Ottoman Social Policy Organizations and their Functions


Akkuş Y., Karaoğlu Ö. (Executive)

Municipality, 2020 - 2020

  • Project Type: Municipality
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: November 2020

Project Abstract

Osmanlı Devleti sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya önem veren bir anlayışla, Tanzimat dönemine kadar özellikle vakıf kurumu çerçevesinde çeşitli sosyal politikalar geliştirmiştir. Vakıflar; dinî, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda hizmetler vermiş, birçok sosyal politika işlevini üstlenmiştir. Modern dönemle birlikte Osmanlı toplumuna hitap eden sosyal politikalar farklı bir renge bürünmüş, bu alanda eski vakıf kuruluşları yanında bizzat devlet eliyle hizmet veren yeni organizasyonlar oluşturulmuştur. Bu minvalde Osmanlı Devleti’nin modern öncesi dönem ve modern dönemdeki sosyal politika kuruluşları ve politikalarının birlikte ele alınıp incelenmesi, günümüzdeki sosyal politika yapıcılarına tarihi bir vizyon katması ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı sunması bakımından önemlidir.

Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşmış olan sosyal politika kuruluşlarının yapısı ve bunların hâlihazırdaki durumları hakkında kaleme alınacak bu kitap çalışmasıyla, bu konuda sınırlı olan literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu amaca uygun biçimde Osmanlı’dan günümüze sosyal politika alanında hangi yönde, nasıl bir kurumsal değişim yaşandığı ve bu politikaların sonucu olarak hangi kuruluşların ne gibi işlevlere sahip oldukları etraflıca incelenecektir.