Rare Multiple Dentigerous Cyst in Non-Syndromic Patients: Clinical Review


Creative Commons License

Ertürk A. F., Çakır Karabaş H., Yelken Kendirci M., Özcan İ., Soluk Tekkeşin M.

6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.16-17

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16-17
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective : Dentigerous cysts account for 24% of all odontogenic cysts observed in the jaws. 2. and 4. decat is more common in males. These are radiolucent lesions that surround the crown, starting at the enamel-cementum border of the teeth. Dentigerous cysts are usually asymptomatic. In syndromes such as kleidocranial dysplasia or Maroteaux – Lamy, it can often occur multiple times. The purpose of this case report is to contribute to the literature, as the presence of dentigerous cysts on four quadrants in a non-syndromic patient is an extremely rare condition.

Case : A 21-year-old male patient applied to the Faculty of Dentistry of Istanbul University to have his buried twenty-year-old teeth removed. It was found that the patient did not have any systemic diseases in the history taken from the patient. A voluntary consent form was obtained from the patient. A panoramic radiograph taken from the patient showed a Unilocular radiolusent lesion around the teeth of twenty years buried in the dental areas of 18,28,38,48 and related teeth. Histopathological evaluation was requested with preliminary diagnosis of dentigerous cyst. As a result of the biopsies taken, lesions in all areas were diagnosed as pathologically dentigerous cysts.

Conclusion : In a patient with Multiple dentigerous cyst, all lesions were excised together with the teeth, and this is a rare condition.

Amaç: Dentigeröz kistler çenelerde görülen tüm odontojenik kistlerin %24' ünü oluşturmaktadır. 2. ve 4. dekatta erkeklerde daha sık görülürler. Bunlar dişlerin mine-sement sınırından başlayarak kronu saran radyolüsent lezyonlardır. Dentigeröz kistler genellikle asemptomatiktir. Kleidokraniyal displazi veya Maroteaux – Lamy gibi sendromlarda genellikle multiple ortaya çıkabilir. Bu olgu sunumunun amacı literatüre katkıda bulunmaktır, çünkü sendromik olmayan bir hastada dört kadranda dentigeröz kistlerin varlığı son derece nadir bir durumdur.

Olgu : 21 yaşında erkek hasta gömülü yirmi yaş dişlerini çektirmek için İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvurdu. Hastadan alınan anamnezde herhangi bir sistemik hastalığının olmadığı öğrenildi. Hastadan gönüllü onam formu alındı. Hastadan alınan panoramik radyografide 18,28,38,48 nolu diş bölgelerinde gömülü yirmi yaş dişleri ve ilgili dişlerin etrafında uniloküler radyolusent lezyon görülmüştür. Dentigeröz kist ön tanısı ile histopatolojik değerlendirme istendi. Alınan biyopsilerin bir sonucu, tüm bölgelerdeki lezyonlara patolojik olarak dentigeröz kist tanısı konuldu.

Sonuç : Multiple dentigeröz kisti olan bir hastada tüm lezyonlar dişlerle birlikte eksize edildi ve bu nadir bir durumdur.