Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medrese-Tekke Çatışmaları Ekseninde Semâ Literatürünün Oluşumu: Nâblusî’nin Ukûdü’l-Lü’lüiyye Risâlesinde Mevlevîlik ve Semâ Müdâfaası

Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu 18. Yüzyıl, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.1

EBÛ NASR SERRÂC ET TÛSÎ NİN Ö 378 988 SEMÂ TASNÎFİ HABER VE YAKÎN ARASINDA BİR HÂL OLARAK SEMÂ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 15 October 2016, pp.1