Çocukluk çağı papiller tiroid kanserinde BRAFV600E mutasyonunun klinikopatolojik özellikler, tedaviye cevap ve nüks oranı üzerine etkisi


Creative Commons License

MEMISOGLU E., SORMAZ İ. C., İŞCAN A. Y., ÖZGÜR İ., YEGEN G., TUNCA F., ...More

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 17 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Pediatrik yaş grubu papiller tiroid kanserinde (PTK) BRAF V600E mutasyonu varlığının tümörün

klinikopatolojik özellikleri ve nüks oranı üzerine etkisi olup olmadığının incelenmesi.

METOD: PTK tanısı ile tiroidektomi uygulanan 18 yaş altı 43 hastanın verileri retrospektif incelendi.

Çalışmaya alınan tüm hastalara total tiroidektomiye ek olarak profilaktik veya terapötik santral boyun

diseksiyonu uygulandı. Lateral servikal lenf nodu metastazı varlığında lateral boyun diseksiyonu ameliyatı

eklendi. BRAF V600E mutasyon analizi tüm hastalarda çalışıldı. Tedaviye cevabı değerlendirmek amacı

ile dinamik risk analizi ilk tedaviyi takiben 6-12 ay sonra yapıldı. BRAF V600E mutasyonu saptanan ve

saptanmayan hastalarda demografik veriler, histopatolojik özellikler ve nüks oranları incelendi.

BULGULAR: On dört (% 32,5) hastada BRAF V600E mutasyonu saptandı. Hastalık evresi ve tümör çapı

ile BRAF mutasyon varlığı arasında anlamlı ilişki saptanmadı. BRAF mutasyon varlığı olan hastalarda

klasik varyant PTK ve multifokalite anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0,003, p=0,008). Lenf

gangliyonu metastaz oranı BRAF mutasyonlu hastalarda olmayanlara göre daha yüksek oranda saptandı

(% 64 ve % 34; p=0,06). Takip esnasında 6 ( % 14) hastada 12 nüks saptandı. BRAF mutasyonu olan

hastalarda olmayanlara göre nüks oranı anlamlı şekilde daha yüksek bulundu ( % 36 ve % 3,4; p=0,003).

Tedaviye tam yanıt BRAF mutasyonu olmayan hastalarda olanlara göre daha yüksek saptandı ( % 79 ve %

57; p=0,1). Hiçbir hastada hastalıkla ilgili mortalite gelişmedi.

SONUÇ: BRAF mutasyonu varlığı, çocukluk çağı papiller tiroid kanserli hastalarda klasik varyant PTK,

multifokalite ve nüks oranını anlamlı şekilde arttıran bir parametre olarak saptandı.