Hz. Muhammedin Ümmi Olması Kuran-ı Kerimin Peyderpey Nazil Olmasının Hikmetlerinden Biri Midir?


GÖKKIR N.

İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, no.17, pp.197-222, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi
  • Page Numbers: pp.197-222

Abstract

How the Quranic revelation was sent down to the Prophet Muhammad, and was there any peculiarity of the Quranic revelation related to the idea of the il­literacy of Muhammad? In investigating this question, I ask whether the Prophet’s skill in literacy would have affected the manner of revelation. In other words, is the idea of “the illiterate Prophet received the revelation disjointed and in oral; not in one piece or in written form as previous literate prophets did” a correct interpretation of the 32nd verse of the Sûrah al-Furqân? This article will investigate the issue within the frame of the Exegeses of the Qur’an (tafsîr) as well as works on the Methodology of Quranic Exegesis (usûl al-tafsîr).

Kuran ilahi hikmetin bir gereği olarak, peyderpey nazil olmuştur. Bir­çok âyette bu nüzûl tarzı anlatılmış ve sebepleri açıkça belirtilmiştir. Bunlar genel olarak, vahye mu­hatap olanlar, Kur’ân ve Hz. Peygamber merkezli sebeplerdir. Bunlar arasında Hz. Pey­gamber’in beşeri kimli­ğinden kaynaklanan, okuma yazma bilmeme nedeni tartışmaya açık olanıdır. Zira ümmilik biza­tihi üzerinde ittifak edilmemiş bir konu iken burada vah­yin nüzûl keyfiyeti için ilahi bir hikmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Kur’ân vahyinin nüzûl şeklinin oluşu­munda, Hz. Peygamber’in okuma yazma bilmeme­sinin etkisi ko­nusu, Furkân Sûresi 32. âyetin yorumları ışı­ğında ele alınmaktadır. Konu tef­sir kaynaklarında dile getirilen yorumlar çerçevesinde tartışmaya açıl­makta­dır.