Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Açıklayıcı Nitelikteki Tasarruf Yetkisi Kısıtlaması Şerhlerinin İyiniyeti Ortadan Kaldırmadaki Rolü: Haciz Şerhi Örneği

Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’na Armağan, Cilt II, vol.2, pp.1389-1397, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Teminat Amaçlı Vefalı Satışlar ile İnanç Sözleşmeleri ve Lex Commissoria Yasağı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, C: II

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.2007-2015, 2016 (National Refreed University Journal)

İrade Sakatlıklarında Kısmi İptal Mümkün Müdür?, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan'a Armağan, Cilt: III

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.523-534, 2016 (National Refreed University Journal)

Sözleşmedeki Esaslı Bir Nokta, Özellikle Karşılıklı Borç Doğuran Akitlerde İvazın Miktarı Belirlenmeksizin Sözleşme Kurulabilir Mi?

Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, vol.8, pp.2053-2074, 2013 (National Refreed University Journal)

Kat Mülkiyetinde Yönetim Planının Hukuki Niteliği

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan, no.1, pp.827-838, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Haksız Fiil İle Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacaklarda Borçlunun Temerrüdü İçin İhtar Gerekir Mi?

Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, vol.2, pp.1303-1313, 2010 (National Non-Refereed Journal)

İdarece Tanınan Üst Haklarında İrat Biçimindeki İrtifak Bedelinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Özer Seliçi'ye Armağan, pp.427-439, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Sebepsiz Yere Ödenen Paradan Kaynaklanan Zenginleşmelerde İadenin Kapsamı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.223-229, 2005 (National Refreed University Journal)

Grundpfandrechte in ausländischer Währung im türkischen Recht

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.XXXVI, pp.455-462, 2004 (National Refreed University Journal)

Özel Hukuka Tabi Kişiler İle İdarenin Birlikte Sorumluğu

Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu'na Armağan, vol.1, pp.237-254, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Die Folgen der Simulation bei Kaufverträgen über Grundstücke im türkischen Recht

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.XXXVI, pp.449-454, 2004 (National Refreed University Journal)

Avrupa Birliği'ne Üye Devletlerde ve Türkiye’de Evlenen Kadının ve Ortak Çocuğun Soyadı

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, no.2, pp.421-450, 2002 (National Refreed University Journal)

Suni Döllenme Dolayısıyla Ortaya Çıkabilecek Nesep Problemleri

Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, vol.1, pp.545-594, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Manevi Tazminat Alacağında Kısmi Dava Mümkün Müdür?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LVII, pp.221-229, 2000 (National Refreed University Journal)

Para Borcu Kavramı ve Para Borçlarının BK 118/I Anlamında Aynı Cinsten Kabul Edilip Birbiriyle Takas Edilebilirliği Problemi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LVII, pp.241-264, 1999 (National Refreed University Journal)

506 Sayılı SSK. M. 10’a göre İşveren Aleyhine Açılan Rücu Davaları Hangi Zamanaşımına Tabidir?

Çimento İşveren Dergisi, vol.12, no.4, pp.28-32, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Halefiyet İle Rücu Hakkı Arasındaki İlişki, Özellikle Sosyal Sigortalar İle Özel Sigortaların Rücu Hakları Bakımından Halefiyetin Rolü

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LV, no.3, pp.243-260, 1997 (National Refreed University Journal)

Farazi İlliyet Problemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.LV, pp.413-420, 1995 (National Refreed University Journal)

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu

İstanbul Barosu Dergisi, vol.66, pp.36-89, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yargıtay Kararlarında Vakıf Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu Cilt III: Dernekler ve Vakıflar, İstanbul, Turkey, 21 December 2017, vol.3, pp.131-140

Rücu İstemine İlişkin Zamanaşımı (TBK m. 73)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 June 2011, pp.249-255

Haksız Fiillerde Müteselsil Sorumluluk

Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2011, pp.53-60

Books & Book Chapters