İdiyopatik Ampijinöz Koroiditte Adalimumab Tedavi


Bahar M., Oray M., Aksu Ceylan N., Tuğal-Tutkun İ.

TOD 55.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 03 November 2021, pp.300

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.300
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:İdiyopatik ampijinöz koroidit tanısı olan ve adalimumab (ADA) ile tedavi

edilen bir olgu sunumu.

YÖNTEM:27 yaşında kadın hastanın klinik kayıtları incelendi.

BULGULAR:Haziran 2015’te sol gözde az görme şikayeti ile başvuran hastanın vizyonları

1.0/0.3, bilateral ön segmenti sakin, göz içi basınçlar (GİB) 12mmHg idi ve fundusta perifoveal

aktif ampijinöz koroidit odakları mevcuttu. Yoğun sistemik kortikosteroid (KS) tedavisine

rağmen koroidit odaklarında yeni aktivite gözlenince bilateral intravitreal dexametazon (DEX)

implant uygulandı ve interferon (IFN) 3 mü/gün tedavisine geçildi. Yan etki (lenfopeni,

karaciğer enzimlerinde yükselme) nedeniyle tedavinin 14. gününde IFN kesildi. DEX implant

sonrası bilateral GİB yükseldi ve topikal antiglokomatöz tedavi başlandı. Mayıs 2016

kontrolünde sağ/sol vizyonlar tam olup sağ gözde yeni koroidit odakları saptanınca ADA 40

mg/hafta tedavisine geçildi. 1 yıllık ataksız dönem sonunda ortopedik cerrahi planlanması

sebebiyle tedavi sonlandırıldı. Ekim 2017 de sağ az görme şikayeti ile başvurdu, sağda

perifoveal aktivasyon saptaması üzerine 2 gün intravenöz (İV) 1gr/gün KS ve intraviteral DEX

enjeksiyonu uygulandı ve ADA 40mg/hafta başlandı. 3.haftada sağ vizyon 1.0’ a yükseldi.

Takiplerde aktivite olmaması üzerine doz aralığı açılarak yaklaşık 4 yıllık ADA tedavisiyle

remisyon sonrası tedavi kesildi. 5 aylık ilaçsız dönem sonrası bilateral aktif koroidit odakları

gözlendi, İV 500 mg KS verildi ve ADA yükleme dozu sonrası 40mg/2 hafta tekrar başlandı.

Tedavi altında aktif koroidit gözlenmedi. Son muayenede, takibin 63. ayı, hastanın bilateral

vizyonları 1.0, ön segment sakin, GİB normoton idi ve fundusta aktif odak saptanmadı.

TARTIŞMA VE SONUÇ:İdiyopatik ampijinöz koroidit nüksler ile seyreden tedavisi zor kronik

bir hastalıktır. ADA ile hastalık kontrol altına alınmakta fakat tedavi uzun sürebilmektedir.