Seronegatif Nöromiyelitis Optika Hastalarında Tanımlanmamış Antijenik Hedeflerin Araştırılması


KÜÇÜKALİ C. İ. (Executive), KARAASLAN Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2022
  • End Date: Continues

Project Abstract

Amaç: Nöromiyelitis optika spektrum hastalıkları (NMOSH) santral sinir sisteminin özürlülük yaratan bir hastalığıdır. Olguların büyük bir kısmında Aquaporine-4 (AQP4) antijenine karşı patojen antikorlar tespit edilmiştir. Antikor tespit edilemeyen seronegatif NMOSH grubunun ise patogenezi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Spinal kord ve optik sinir ağırlıklı tutulum ile seyreden bir multipl sklerozis (MS) altipi olan optikospinal MS (OSMS) olguları özellikle seronegatif grup ile ayırıcı tanıda zorluklara neden olmaktadır. Bu çalışmada amacımız seronegatif NMOSH grubunda astrosit antijenlerine karşı henüz tanımlanmamış antikorların saptanması, OSMS ile ayrıcı tanıya yardımcı biyobelirteçlerin saptanmasıdır. Yöntem: Çalışma için seronegatif NMOSH(n=30), OSMS (n=10), ve sağlıklı kontrol (n=5) olgularından elde edilen serumlarda astrosit yüzey antijenlerine karşı antikor varlığı primer sıçan astrosit kültürü ile araştırıldı. Spesifik bağlanma izlenen olgu serumlarında antijen-antikor kompleksleri immünpresipitasyon (İP) yöntemi ile çöktürülerek, ürünler jel elektroforezde yürütüldü. Sağlıklı kontrollerden farklılık gösteren bantlar içeren örnekler hedef antijenin tanımlanabilmesi için kütle spektrometre ile analiz edildi. Biyoinformatik analizler sonucu daha geniş bir olgu grubunda (AQP4 pozitif NMOSH=19, seronegatif NMOSH=11, OSMS =29, konvansiyonal MS (KMS)= 36, rekürren inflamatuvar optik nörit (RİON)=15, sağlıklı kontrol=36) home-made Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) yöntemi ile antikor varlığı doğrulandı. Bulgular: Primer astrosit kültüründe 2 seronegatif NMOSH ve 5 OSMS olgusunda immün boyama izlendi. Bu örneklerle yapılan İP incelemesinde yalnızca OSMS grubunda birden fazla olguda ortak protein bantları izlendi. Kütle spektrometre incelemesi ve biyoinformatik analizler sonucu Chloride intracellular channel protein 1 (CLIC1) hedef antijen olarak tespit edildi. ELISA ile doğrulama deneyleri OSMS ve RİON gruplarında CLIC1 antikor pozitifliği olduğunu gösterdi. Sonuç: CLIC1 antijenine karşı gelişmiş antikorlar OSMS grubu ile seronegatif NMOSH olgularında ayırıcı tanı için yardımcı olabilecek bir biyobelirteç olabilir.