeki genetic farklılıkların kolorektal kanserdeki rolü
  ÖZHAN G.
  II.Toksikoloji Sempozyumu; Toksikolojide Güncel Konular, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.1-4
 59. Genotoxicity Evolution during the Application of Advanced Oxidation Processes: A Case Study with the Nonionic Surfactant Nonylphenol Decaethoxylate.
  Karcı A., Alaton-Arslan I., ÖZHAN G., ALPERTUNGA B., Bekbolet M.
  Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress, Istanbul-Turkey,, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.1
 60. Safety of the manufactured nanoparticles used in dental products
  Abudayyak M., ÖZHAN G.
  4th International Congress BioNanoMed, Austria, 1 - 04 March 2013, pp.1
 61. Associations between genetic polymorphisms of the genes mediating the inflammatory response and acute pancreatitis risk.
  ALPERTUNGA B., ÖZHAN G.
  SOT Annual Meeting and Tox. Expo 2013, San Antonia-USA, United States Of America, 1 - 04 March 2013, pp.1
 62. The Xenobiotic Transporter Gene Polymorphisms: Possible Association with Colorectal Cancer Risk.
  ÖZHAN G., ALPERTUNGA B.
  SOT Annual Meeting and Tox. Expo 2013, San Antonia-USA, United States Of America, 1 - 04 March 2013, pp.1
 63. İleri Oksidasyon Proseslerinin Uygulanması Süresince Genotoksik Etki Değişimlerinin İncelenmesi: 2,4-Diklorofenol ile Örnek Çalışma
  Karci A., Arslan-Alaton I., ÖZHAN G., ALPERTUNGA B., Bekbolet M.
  Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, İstanbul, Turkey, 22 - 23 November 2012, pp.1
 64. In Vitro Cytotoxic and Antioxidant Activity Of Some Hypericum Species Belonging to Drosanthe Section Compared to H. perforatum
  Eroğlu Özkan E., Özsoy N., Özhan G., Mat A.
  8th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF, ICNPR 2012, International Congress on Natural Products Research, New York, United States Of America, 1 - 04 August 2012, pp.1193
 65. In vitro cytotoxic and antioxidant activity of some Hypericum species belonging to drosanthe section
  Ozkan E. E., Ozsoy N., Ozhan G., Mat A.
  International Congress on Natural Products Research on Global Change, Natural Products and Human Health/8th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE and SIF, New York, United States Of America, 28 July - 01 August 2012, vol.78, pp.1193
 66. In vitro Cytotoxic And Antioxidant Activity of Hypericum pamphylicum An Endemic Species of Turkey
  Eroğlu Özkan E., Özsoy N., Özhan G., Mat A.
  10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 29 June 2012, pp.356
 67. In vitro cytotoxic and antioxidant activity of Hypericum pamphylicum an endemic species of Turkey.
  Eroğlu E., Özsoy N., Özhan G., Mat A.
  10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Turkey, 22 - 27 June 2012, pp.279
 68. CYP1A1/CYP1A2 polymorphisms and colorectal cancer
  Ozhan G., Mutur M.
  48th Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Stockholm, Sweden, 17 - 20 June 2012, vol.211
 69. Is CYP2C9 polymorphism associated with colorectal cancer risk?
  Vefai M., Alpertunga B., Ozhan G.
  48th Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Stockholm, Sweden, 17 - 20 June 2012, vol.211
 70. Impact of OATP1B1 variants on colorectal cancer
  Alpertunga B., Vefai M., Sari F., Ozhan G.
  48th Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Stockholm, Sweden, 17 - 20 June 2012, vol.211
 71. Individual differences in efficacy and toxicity of the platinum-based drugs
  Abudayyak M. F., Ozhan G., Alpertunga B.
  48th Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Stockholm, Sweden, 17 - 20 June 2012, vol.211
 72. Silica nanoparticles in vivo and in vitro toxicity
  Abudayyak M., ÖZHAN G.
  Nanosafety Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.1
 73. Interaction between MDR1 variants and risk for colorectal cancer.
  ALPERTUNGA B., VEFAİ KARA M., ÖZHAN G.
  SOT Annual Meeting and Tox. Expo 2012, United States Of America, 1 - 04 March 2012, pp.1
 74. Cytotoxic and genotoxic properties of the mixed herbal teas.
  ÖZHAN G., Candas A., ALPERTUNGA B.
  SOT Annual Meeting and Tox. Expo 2012, United States Of America, 1 - 04 March 2012, pp.1
 75. Inducible nitric oxide synthase gene polymorphism in acute pancreatitis
