KLASIK TIP HODGKIN LENFOMA İLE TAKIPLI HASTADA YENI GELIŞEN LENFADENOPATI: CMV LENFADENITI OLGU SUNUMU


Apaydın Arıkan E., Eroğlu F. E., Mastanzade M., Yegen G.

30.ulusal patoloji kongresi, 20 - 23 May 2021, pp.271

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.271
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Sitomegalovirüs (CMV) herpesvirüs ailesinden bir virüs olup, tükrük/solunum yolu, kan ve cinsel yolla bulaşır. Primer enfeksiyonda asemptomatik ya da ateş, servikal lenfadenopati gibi grip benzeri semptomlarla seyrederken immün sistemi baskılanmış hastalarda gastrointestinal ve nörolojik semptomlara neden olan yaygın enfeksiyon görülebilir. Olgu: 2019 yılında Hodgkin lenfoma, klasik tip, nodüler skleroz tanısı ile tedavi alan 27 yaşında kadın hastanın takiplerinde PET/BT’de sağ submandibuler bölgede 9x7 mm ölçülerinde hipermetabolik lenf nodu saptandı (SUD max 13,5). Takibinde yapılan USG incelemesinde gangliyon boyutunda artış görülmesi nedeniyle eksizyonel biyopsi yapıldı. 1,8 cm çapındaki lenf gangliyonunun kesitinde kapsül ince ve düzenli, sinüsler açık olarak izlendi. Bir kısmı florid tarzda olmak üzere lenfoid folikül hiperplazisi görüldü. Fokal alanda sentrosit benzeri hücrelerle karışık halde iri-atipik hücrelerin varlığı dikkati çekti. Klinik öykü nedeniyle Hodgkin lenfomanın fokal tutulumu açısından yapılan antijenik incelemelerde bu yönde bulgu saptanmadı. Seri kesitlerde fokal olarak damar endotelinde viral sitopatik etkiyi düşündüren intranükleer inklüzyon dikkati çekti. CMV immünhistokimyasal incelemesinde damar endotelinde ve interfoliküler alanda tanımlanan iri atipik hücrelerde pozitif reaksiyon izlendi. Bulgular CMV lenfadeniti olarak değerlendirildi. Sonuç: CMV lenfadenitinde foliküler ve parakortikal hiperplazi, monositoid hücre hiperplazisi ile karakterli mikst tipte reaktif değişiklikler görülebilir. Virüs lenfosit, monosit ve endotel hücrelerini enfekte eder ve bir kısmında daha belirgin olmak üzere nükleer inklüzyon oluşturur. Belirgin nükleer inklüzyon içeren iri atipik hücreler özellikle Hodgkin lenfoma öyküsü olan hastalarda nüks açısından kuşku yaratabilir. Ayırıcı tanıda eozinofil ve histiyositlerden zengin zeminde CD30 ve CD15 pozitifliği Hodgkin lenfoma lehine değerlendirilirken, CMV immünhistokimyası ile enfekte hücrelerin gösterilmesi CMV lenfadeniti açısından tanı koydurucudur.