Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Somuncu Baba’ya Nispet Edilen Şerh-i Hadîs-i Erbaîn’in Yeni Tespit Edilen Abdülbaki Gölpınarlı Tercümesi

İslami İlimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.149-171, 2021 (Other Refereed National Journals)

Kudüs’te Hristiyan Mezhep ve Milletlerin İdaresi (Kitap Tanıtımı)

Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.113-115, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hadith Indexes of the Ottoman Period before Concordance (al-Mu‘jam al-Mufahras)

Hadis ve Siyer Araştırmaları, vol.5, no.1, pp.47-65, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı İlim Geleneğinde Buhârîhânlık

Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), vol.VIII, pp.33-67, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ömer Ziyâeddin-i Dağıstânî’nin Eserleri ve Hadisçiliği

Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat, Tekirdağ, Turkey, 19 - 20 June 2021, pp.9 Sustainable Development

Buhârîhânlık Beratları (Poster sunum)

Osmanlı'da İlm-i Hadis, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2019, pp.5

Osmanlı Döneminde Buhârîhânlık Geleneğinin Başlaması ve Osmanlı Hadisçiliğine Etkisi (Sözlü sunum)

Uluslararası Sahih-i Buhârî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.5-6

Cezayir Hadis Ulemasının Osmanlı Ulemasıyla İlişkileri (Sözlü sunum)

Çağdaş ve Modern Döneminde Magrip Bölgesinde Çöl ve Deniz Arasındaki Osmanlı Politikası 1518-1918', Laghouat, Algeria, 15 - 16 October 2019, pp.1-2

Hadis İcazetleri ve Sebetlerinin Osmanlı Ulema Biyografisine Katkısı (Konuşmacı)

Medrese ve Ulema Çalışmaları Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 22 - 27 July 2019, pp.1-2

Safevî-Osmanlı Mücadelesine Ulemâdan Bir Destek: Zuhru'l-Ârifîn Örneği

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop'ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.I, pp.391-402

Suyûtî’nin el-Câmi’u‘s-Sağîr’inin Osmanlı Hadis Eğitimindeki Yeri

Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) - XVII.Yüzyıl, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2017, pp.341-365

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Fatma Sultan Camii'nin Gümüşhânevî Dergâhına Dönüşme Süreci

Uluslararası Gümüşhanevî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 June 2013, pp.87-100

Osmanlı Daru’l-Hadis Medreselerindeki Görev Dağılımı

Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Dâru’l-Hadisler, Çankırı, Turkey, 8 - 09 September 2012, pp.135-159 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Concordance (el-Mucemu'l-müfehres) Öncesi Osmanlı Dönemi Hadis Fihristleri

in: Sahn-ı Semân'dan Dârulfünûn'a XIX. Yüzyıl Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası, Ahmet Hamdi Furat, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.289-310, 2021

Osmanlı Döneminde Buhârîhânlık Geleneğinin Başlaması ve Osmanlı Hadisçiliğine Etkisi

in: Sahîh-i Buhârî -Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar-, Serdar Demirel,Hamzeh al-Bakri,Ahmad Snobar, Editor, İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.185-205, 2020

Osmanlı’da Hadis İlminin Mahiyetine Dair Bazı Gözlemler

in: Osmanlı'da İlm-i Hadis, Zekeriya Güler,Bekir Kuzudişli,Mustafa Celil Altuntaş, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.13-28, 2020

Risâle fî usûli’l-hadîs’in İmam Birgivî’ye Aidiyeti

in: Balıkesirli Bir İslam Âlimi: İmam Birgivî, Bayyiğit M, Özkan M, Çanakçı A. A, Abdelghany , Editor, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Balıkesir, pp.651-667, 2019

Osmanlı Hadis Eğitiminde Meşâriku’l-Envâr

in: Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası, Ömer Mahir ALPER, Mustakim ARICI, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.147-178, 2015

Other Publications