Algılanan Kariyer Bariyerleri ve Kariyer Bariyerleri ile Başa Çıkmanın Kariyere Adanmışlık Üzerindeki Etkisi: Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma


Çakmak Otluoğlu K. Ö., Akdoğanlı Ç.

Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.90-108, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Literatür incelendiğinde, kadınların kariyerlerinin erkeklerin kariyerlerine kıyasla farklılıklar içerdiğinin ifade edildiği görülmektedir. Ancak kariyerle ilgili geliştirilen çoğu kuram, kavram ve paradigman ın, söz konusu farklılıkları ihmal ettiği ve erkeklere odaklandığı dikkat çekmektedir. Kariyer bariyerleri konusunun ise kadınların kariyerleri ile ilgili eksik bırakılan bir noktayı tamamlayabileceği ileri sürülmektedir. Buna göre kariyer bariyerlerinin,  büyük ölçüde kadınların kariyer gelişimlerini açıklamak için kavramsallaştırılan bir konu olduğu ifade edilebilir. Çalışmanın amacı, kadınların algıladıkları kariyer bariyerlerinin kariyer gelişimi ve kariyer  başarısı için önem teşkil eden kariyere adanmışlık açısından ele alınmasıdır. Çalışmada ayrıca algılanan kariyer bariyerleri ile başa çıkmanın, kariyer e adanmışlık üzerindeki etkisi de  incelenmiştir. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda, algılanan kariyer bariyerlerinden sadece kariyer planlama ile ilgili eksiklikler ve çoklu rol üstlenme bariyerlerinin,  kariyere adanmışlığı negatif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Aile/eş desteğinden yoksun olma ve cinsiyet ayrımcılığı bariyerlerinin ise kariyere adanmışlık üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı saptanmıştır. Algılanan kariyer bariyerleri ile başa çıkma açısından bakıldığında ise kariyer planlama ile ilgili eksiklikler ve çoklu rol üstlenme bariyerleri ile başa çıkmanın, kariyere adanmışlığı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmüştür. Cinsiyet ayrımcılığı ve aile/eş desteğinden yoksun olma bariyerleri ile başa çıkmanın ise kariyere adanmışlık üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.