Epilepsi olan ergenlerin Stigmatizasyon ve diğer psiko-sosyal etkiler açısından değerlendirilmesi


AYDEMİR N. (Executive), Özkara Ç., Delil M. Ş.

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: September 2022

Project Abstract

GENEL BİLGİLER

Mevcut çalışmada, epilepsisi olan 11-18 yaş arası ergen bireylerin hissedilen stigmatizasyonlarının, tarafından algılanan aşırı koruyuculuğun, psikolojik iyiliklerinin, epilepsiye dair sahip oldukları kaygıların, ayrıca epilepsi tutum ve epilepsi bilgilerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın bir diğer amacı da, epilepsisi olan ergenlerin hissedilen stigma değerlerini yordayan değişkenlerin belirlenmesi ve bunların ileride oluşturulacak bir müdahale programı için kullanılmasıdır. Değişkenler arasındaki olası ilişkiler ve bu değişkenlerin, cinsiyet, nöbet sayısı, nöbet tipi, epilepsinin süresi ve kullanılan anti-epileptik ilaç sayısına bağlı olarak değişip değişmediği ayrıca incelenecektir.

Bu amaçla, 174 ergen epilepsisi olan bireyin kesitsel olarak çalışmaya katılması hedeflenmiştir. Örneklemin temsil ediciliğini arttırabilmek amacıyla veri toplama farklı illerde bulunan (Ankara, İstanbul ve İzmir) üç ayrı merkezde, birebir görüşme tekniği ile gerçekleştirilecektir. Çalışmada, bu amaçla önceden geçerlik ve güvenirlikleri Türk toplumu için sınanmış olan Hissedilen-Stigma Ölçeği, Algılanan Aşırı Koruyuculuk Ölçeği ve Epilepsi Kaygı Ölçeği, Çocuk Depresyon ölçeği ve Epilepsi Bilgi-Tutum ölçekleri seçkisiz bir sırayla uygulanacaktır.

Çalışmanın sonuçları, epilepsi gibi kronik bir hastalıkta, epilepsiye bağlı olarak oluşan ve ergenlik döneminde muhtemelen daha da belirgin hale gelen stigma, kaygı ve depreyon gibi olumsuz bir takım  psiko-sosyal etkileri onlar da epilepsi gibi kronik hale gelip kişinin yetişkin yaşamında son derece ciddi bir takım sonuçlar meydana getirmeden belirlemek ve bunları önleme amaçlı müdahale programları oluşturmaktır. Bu açıdan çalışmanın uzun vadede hem sosyal hem de ekonomik etkilerinin olacağı düşünülmektedir.