Importance of AXL Molecule in Lung Cancers


Kizir A., Bilgin Doğru E., Tilgen Yasasever C., Serilmez M.

15. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri Sempozyumu ve 8. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2017, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Lung cancer is the most frequently diagnosed cancer and the leading cause of cancer death among males worldwide. For women, lung cancer is the fourth most commonly diagnosed cancer and the second leading cause of cancer death. Despite the availability of new diagnostic and genetic technologies, advancements in surgical techniques, and the development of new biologic treatments, the overall 5-year survival rate for lung cancer at approximately 15% and is closely dependent on stage. The tyrosine kinase family of proteins is composed of two major groups, receptor tyrosine kinases (RTKs) and non-receptor tyrosine kinases (NRTKs). RTKs are well known to be involved in tumorigenesis and many of these serve as actionable targets for cancer therapy. The TAM group of RTKs is a recently identified class of the RTK subfamily that transduces crucial extracellular signals to the inside of the cell. The small family of TAM receptor kinases include TYRO-3, AXL, and MER. AXL can be activated through a number of different mechanisms: ligand-dependent dimerization (principally driven by Gas-6), ligand-independent dimerization, interaction between two monomers on neighboring cells and heteromeric dimerization with a non-TAM receptor. AXL and its major ligand, GAS6 have been demonstrated to be overexpressed and activated in many human cancers and have been correlated with poor prognosis, promotion of increased invasiveness/metastasis, the EMT phenotype and drug resistance. These findings implicate AXL as a promising therapeutic target in lung cancer. We aimed to determine pretreatment mRNA and protein levels of serum AXL in lung cancer patients using qRT-PCR and ELISA, respectively. Sixty patients appealed to Istanbul University Oncology Institute and 20 healthy controls were included to the study. According to the ELISA results, serum levels of the patients were statistically higher than those of the controls (p=0.007). qRT-PCR results showed higher AXL expression levels in the control group than the patient group.

Akciğer kanseri, dünya çapında erkekler arasında en sık görülen kanser ve kanser ölümünün önde gelen nedenidir. Kadınlarda akciğer kanseri dördüncü en sık görülen kanser ve ikinci kanserden ölüm nedenidir. Yeni diagnostik ve genetik teknolojilerin kullanılabilirliğine, cerrahi tekniklerdeki gelişmelere ve yeni biyolojik tedavilerin geliştirilmesine rağmen, akciğer kanseri için 5 yıllık genel sağkalım oranı evreye bağlı olarak yaklaşık % 15 oranındadır. Proteinlerin tirozin kinaz ailesi iki ana gruptan, reseptör tirozin kinazlardan (RTK'ler) ve reseptör olmayan tirozin kinazlardan (NRTK'ler) oluşmaktadır. RTK'lerin tümörijenezde rol oynadığı bilinmektedir ve kanser tedavisinde hedef olarak kullanılmaktadır. RTK'ların TAM grubu, hücre dışı sinyalleri hücrenin içine ileten RTK alt ailesinin yakın zamanda tanımlanmış bir sınıfıdır. TAM reseptör kinaz ailesi, TYRO-3, AXL ve MER'yi içerir. AXL, farklı mekanizmalarla aktive edilebilir: ligand-bağımlı dimerizasyon (esas olarak Gas6), ligand-bağımsız dimerizasyon, komşu hücreler üzerindeki iki monomer arasındaki etkileşim ve TAM olmayan bir reseptör ile heteromerik dimerizasyon. AXL ve majör ligandı olan GAS6'nın birçok kanserde aşırı eksprese edildiği ve kötü prognoz, artmış invazyon / metastaz, EMT fenotipinin ve ilaç direncinin desteklenmesi ile ilişkilendirildiği gösterilmiştir. Bu bulgular akciğer kanserinde AXL'nin umut verici bir tedavi hedefi olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda kan örneklerinde AXL molekülünün diagnostik ve/veya prognostik önemi araştırılmıştır. Hasta serumlarında elde edilecek değerler sağlıklı kontrollerin değerleriyle karşılaştırılarak istatistiksel sonuçlar araştırılan parametrenin özellikle klinikte marker molekül olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusunda yol gösterecektir. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’ne akciğer kanseri tanısı ile başvuran hastalardan, tedavi öncesi alınmış ve uygun koşullarda saklanmış kan örnekleri çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalar ve kontrollerden onam alınmıştır. 60 hasta ve hastalar ile uygun cinsiyet ve yaş aralığına sahip 20 sağlıklı kontrole ait serum örneklerinde AXL serum düzeyleri ELISA, mRNA düzeyleri PCR yöntemiyle değerlendirilmiştir. AXL protein (p=0.007) düzeylerinin hasta grubunda, gen ekspresyonu (p=0.000) düzeylerinin ise kontrol grubunda diğer gruba göre yüksek olduğu görülmüştür.