Media Refutation Center as a Trigger of Self Control (The Right of Reply and Rectification, in Controlling Applications in Turkish Press That Are Based on Legal Obligation and Voluntary Participation)


Creative Commons License

Arvas İ. S.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, vol.2, no.8, pp.1-12, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

For a healthy democratic system, the limits of press freedom should be organized as not to harm the honor and dignity of people. Right to reply and rectification is one of the most important mechanisms to ensure people’s rights and press freedom. In short this right prevents abuse of press freedom. In the first section of the research, from Ottoman to the present, legal arrangements concerning the right of reply and rectification are summarized in a constitutional framework and in press legislation. Following that summarizes organization, objectives, functions and activities of Media Refutation Center were examined. In the final part of the research, tried to determine what Media Refutation The Centre brings self-control mentality in Turkey. In this part additionally, the status of self-control in the Turkish press is discussed in the context of Media Refutation Center and Press Council. Source scanning and interview methods were used as the data gathering of this study.

Sağlıklı bir demokratik düzen için, basın özgürlüğünün sınırları kişilerin şeref ve haysiyetine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. Bir yandan kişilik haklarını diğer yandan basın özgürlüğünü sağlayacak en önemli mekanizmalardan biri cevap ve düzeltme hakkıdır. Kısacası bu hak, basın özgürlüğünün kötüye kullanılmasına engel olmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde cevap ve düzeltme hakkıyla ilgili Osmanlı’dan günümüze, anayasal çerçevede ve basın alanında yapılmış hukuki düzenlemeler özetlenmiştir. Söz konusu özetlemenin ardından oldukça yeni bir oluşum olan Medya Tekzip Merkezi’nin kuruluşu, amaçları, işleyişi ve faaliyetleri incelenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde Medya Tekzip Merkezi’nin Türkiye’deki özdenetim anlayışına kazandırdıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca, Basın Konseyi ve Medya Tekzip Merkezi bağlamında Türk basınında özdenetimin durumu da tartışılmıştır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak, kaynak tarama ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır.