“ Das Osmanisches Europa. Methoden und Perspektiven der Frühneuzeitforschung zu Südosteuropa”


ERSOY HACISALİHOĞLU N.

EU Framework Program Project, 2008 - 2011

  • Project Type: EU Framework Program Project
  • Begin Date: September 2008
  • End Date: September 2011