LU177-PSMA TEDAVİSİ VERİLEN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA GA-68 PET/BT İLE TEDAVİ YANITI VE PROGNOSTİK DEĞERLENDİRME


Oflas M., Has Şimşek D., Şanlı Y., Kuyumcu S., Işık E. G., Karadoğan S., ...More

35. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Başlık: Lu177-PSMA tedavisi verilen prostat kanserli hastalarda Ga-68 PET-BT ile tedavi yanıtı ve

prognostik değerlendirme

Amaç: Metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri (mKDPK) nedeniyle Lu177-PSMA tedavisi

verilen hastalarda tedavi yanıtını ve prognozu değerlendirmek için erken dönemde yapılan Ga68-

PSMA PET/BT görüntülerinden elde edilmiş metabolik parametrelerin etkinliğinin belirlenmesidir.

Yöntem: mKDPK tanısı bulunan ve tarafımızca ≥2 kür PSMA tedavisi verilen hastalar retrospektif

olarak incelendi. Hastaların tedavi öncesi ve 2.kür Lu-177 PSMA tedavi sonrası yapılan Ga68-PSMA

PET/BT görüntüleri üzerinden metabolik tümör volüm (MTV) ve total lezyon PSMA (TLP) değerleri

hesaplandı. Tedavi yanıtını değerlendirmede; bazal MTV ve TLP değerlerinde ≥%30 azalma tedavi

yanıtlı hastalık (PR) , ≥%30 artış progrese hastalık (PD) , <%30 artış/azalma ise stabil hastalık (SD) ile

uyumlu olarak kabul edildi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası PSA değerleri belirlendi. Bazal PSA

değerinde ≥%50 azalma PR ; ≥%25 artış PD; geri kalan grup ise SD olarak değerlendirildi. Ayrıca

medikal kayıtlar üzerinden sağkalım (OS) bilgisi elde edildi.

Bulgular: Çalışmaya 89 erkek hasta dâhil edildi (ortalama yaş:72). Tedavi öncesi/sonrası medyan

serum PSA, MTV ve TLP değerleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

Lu-177 PSMA tedavisi başlangıcından itibaren OS 17 ay (4-55 ay) olarak hesaplandı. 2 kür sonrası

PSA’ya göre sağkalım değerlendirildiğinde; OS PR’de (n:40) 27 ay, SD’de (n:20) 16 ay ve PD’de

(n:29) 10 ay olarak hesaplanmış olup OS farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.001).

2 kür sonrası hesaplanan MTV‘ye göre sağkalım analizi yapıldığında; OS PR’de (n:30) 27 ay, SD’de

(n:23) 18 ay, PD’de (n:36) 12 ay olarak hesaplanmış olup, OS farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı

bulundu (p:0.002).

2 kür sonrası TLP ‘ye göre OS değerlendirildiğinde; OS PR’de (n:41)  20 ay, SD’de (n:23) 13 ay ve

PD’de (n:25) 14 ay olarak hesaplandı. Bu gruplar arasındaki OS farklılıkları istatistiksel açıdan anlamlı

değildi (p=0.088).

Tartışma ve Sonuç: mKDPK hastalarında Lu177-PSMA tedavisi; etkili ancak yan etkileri olabilen bir

yöntemdir. Lu-177 PSMA tedavisinde tedavi yanıtının erken dönemde belirlenebilmesi; tedavi

planlamasının doğru yapılması ve  hastalık yönetimi açısından oldukça önemlidir. PSA yanıtını

değerlendirme, klinikte tedavi yanıtını belirlemede sık kullanılan bir yöntem olmakla birlikte, tedavi

yanıtını değerlendirmede Ga68-PSMA PET/BT verileri de son yıllarda önem kazanmaktadır. Gafita ve

ark. 1 ,tedavi öncesi/2 kür sonrası Ga68-PSMA PET/BT’de MTV farkının OS açısından prognostik

değerinin olduğu ve PSA’ya ek belirteç olarak kullanılabileceğini bildirmiş olup, Seifert ve ark.  2  da 2

kür sonrası yapılan Ga68-PSMA PET/BT’deki MTV değeri ile OS arasında negatif korelasyon

saptamıştır. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde MTV’ye göre PR saptanan hastalarda daha uzun

sağkalım izlendi. Rosar ve ark. 3 , 2 kür sonrası yapılan Ga68- PSMA PET/BT’de erken dönemdeki TLP

değişikliğinin PSA’dan daha üstün olarak OS’yi predikte ettiğini saptamıştır. Ancak bizim çalışmamızda

TLP değerinin OS değerlendirmedeki rolü, PSA ve MTV’ye göre daha düşüktür. Sonuç olarak,

çalışmamızda Lu177- PSMA tedavisi alan mKDPK hastalarında MTV değerinin, tedavi yanıtını erken

dönemde değerlendirme ve prognoz bilgisi sağlama açısından PSA’ya ek olarak klinisyene yardımcı

bir parametre olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 1. Medyan PSA, ALP, MTV ve TLP değerleri

Bazal 2. Kür

Sonrasında


medyanPSA 42,6 (1-4337)

ng/ml


33 (0,2-2061)

ng/ml


Medyan PSMA

MTV


184 (7.1-3440) 238 (0-2734)

Medyan PSMA 1758 (66- 1649 (0-16553)


TLP 37100)

Anahtar kelimeler

Lu177-PSMA ,Ga68-PSMA PET/BT, mCRPC, PSA, MTV,TLP


KAYNAKÇA

1)Gafita, Andrei, et al. "Novel Framework for Treatment Response Evaluation Using PSMA PET/CT in

Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (RECIP 1.0): An International

Multicenter Study." Journal of Nuclear Medicine 63.11 (2022): 1651-1658.

2)Seifert, Robert, et al. "Total tumor volume reduction and low PSMA expression in patients receiving

Lu-PSMA therapy." Theranostics 11.17 (2021): 8143.

3)Rosar, Florian, et al. "Early molecular imaging response assessment based on determination of total

viable tumor burden in [68 Ga] Ga-PSMA-11 PET/CT independently predicts overall survival in [177

Lu] Lu-PSMA-617 radioligand therapy." European Journal of Nuclear Medicine and Molecular

Imaging (2022): 1-11.