Every Profession has a Journal: Journals Publishing in the Field of Information and Records Management in Turkey


KESKİN İ., SÜMBÜL S., Güler C.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.26, pp.275-300, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Journal publishing means sharing current information with interested parties without much delay. Scientific journals have played an important role in the transfer of current scientific information, the development and dissemination of science, and the development and strengthening of scientific communication among scientists from the earliest times. There are the reasons for preference of journals. These reasons are: (1) It takes a short time to prepare for publication due to the articles, (2) more than one article can be published in the same volume, (3) the researches of different authors are included, (4) that these articles can meet with their readers in a journal format, (5) printing in volume/issue more than once in the same year and (6) to be delivered to the readers as quickly as possible. The purpose of research is to give information about the journals that publish the researches prepared in the field of information and records management in Turkey. Accordingly, the only question that is tried to be explained in the study is “Which journals are there in Turkey that publishing activities in the field of information and records management?”. Under what name and from which year, how many volumes/issues these journals are published, whether they are regularly published or not, whether they are refereed or non-peer-reviewed, the purpose of publication, in which language(s) they are published, whether they have an (e-)ISSN number, and access status was tried to be determined. Qualitative research method and case study were used in the research, and document analysis technique was used for data analysis. The data of the study were obtained by internet research and library resources.
Dergi yayıncılığı, güncel bilginin fazla bir gecikme yaşanmaksızın ilgilileriyle paylaşılması anlamına gelmektedir. Bilimsel dergiler, ilk zamanlardan itibaren güncel bilimsel bilginin aktarılması, bilimin gelişmesi, yaygınlaşması ve bilim insanları arasında bilimsel iletişimi geliştirmek ve güçlendirmek için önemli bir işlev görmüştür. Makaleler nedeniyle yayına hazırlanmasının kısa süre alması, aynı cilt içinde birden fazla makalenin yayınlanabilmesi, farklı yazarların araştırmalarına yer verilmesi, bu makalelerin bir dergi formatında okurlarıyla buluşması, aynı yıl içinde birden çok kez cilt/sayı halinde basımının yapılması ve ilgililerine mümkün olan en hızlı bir şekilde ulaştırılması dergilerin tercih nedenleridir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de bilgi ve belge yönetimi (BBY) alanında hazırlanan araştırmaları yayınlayan dergiler hakkında bilgi vermektir. Buna bağlı olarak çalışmada açıklanmaya çalışılan tek soru “Türkiye’de BBY alanında yayın faaliyeti yürüten hangi dergiler vardır?” şeklinde belirlenmiştir. Bu dergilerin hangi ad altında ve hangi yıldan itibaren, kaç cilt/sayı yayın yaptığı, düzenli yayın yapılıp-yapılmadığı, hakemli-hakemsiz oluşu, yayın amacı, hangi dil(ler)de yayın yaptığı, (e-)ISSN numarası alıp almadığı ve açık erişim durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden ve durum çalışmasından yararlanılmış olup, verilerin analizi için doküman analizi tekniğine başvurulmuştur. Çalışmanın verileri ise internet araştırması ve kütüphane taraması ile elde edilmiştir.