  Ozhan G., Sari F. M., Alpertunga B.
  47th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Paris, France, 28 - 31 August 2011, vol.205
 76. Flavin-containing monooxygenase 3 gene polymorphisms in Turkish population
  Alpertunga B., Ozhan G., Topal P.
  47th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Paris, France, 28 - 31 August 2011, vol.205
 77. NDetermination of Six Fungicides Using the Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe (QuEChERS) in Combination with LC in Food
  Ozhan G., Alpertunga B.
  9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2010, vol.42, pp.123
 78. Polymorphisms of Flavin-Containing Monooxygenase 3 (FMO3) Gene in Healthy Turkish Population
  Topal P., Ozhan G.
  9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2010, vol.42, pp.231
 79. Cyclooxygenase-2 Polymorpsims and Pancreatic Cancer
  ÖZHAN G., YANAR H. T., ERTEKİN C., ALPERTUNGA B.
  IUTOX-XII International Congress of Toxicology, Spain, 1 - 04 July 2010, pp.1
 80. Akut Pankreatit Oluşumu Üzerine Siklooksijenaz-2 Enzim Polimorfizminin Etkisi
  ÖZHAN G., YANAR H. T., ERTEKİN C., ALPERTUNGA B.
  7.Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 2009, pp.10
 81. Akut Pankreatit Ve Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF?) Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki
  ÖZHAN G., YANAR H. T., ERTEKİN C., ALPERTUNGA B.
  7.Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi,, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 2009, pp.80
 82. Assessment of The Genotoxic Potential of Surface Waters Using umu-Test.
  ÖZHAN G., Catalgol Karademir B., Ünal A., ALPERTUNGA B.
  44th Congress of the European Socities of Toxicology,, Netherlands, 1 - 04 September 2007, pp.1
 83. Acrylamide-Induced Oxidative Stress in Human Erythrocytes
  Karademir-Catalgol B., ÖZHAN G., Özden S., ALPERTUNGA B.
  6th International Congress of Turkish Society of Toxicology “Chemical Safety and Toxicology”, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1
 84. A Simple Method for The Determination of ETU and Maneb in Fruit Juices
  ÖZHAN G., ALPERTUNGA B.
  6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1
 85. Acrylamide-Induced Oxidative Stres in Human Erythrocytes
  ÇATALGÖL B. K., ÖZHAN G., Özden S., ALPERTUNGA B.
  6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.2
 86. Determination of Various Pesticides in Water by HPLC-DAD
  ÖZHAN G., Özden S., ALPERTUNGA B.
  4th International Symposium of Pesticides in Food on The Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting 2005,, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.1
 87. Analysing of Some Herbicides in Water Samples Using SPE and LC with DAD
  ÖZHAN G., Özden S.
  4th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and The Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.1
 88. Analysing of Herbicides in Surface and Drinking Waters Using SPE and LC with DAD.
  Özden S., ÖZHAN G., ALPERTUNGA B.
  . 4th International Symposium of Pesticides in Food on The Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting 2005,, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.1
 89. Simultaneous Determination of Various Pesticides in Fruit Juices By Solid Phase Extraction-High Performance Liquid Chromatography with Photodiode-Array Detection.
  ÖZHAN G., Topuz S., ALPERTUNGA B.
  5th International Congress of Turkish Society of Toxicology,, Turkey, 1 - 04 November 2003, pp.1
 90. A simple and Sensitive Method for the Determination of Carbaryl and 1-Naphthol in Fruit Juices by Liquid Chromatography with Diode-Array Detection
  ÖZHAN G., Topuz S., ALPERTUNGA B.
  5th International Congress of Turkish Society of Toxicology,, Turkey, 1 - 04 November 2003, pp.1
 91. Determination of Various Pesticides in Water Using Different Solid-Phase Extraction Procedures by HPLC-DAD
  ÖZHAN G., Topuz S., ALPERTUNGA B.
  7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-7),, Turkey, 1 - 04 June 2003, pp.1
 92. Determination of Cyclonite (RDX) in Human Serum by High-Performance Liquid Chromatography
  ÖZHAN G., Topuz S., ALPERTUNGA B.
  The 39th Congress of The European Societies of Toxicology (=EUROTOX), İstanbul,, Turkey, pp.1

