Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tasavvuf ve Şehir

İlim ve Sanat , no.48, pp.73-80, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bridges Between Turkistan and Anatoliolla: Uzbek Dervish Lodges

Sultan Yıldırım Bayezid ve emir Timur, Samarqand, Uzbekistan, 17 - 26 October 2022

Mehmed Zahid Efendi'nin Askerlik Günlüğü ve Bazı Tespitler

Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 November 2021

Tekirdağlı Mustafa Fevzi Efendi'nin Hayatı

II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 June 2021

XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Hayrabolulu Mehmed Hasib'in Tasavvufî Kişiliği

II. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 June 2021

Osmanlı Beykoz'unun Kimliğini Oluşturan Örgütlenmelerden Tekkeler

Beykoz 2019 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 December 2019, pp.245-261

OSMANLI BEYKOZ’xxUNUN KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN ÖRGÜTLENMELERDEN TEKKELER

BEYKOZ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 06 December 2019, pp.245-261

AHMED ZİYÂEDDÎN-İ GÜMÜŞHÂNEVÎ’xxNİN ANADOLU’xxDAKİ HALİFELERİ VE ÇANKIRILI HÜSEYİN EFENDİ

ÇANKIRI’xxNIN MÂNEVÎ MİMARLARI SEMPOZYUMU, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.221-234

İstanbul'da Safranbolulu Bir Nakşibendî-Ziyai, İsmail Necati Efendi

Dünden Bugüne Safranbolu'da Dinî Hayat Sempozyumu, Karabük, Turkey, 17 April 2015, pp.1-12

KIRKÇEŞME NAKŞÎ-HÂLİDÎ DERGÂHI: DERGÂH KÜTÜPHANESİ VE ESERLERİ

II. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’xxBÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU, 4 - 06 May 2014, pp.321-329

Mehmed Zahid Kotku

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 May 2014, pp.175-178

Kırkçeşme Nakşî-Hâlidî Dergâhı: Dergâh Kütüphanesi ve Eserleri

II. Uluslararası Şeyh Şa'bân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2014, pp.321-329

ALVARLI EFE’xxNİN BABASININ ŞEYHİ HAMZA-İ NİGÂRÎ VE ALVARLI’xxYA TESİRLERİ

ULUSLARARASI HÂCE MUHAMMED LUTFİ (ALVARLI EFE) SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 25 - 26 April 2013, pp.265-272

XVII. Yüzyıl Anadolu'sunda Halvetîlik Merkezleri ve Temsilcileri

Uluslararası Seyyid Yahya Şirvânî ve Halveilik Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 24 - 26 November 2013, pp.685-717

Anadolu'da Bir Müceddidi Mensubunun Eseri: Naimullah-ı Behraiçî'nin Ma'mûlât-ı Mazhariyye'si'nin Türkçe Tercümesi

Uluslararası İmâm-ı Rabbânî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2013, pp.1-15

Bir Nakşî Şeyhinin Gözüyle Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektâşîlik

Elmalı'nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 August 2013, pp.1-10

Gümüşhânevî Dergâhı: Etkisi-İzleri

Uluslararası Gümüşhânevî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 June 2013, pp.40-45

Fethin Kutlu askerleri: Ni'melceyş

Aydos Kalesi ve İstanbul'un Fethi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 May 2013, pp.143-164

XVII. Yüzyıl Bosnası'nda Tasavvufî Hayat

I. Uluslararası Abdullah Bosnevî Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 25 - 26 May 2013, pp.1-10

Alvarlı Efe'nin Babasının Şeyhi Hamza-i Nigârî ve Alvarlı'ya Tesirleri

Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 26 April 2013, pp.265-272

Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî'nin Anadolu'daki Halifeleri ve Çankırılı Hüseyin Efendi

Çankırı'nın Mânevî Mimarları Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.221-234

Şâbânîliğin xVII. Yüzyıl Serencâmı

I. Uluslararası Şa'bân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2012, vol.1, pp.201-221

ABDÜLEHAD NÛRÎ-İ SİVÂSÎ’xxNİN MİDİLLİ’xxDEKİ FAALİYETLERİ

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SİVÂSÎLER ULUSAL SEMPOZYUMU TEBLİĞLERİ, Turkey, 30 April - 01 May 2010, pp.291-306

Niyâzî-i Mısrî Hazretlerinin Mektupları

Kulun Niyâzı Mısrî Niyâzi Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2010, pp.1-9

Abdülehad Nuri-i Sivâsî'nin Midilli'deki Faaliyetleri

İlim ve Kültür Tarihinde Sivâsîler Ulusal Sempozyumu, Sivas, Turkey, 30 April - 01 May 2010, pp.291-306

ANADOLU ALPERENLERİNDEN ABDURRAHMÂN-I ERZİNCÂNÎ

MEDENİYETLER KAVŞAĞI ADIYAMAN SEMPOZYUMU, Turkey, 8 - 10 September 2006, pp.202-214

XVII. Yüzyıl Tarihî Yarımada Dergâhları

3. Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2008, pp.131-138

ERZURUMLU DARİR MUSTAFA HAYATI, ESERLERİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI

TÜRK-İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE ERZURUM, Turkey, 26 - 28 June 2006, pp.57-90

