Incidence of Metabolic Syndrome in Ischemic Cerebrovascular Disease and the Role of Carotid Intima-Media Thickness


Coban E. K., Aslan I. K., Kirbas D.

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.48, no.4, pp.234-237, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

Objective: Metabolic syndrome (MtS) is a clinical entity, whose incidence is increasing because of sedentary lifestyle and alimentary changes. Research studies on cardiovascular diseases show that MtS has influence on atherosclerosis, which led to new investigations regarding the place of MtS in ischemic cerebrovascular disease. The alterations in carotid intima-media thickness (CIMT) can be considered as an early sign of atherosclerosis. The aim of our study was to detect the incidence of MtS in ischemic cerebrovascular disease and to interrogate the relation of CIMT with MtS and its components. 

Methods: 194 patients with ischemic stroke admitted to Bakirkoy Mental Health Hospital, 3rd Neurology Clinic between April 2007 and April 2009 were included in the study. Routine blood tests, including blood glucose and lipid profiles, were performed; blood pressure and waist circumference were measured and recorded for all subjects. The patients were diagnosed with MtS using the NCEP diagnostic criteria. Carotid Doppler Duplex ultrasound was performed to 133 patients in order to determine the CIMT. 99 patients were divided into two groups according to presence/absence of MtS. CIMT, the Oxfordshire Community of Stroke Project (OCSP) and the Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) were examined in the two groups. 

Results: Out of 194 patients with stroke in our study, 126 (60.3% women and 39.7% men) had MtS. MtS was detected in 22.2% of patients younger than 50 years of age, in 23% of those between 50-60 years, in 32.5% between 60-70 years and in 22.2% of subjects older than 70 years of age. The distribution of age and gender did not differ between stroke and MtS patients. Also the TOAST and OCSP classifications were similar in the two groups. CIMT was greater in 117 patients. There was no relationship of CIMT with blood glucose level, waist circumference and HDL. However, there were statistically significant relations of CIMT with triglyceride (TG) levels and hypertension (HT) (p=0.004, p=0.007). In the study, there was no difference between the MtS group and the non-MtS group in terms of gender, CIMT and TOAST. However, in the MtS group, posterior circulation infarcts were less frequently observed (p=0.04). 

Conclusion: The incidence of metabolic syndrome was higher among stroke patients compared to the general population. In our study, we found that CIMT significantly correlated with TG and HT, but not with MtS. As CIMT is an early sign of atherosclerosis, especially in hypertensive patients and in patients who have high TG levels, it can also be a predictor of future stroke. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48:234-7)

Amaç: Metabolik sendrom (MtS), sedanter yaşam ve beslenme tarzı değişiklikleri nedeni ile sıklığı giderek artan bir klinik sendromdur. Kardiyovasküler hastalıklar üzerinde yapılan çalışmalar MtSnin ateroskleroz gelişiminde etkili olduğunu göstermiş ve bu sonuçlar iskemik inmede de MtS varlığını araştırmaya neden olmuştur. Aterosklerozun ise erken damarsal değişiklikleri, kendini karotis intima-media kalınlığında (IMK) artış ile göstermektedir. Bizim çalışmamızın amacı, iskemik inmede MtS sıklığını tespit etmek, karotis IMK ile MtS veya parametrelerinin ilişkisini sorgulamaktır.  
Yön­tem­ler: Bu çalışmaya Nisan 2007- Nisan 2009 tarihleri arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniğinde iskemik inme tanısı ile yatarak tedavi altına alınan 194 hasta dahil edilmiştir. Hastalara açlık kan şekeri ölçümü (AKŞ) ve lipid profilini içeren rutin kan tetkiklerinin yapılmasının yanı sıra kan basınçları kaydedilmiş, bel çevre ölçümleri alınmıştır. Hastalar National Cholesterol Education Panel (NCEP) tanı kriterlerine göre MtS varlığı açısından incelenmişlerdir. 194 iskemik inme hastanın 133üne karotis IMKsını ölçmek amacıyla karotis Doppler Dupplex USG yapılmıştır. 133 hastanın 99u yatış sırasına göre MtS varlığı ve yokluğuna göre iki gruba ayrılmış ve karotis IMK ile MtS varlığı, Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) ve Oxfordshire Community of Stroke Project (OCSP) arasındaki ilişki sorgulanmıştır.
Bul­gu­lar: Çalışmaya alınan 194 iskemik inme hastasının 126sında (%64.9) MtS tespit edildi. MtSsi olan hastaların 76sı (%60.3) kadın, 50si (%39.7) erkekti. MtS, <50 yaş grubunda %22.2, 50-60 yaş arasında %23, 60-70 yaş arasında %32.5 ve >70 yaş grubunda %22.2 oranında saptandı. MtSli hastalarda yaş ve cinsiyet dağılımı genel iskemik inme hasta popülasyonumuzla aynı oranlardaydı. Yine MtSli hastalarda TOAST ve OCSP sınıflamaları genel iskemik inme popülasyonumuzla benzer dağılım gösteriyordu. Karotis Doppler Dupplex USG yapılan 133 hastanın 117sinde karotis IMK artmış bulundu. Karotis IMK ile AKŞ, high density lipoprotein (HDL) kolesterol düzeyi ve bel çevresi arasında bir ilişki saptanmazken, trigliserid (TG) yüksekliği ve hipertansiyon (HT) varlığı arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p=0.004, p=0.007). Çalışmamızda MtSli ve MtSsiz gruplar arasında cins, karotis IMK ve TOAST açısından fark saptanmadı. Bununla birlikte posterior dolaşım infarktları MtSli grupta daha az görüldü (p=0.04).
So­nuç: İnmeli hastalarda MtS insidansı, genel popülasyonla karşılaştırıldığında daha yüksektir. Çalışmamızda, karotis IMKyla, TG ve HT arasında yüksek derecede korelasyon bulunurken MtSyle bir korelasyon saptanmamıştır. Karotis IMK aterosklerozun erken belirtilerinden biri olduğundan, HTsi ve çok yüksek TGsi olanlarda inme habercisi olabilir. (Nö­rop­si­ki­yat­ri  Arşi­vi 2011; 48: 234-7)