Academic and Administrative Experience

2020 - Continues Member of the Senate Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Department Of Professional Pharmaceutical Sciences
2020 - Continues Head of Department Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Department of Professional Pharmaceutical Sciences
2016 - 2023 Vice Dean Istanbul University, Faculty Of Pharmacy
2012 - 2016 Board Member İstanbul Üniversitesi, Faculty of Pharmacy
2008 - 2009 Board Member İstanbul Üniversitesi, Faculty of Pharmacy

Advising Theses

Özhan G., In Vitro Investigation of The Toxicological Mechanisms of Fingolimod in HepG2 Cells, Doctorate, A.BİLGEHAN(Student), Continues
Özhan G., Investigation of Tofacitinib-Induced Cardiotoxic Effect by In Vivo Methods, Doctorate, A.KENAR(Student), Continues
Özhan G., Evaluation of genetic factors affecting the efficacy and side-effect profile of gemcitabine and cisplatin regimen in patients with solid tumors, Doctorate, O.PATAN(Student), Continues
Özhan G., In vitro evaluation of the effect of SLC7A11 gene-related ferroptosis on rogarafenib efficacy and safety, Doctorate, Ö.Sultan(Student), Continues
Özhan G., Investigation of Mitochondria Role In Ponatinib Induced Cardiotoxicity, Doctorate, Z.ŞEKER(Student), Continues
Özhan G., Investigation of the effects of genetic differences on Levothyroxine efficacy and toxicity in pediatric patients with congenital hypothyroidism due to dysgenesis, Doctorate, N.Akçay(Student), Continues
Özhan G., Cinsiyet Hormonlarının Akrilamid Toksisitesine Etkilerinin İn Vitro Koşullarda Araştırılması, Doctorate, F.ABO(Student), 2024
Özhan G., GEMSİTABİNİN KOLOREKTAL HÜCRELERDE TOKSİKOLOJİK ETKİ MEKANİZMASININ İN VİTRO ARAŞTIRILMASI, Doctorate, M.EŞREF(Student), 2024
Özhan G., Clarification of Cardiotoxic Potential and Mechanism of Lesinurad Used in Gout, Doctorate, M.Arıcı(Student), 2020
Özhan G., Evaluation of metimazole induced pancreatitis formation mechanisms in vitro conditions, Postgraduate, Ö.Yazıcı(Student), 2020
Özhan G., Dapagliflozin'in tekrarlanan maruziyet durumunda reprodüktif ve kardiyotoksik etki potansiyeli ve mekanizmasının aydınlatılması, Doctorate, B.KARACA(Student), 2020
Özhan G., SENTETİK KANNABİNOİD UR-144' ÜN KARDİYOTOKSİK ETKİSİNİN İN VİTRO ARAŞTIRILMASI, Doctorate, M.Çelikkol(Student), 2018
Özhan G., Sentetik kannabinoid AM-2201’in kardiyotoksik etkisinin in vitro araştırılması, Doctorate, E.Nişikli(Student), 2018
Özhan G., Neonikotinoid Grubu İnsektisitlerden Asetamiprid’in Erkek Üreme Sistemi Üzerine Etkisinin Araştırılması, Doctorate, Y.Emre(Student), 2017
ÖZHAN G., Gliklazid ve atorvastatin kombinasyon tedavisinin reprodüktif sistem üzerine etkilerinin araştırılması, Doctorate, E.Öztaş(Student), 2016
ÖZHAN G., Çeşitli Et Ürünlerinde Sitrinin Kontaminasyonunun Araştırılması, Postgraduate, F.Sarı(Student), 2015
ÖZHAN G., İlaç Yanıtında Rol Oynayan Sitokrom P450 Enzim Poliformlarının Türk Popülasyonundaki Sıklığı, Postgraduate, M.Arıcı(Student), 2015
ÖZHAN G., Bazı metal bazlı nanomateryallerin toksik etki potansiyellerinin araştırılması, Doctorate, M.Abudayyak(Student), 2015
ÖZHAN G., Triazol grubu fungusitlerin karaciğer hücreleri üzerine sitotoksik etkilerinin araştırılması, Postgraduate, E.Özkan(Student), 2012
Özhan G., Kolorektal kanser ile CYP1A1 ve CYP1A2 enzim polimorfizminin ilişkisi, Postgraduate, M.Mutur(Student), 2012
ÖZHAN G., Türkiye’de Yaygın Kullanılan Bitki Çaylarının Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması, Postgraduate, A.Candaş(Student), 2012
ÖZHAN G., Türk popülasyonunda flavin içeren monooksijenaz 3 (FMO3) polimorfizmi, Postgraduate, P.Topal(Student), 2010

Non Academic Experience

Klinik ve Laboratuar Bilimleri, Tıp Fakültesi, Newcastle Üniversitesi
Klinik ve Laboratuar Bilimleri, Tıp Fakültesi, Newcastle Üniversitesi