Scientific Activities

Jury Memberships

 • February 2019 Post Graduate

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tez Savunma

 • December 2018 Doctorate

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Tez Savunma

 • June 2017 Post Graduate

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tez Savunma

 • July 2014 Post Graduate

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri enstitüsü

  Behçet Hastalığı'nda Otoreaktivite Gösteren Antijenlerin Serum Seviyelerinin Hasta Gruplarında Araştırılması, İnterlökin-10 Geni Ekspresyonu ve rs 1554286 tek Nükleotid Polimorfizmi İncelenmesi

 • July 2014 Post Graduate

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Torasik Aort Anevrizmalı Hastalarda TIMP3, FBN-EDA ve FBN-EDB Gen Anlatım Düzeylerinin Araştırılması

 • May 2014 Doctoral Examination

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Moleküler Tıp

 • April 2014 Doctoral Examination

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  İmmünoloji

 • March 2014 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  LeptinG-2548A ve LeptinR-Q223R Gen Varyantlarının İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarıyla İlişkisinin Araştırılması

 • March 2014 Post Graduate

  İ.Ü Sağlık Bilimleri Ens.

  Kolon Kanserinde MnSOD ve GPX-1 Gen Anlatımlarının İncelenmesi

 • July 2013 Post Graduate

  İ.Ü Sağlık Blimleri Ens.

  Akut Koroner Sendromu Bulunan Obez Hastalarda Leptin, Rezistin ve PPAR-Gama Genetik Varyasyonlarının Etkisinin İncelenmesi

 • July 2013 Post Graduate

  İ.Ü Sağlık Bilimleri Ens.

  Kolorektal Kanserli Hastalarda Konneksin 43 ve E-Kaderin Gen Anlatımlarının ve Selenyum Düzeyinin İncelenmesi

 • July 2013 Post Graduate

  İ.Ü Sağlık Blimleri Ens.

  NK-17/NK-1 İle IL-17/IFN-gamma Miktar ve Oranlarının Diyabet Süreci İle İlişkisinin Araştırılması

 • March 2013 Post Graduate

  İ.Ü Sağlık Bilimleri

  Tip2 Diyabetli Olgularda DNA Tamir Genlerinden XRCC1 ve XRCC3 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi

 • November 2012 Post Graduate

  İ.Ü Sağlık Bilimleri Ens.

  Osteosarkomda MMP-3 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi

 • June 2012 Post Graduate

  İ.Ü Sağlık Blimleri Ens.

  TİP 2 DİYABETTE SDF-1 VE CXCR-4 POLİMORFİZMLERİ VE CD55 VE CD59 BELİRTEÇLERİNİN ETYOPATOGENEZ VE PROGNOZ İLE OLASI İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

 • January 2012 Post Graduate

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Tip2 Diyabetli Hastalarda Myeloperoksidaz ve Glutamat-Sistein Ligaz Katalitik Altbirim Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi

 • August 2010 Doctorate

  İ.Ü Sağlık Bilimleri Ens.

  Astım İmmünopatogenezinde Doğal Öldürücü(NK) Hücrelerin Yeri

 • August 2010 Post Graduate

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Tip 1 Diyabette T ve NK Hücrelerinde CD127 Ekspresyonu ve BAFF-R+B Hücre İlişkisi

 • August 2010 Post Graduate

  İ.Ü. sağlık Bilimleri Enstitüsü

  STZ Diyabetik Sıçanlarda Deferoksamin'in Post-Transplant Adacık Vaskülarizasyonuna ve Serum IL-1Beta ve TNF-Alfa Düzeyleri Üzerine Olan Etkinliğinin Değerlendirilmesi

 • August 2010 Post Graduate

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Tüberküloz Hastalarında, İnaktif Mycobacterium tuberculosis ve IL-17 ile Stimüle Edilen Nötrofillerin İşlev ve Aktivasyon Belirteçlerinin Değerlendirilmesi

 • August 2010 Post Graduate

  İ.Ü Sağlık Bilimleri Ens.

  Astım ve Tip1 Diyabette NK Hücrelerinin Sitokin Yanıtı

 • July 2010 Post Graduate

  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  B Hücreli Akut lenfoblastik Lösemilerde PAX5 Geninin Araştırılması

 • December 2009 Doctorate

  İ.Ü Sağlık Bilimleri Ens.

  Allerjene Özgün Toleransın Toll-Benzeri Reseptörler Tarafından Aktiflenen Antijen Sunucu Hücreler Tarafından Kırılması

 • September 2009 Doctorate

  İ.Ü Sağlık Bilimleri Ens.

  Kistik Fibrozlu Çocuklarda Sistemik Antibiyotik, Lökotrien Reseptör Antagonisti ve Makrolid Grubu Antibiyotiklerin Enflamatuvar Yanıta Etkisi

 • August 2009 Post Graduate

  İ.Ü Sağlık Bilimleri Ens.

  Diyabete Bağlı Kardiyovasküler Hastalıklarda COX-2 Enzimi -765 G/C Gen Polimorfizmi, İnflamasyon Markerları Düzeyinin İncelenmesi