Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çeviri: David Schneiderman, Özelleştirmeye Anayasal Yaklaşımlar: Neo-Liberal Anayasacılığın Ağırlığı Üzerine Bir İnceleme

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.73, ss.505-530, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeviri: Antony Anghie, Francisco de Vitoria ve Uluslararası Hukukun Kolonyal Kökenleri

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, cilt.33, ss.273-294, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeviri: Bruce L. Benson, İlkel Toplumlarda Özel Mülkiyet Haklarının İcrası: Devlet Olmadan Hukuk

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.72, ss.853-876, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Hukukunda İsnadın İspatı Hakkının Çok Boyutlu Hukuk Kavrayışı Bakımından Analizi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.LXXII, ss.627-672, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“‘Mağdur’dan ‘Faile’ İnce Çizgi: Bisiklet Hırsızları Filmi Üzerinden Suçluluğun Saydamlaştırılması”

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA) - Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IX. Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2019, ss.110

“Amerika’da Öteki Olmak ve Bir ‘Hukuk Filmi’: Sacco ve Vanzetti – Otherness in America and a ‘Law Film’: Sacco And Vanzetti”

5. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali - 5th International Crime and Punishment Film Festival, İstanbul, Türkiye, 16 - 22 October 2015, ss.311-315

Mikro-İktidar İlişkileri ve Hukuk Öznesi

Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 2 - 05 October 2013, ss.211-220

Foucault ve Hukuk Tartışmalarına Katkı: Dispositif Olarak Hukuk

HFSA VI. Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 November 2012, ss.257-264

Hukukta Başka Bir Boyut: Hukuk Fetişizmi

HFSA V. Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 September 2010, ss.119-136

Kitap & Kitap Bölümleri

Dönüşen Toplum - Dönüşen Hukuk II: Yöntem

"Timasheff'in Hukuk Sosyolojisi Yaklaşımı ve Yöntemi, Işıktaç Y., Editör, Sümer Kitabevi, İstanbul, ss.185-224, 2016

Prof. Dr. Adnan Güriz'e Armağan

Leon Petrazycki ve Hukukun Gerçekliği Sorunu: Biir Psikolojik Hukuk Kuramı, Üye S., Atılgan, E.Ü., İspir Z., Akı İ., Kaya F., Editör, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.493-540, 2016

Foucault, İktidar ve Hukuk: Modern Hukukun Soybilimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali: Çocuk(ça) Adalet – Tebliğler / 3rd International Crime and Punishment Film Festival: Juvenile Justice – Academic Papers

Çeviri: Qerkin Berisha, Kosova’da Çocuk Adaleti ve Çocuk Hakları: Bir Ülke Raporu, Sözüer A., Editör, Adalet Yayınevi, İstanbul, ss.327-339, 2015

Hukuku Sinemada Görmek

Sacco ve Vanzetti: Düşünde Neyi Görmeli?, Metin S., Editör, Tekin Yayınevi, İstanbul, ss.171-194, 2015

Hukukun Belirlenmiş Alanı

Çeviri: John Austin, 3. ve 4. Bölümler, Yükselbaba Ü., Editör, Tekin Yayınevi, İstanbul, ss.68-103, 2015

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 26. Kitap

Foucault ve Hukuk Tartışmalarına Katkı: Dispositif Olarak Hukuk – I, Ökçesiz H., Uygur G., Üye S., Editör, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, ss.257-264, 2014

Dönüşen Toplum - Dönüşen Hukuk I: Metamorfoz

Mikro-İktidar İlişkileri ve Hukuk Öznesinin Teşekkülü, Işıktaç Y., Editör, Sümer Kitabevi, İstanbul, ss.73-143, 2014

İş Dünyası ve Hukuk: Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan

Hukuka Bakışta Başka Bir Boyut: Hukuk Fetişizmi, Şahlanan F., Editör, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.765-788, 2011