SMART GOVERNANCE:SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT


Creative Commons License

Balkanlı A. O., Zlateva R.(Executive), Mikalauskiene A.

Universities of Other Countries Supported Project, 2021 - 2022

  • Project Type: Universities of Other Countries Supported Project
  • Begin Date: March 2021
  • End Date: April 2022

Project Abstract

 

 

 

 

 

Научна област:

 

 

Smart governance: sustainable socio-economic development

 

Социални, стопански и правни науки 

Кратко описание на проекта:

(с не повече от 3-4 изречения, посочват се цел и задачи на проекта)

 

Основната цел на проекта е: Проучване на достигнатата степен на разработване и изследване на проблема за устойчивото социално-икономическо развитие чрез интелигентно управление и извеждане на добри практики като подходящ начин за нарастване на компетентността в процеса на растеж.  За постигане на тази цел се поставят следните изследователски задачи: Запознаване с известни резултати по темата на проекта;                Извършване на теоретико-приложно изследване с формулиране на изводи и препоръки; Публикуване на получените резултати от изследването в колективна монография, студии, статии и доклади в научни конференции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключови думи:

 

 

 

Кратко описание на очакваните резултати:

 

 

 

 

The main goal of the project is: To study the achieved level of development and research of the problem of sustainable socio-economic development through smart management and derivation of good practices as an appropriate way to increase competence in the growth process. To achieve this goal, the following research tasks are set: Getting acquainted with known results on the topic of the project; Performing theoretical and applied research with formulation of conclusions and recommendations; Publication of the results of the research in a collective monograph, studies, articles and reports in scientific conferences.

 

 

управление, устойчивост, развитие, икономика, иновации, добри практики

 

governance, sustainability, development, economy, innovation, good practices

 

 

 

Резултатите от проучванията ще са с отворен достъп за всички заинтересовани страни и потребители на научна информация. Те могат да се използват в управленската практика на различни равнища, за обмяна  на опит, както и да допринесат за подобряване на подготовката на студентите. Съвместните изследователски разработки ще насърчат междуинституционалното сътрудничество, подготовката на научноизследователски проекти като подходящ начин за достигане на високо ниво на професионална и междукултурна компетентност. 

 

 

The results of the research will be open to all stakeholders and users of scientific information. They can be used in management practice at various levels, to exchange experiences, and to contribute to improving student preparation. Joint research will promote inter-institutional cooperation, the preparation of research projects as an appropriate way to achieve a high level of professional and intercultural competence.