Anadolu Alperenlerinden Abdurrahmân-ı Erzincânî

Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 8 - 10 September 2006, pp.201-214

Erzurumlu Darir Mustafa Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı

Türk-İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 26 - 28 June 2006, pp.57-90

Bir Arşiv VEsikası Işığında Hüdâyâ Âsitânesi'ne Şeyh Tayini

Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2005, pp.95-100

BİR ARŞİV VESİKASI IŞIĞINDA HÜDÂYÎ ÂSİTÂNESİ’xxNE ŞEYH TAYİNİ

AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLER, 20 - 22 May 2005, pp.95-100

Books & Book Chapters

Yolun En Doğrusu 1

Server Iletisim, İstanbul, 2023

Mehmed Zahid Kotku Kitabı

Server Iletisim, İstanbul, 2022

Câmiu'l-mutûn

Kalem Yayınevi, İstanbul, 2022

Bursalı Mehmed (Zahid Kotku')nun Askerlik Günlüğü

in: Mehmed Zahid Kotku Kitabı, Necdet Yılmaz, Editor, Server Yayınları, İstanbul, pp.218-250, 2022

Gümüşhânevî Dergâhı'nda Râmûzü'l-ehâdîs İcâzeti Geleneği ve Mehmed Zahid (Kotku) Efendi'nin Râmûz İcâzeti

in: Mehmed Zahid Kotku Kitabı, Necdet Yılmaz, Editor, Server Iletisim, İstanbul, pp.49-67, 2022

Beykoz Tekkeleri

Beykoz Belediyesi, İstanbul, 2021 Creative Commons License

XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Hayrabolulu Mehmed Hasib'in Tasavvufî Kişiliği

in: Tarihten Günümüze Tekirdağ'ın Değerleri -Alimler, Eserler, Kurumlar-, Üzümcü Muzaffer, Akkır Ramazan, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.185-195, 2021

Câmiü't-Turuk Bir Yol Olan Ziyâiyye'de Seyr ü Sülûk

in: Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a XIX. Yüzyıl Osmanlı'da İim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XIX. Yüzyıl, Ahmet Hamdi Furat, Editor, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, pp.345-365, 2021

Kıbrıs'ta Hala Sultan Tekkesi ve Son Şeyhi Musa Kâzım Efendi

in: Tarihte Kıbrıs 1, 2, Osman Köse, Editor, İmak Ofset, İstanbul, pp.809-821, 2017

KIBRIS’xxTA HALA SULTAN TEKKESİ VE SON ŞEYHİ MUSA KÂZIM EFENDİ

in: TARİHTE KIBRIS 1-2, OSMAN KÖSE, Editor, İMAK OFSET, pp.809-821, 2017

Samsun'un Son Devir Dinamiklerinden Ömer Şevki Efendi Nâm-ı Diğer Açıkbaş Ömer Efendi

in: Geçmişten Günümüze Samsun/Canik ve Değerleri II, Osman Köse, Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.939-944, 2015

SAMSUN’xxUN SON DEVİR DİNAMİKLERİNDEN ÖMER ŞEVKİ EFENDİ NÂM-I DİĞER AÇIKBAŞ ÖMER EFENDİ

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAMSUN/CANİK VE DEĞERLERİ II, OSMAN KÖSE, Editor, CANİK BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, pp.939-944, 2015

Evliyâ Çelebi ve Tasavvuf

in: Evliya Çelebi Atlası, Yılmaz C., Editor, Medam, İstanbul, pp.527-529, 2012

EVLİYA ÇELEBİ VE TASAVVUF

in: EVLİYA ÇELEBİ ATLASI, Coşkun Yılmaz, Editor, MAHYA YAYINCILIK, İstanbul, pp.527-529, 2012

Osmanlı Arşivlerinde Kur'an ve Tefsir Konulu Belgeler

in: Osmanlı Toplumunda Kur'an kültürü ve Tefsir Çalışmaları, Gökkır B- Gökkır N- Abay M- Kara Ö- Yılmaz N, Editor, İlim Yayma Vakfı, İstanbul, pp.31-42, 2011

Mehmed Şakir Efendi Divanı'nda Tasavvuf

in: Antepli Mehmed Şakir ve Enîsü'l-Uşşâk Divânı, Dinçerler V., Editor, Anekdot, İstanbul, 2010

OSMANLI TOPLUMUNDA TASAVVUF SÛFÎLER DEVLET VE ULEMÂ

OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI, İstanbul, 2007

Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi'ne Göre Osmanlılarda Sağlık Hayatı

in: Osmanlılarda Sağlık, Yılmaz C.-Yılmaz N, Editor, Biofarma, İstanbul, pp.201-214, 2006

Osmanlı Hastane Yönetmelikleri: Vakfiyelerde Osmanlı Dârüşşifâları

in: Osmanlılarda Sağlık, Yılmaz C.-Yılmaz N, Editor, Biofarma, İstanbul, pp.41-63, 2006

İstanbullu Sahabeler

Bilge Yayınları, İstanbul, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi

Üsküdar Belediyesi, pp.179-180, 2012

Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi

Üsküdar Belediyesi, pp.125-126, 2012

Other Publications

Metrics

Publication

84

Project

2

Thesis Advisory

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals