Dispute Remedy in Public Procurement Contracts: An Evaluatıon on Applicatıon to the Head of the High Science Board and Financial Terms in Contracts


Akın Y. N.

6. Çukuroava Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 06 March 2021, pp.188-189

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.188-189
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Public procurement contracts are contracts concluded as a result of the tender process, and the tender process is regulated by the public procurement procedure laws, which form the public procurement legislation. Established as the service unit of the Ministry of Environment and Urbanization in the Turkish administrative organization, the Head of the High Science Board is the examination and decision authority that can be operated at the request of the administrations in disputes regarding public procurement contracts concluded within the scope of construction work tenders for many years.in positive law. Two additional articles have been added to the Public Procurement Contracts Law No. 4735, which entered into force as of February 20, 2020, and significant changes have been made regarding the contract dispute resolution procedure of the Head of the High Science Board, the nature of the decisions to be taken and the scope of application. In this context, contractors are now also able to operate the process in which the Head of the High Science Board can examine and make decisions in accordance with the duty and authority of resolving disputes in public procurement contracts. It is considered that a contractor right is established with this procedure. Apart from this, upon the application of the administration or the contractor to the Head of the High Science Board, all of the decisions taken regarding the contract dispute subject to application have become absolute and binding for the parties. In this wise, the influence of the Head of the High Science Board on the disputed financial terms in public procurement contracts has also increased. These legal changes are very functional arrangements in terms of disputes in public procurement contracts, which the COVID-19 epidemic has affected like many other areas. However, these two legal amendments are only valid for public procurement contracts that are tendered under Law No. 4734 and contracts concluded under Law No. 4735. In this sense, the optional nature of the decisions taken upon the applications to the Head of the High Science Board has been changed, and although these decisions have become absolute and binding, the scope of the public procurement contracts that can be subject to application has narrowed. This situation leads to the deepening of many legal issues arising from the fragmented structure of the public procurement legislation. For this reason, these new regulations that make a difference in terms of contract disputes regarding construction work tenders carried out in accordance with the public procurement procedure laws other than Law No. 4735 need to be discussed.

Kamu ihale sözleşmeleri, ihale süreci sonucunda akdedilen sözleşmelerdir ve ihale süreci, kamu ihale mevzuatını oluşturan kamu ihale usulü kanunları ile düzenlenmektedir. Pozitif hukukta Türk idarî teşkilatında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hizmet birimi olarak teşekkül eden Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, uzun yıllardır yapım işi ihaleleri kapsamında akdedilen kamu ihale sözleşmelerine yönelik anlaşmazlıklarda, idarelerin talebiyle işletilebilen inceleme ve karar merciidir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na 20 Şubat 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren iki ek madde eklenmiş olup Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının sözleşme anlaşmazlığı çözüm usulü, alınacak kararların niteliği ve başvuru kapsamı ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının kamu ihale sözleşmelerinde anlaşmazlık çözme görev ve yetkisi uyarınca inceleme yapabilme ve karar alabilmesindeki süreci artık yükleniciler de işletebilmektedir. Bu usul ile bir yüklenici hakkı tesis edildiği düşünülmektedir. Bunun dışında idare ya da yüklenici tarafından Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına başvurulması üzerine, başvuru konusu sözleşme anlaşmazlığına yönelik aldığı kararların hepsi taraflar için kesin ve bağlayıcı niteliğe kavuşmuştur. Bu suretle Yüksek Fen Kurulunun kamu ihale sözleşmelerindeki anlaşmazlık konusu malî şartlar üzerindeki etkisi de arttırılmıştır. Bahsi geçen bu kanunî değişiklikler, içinden geçmiş olduğumuz COVID-19 salgının diğer birçok alan gibi tesir ettiği kamu ihale sözleşmelerindeki uyuşmazlıklar açısından oldukça işlevsel düzenlemelerdir. Ancak bu iki kanunî değişikliğin, sadece 4734 sayılı Kanun kapsamında ihalesi yürütülen ve 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşmesi akdedilen kamu ihale sözleşmeleri için geçerli olduğu hükme bağlanmıştır. Bu anlamda Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına başvurular üzerine alınan kararların ihtiyarî niteliği değiştirilerek bu kararlar kesin ve bağlayıcı nitelik kazanmış olsa da başvuru konusu olabilecek yapım işi ihaleleri için akdedilen kamu ihale sözleşmelerinin kapsamı daralmıştır. Bu durum da kamu ihale mevzuatının parçalı yapısından gelen birçok hukukî meselenin daha da derinleşmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple, 4735 sayılı Kanun dışındaki kamu ihale usulü kanunları uyarınca yürütülen yapım işi ihalelerine ilişkin sözleşme uyuşmazlıkları açısından farklılık yaratan bu yeni düzenlemeler tartışılmaya muhtaçtır.