DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA Micrococcus luteus’ UN PATOJENİTESİNİN TESPİTİ


AKAYLI T., ÜRKÜ Ç., Sönmez E.

5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 31 May - 02 June 2014, pp.302-304

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.302-304
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Based on the rapid growth of aquaculture sector in recent decades, an intense increase in the use of antibiotics, pesticides and other chemical substances which promotes the fish growth besides protecting against diseases and used for treatment. But, misuse of antibiotics causes the development of a resistance against antibiotics in fish pathogens and this situation makes the treatment of the diseases more difficult. Especially zoonotic fish pathogens causes refractory infections in humans. Recently, some alternative natural applications such as probiotic usage were developed for the strengthening of the specific and non-specific immune mechanisms for the control of the bacterial diseases and protection against them. Probiotic agents should not be pathogenic, should have antagonistic effect and besides they should colonize the intestine.

In this study, we have used two Microccus luteus strains (M1-M2) which we have recovered from the intestinal flora and tank water in a cultured common dentex (Dentex dentex) hatchery unit in one of our previous projects. Also the antagonistic effect of this agent against Photobacterium damsela subsp. damsela was reported by us (Akayli and Urku, 2014). Hence, the availability of the probiotic use of M. luteus strains can be determined by the research of the pathogenicity in the experimentally infected rainbow trout.

For the determination of the pathogenicity of M. luteus in rainbow trout, a pathogenicity test was carried out by using 2 test and 1 control group of 25 rainbow trout samples weighing between 4-5 g that were supplied by the Istanbul University Faculty of Fisheries, Sapanca Inland Water Research and Application Unit. A bacterial suspension which contains 107 cells /ml of M. luteus was applied to fish samples with immersion method in experiment groups. No bacterial suspensions were applied to control group. Clinical signs were monitored for 30 days.

Depending on the results of this study, it was determined that M. luteus strains which have antagonistic effect against various fish pathogens, did not cause any clinical signs and mortalities in experimentally infected rainbow trout samples. Our next target will be the investigation of colonization ability of this probiotic candidate agent in the intestine of the fish larvae that are in the first stages of exogenous feeding by adding bacterial suspensions into the tank water and fish feeds.       

Son yıllarda akuakültür sektörünün hızlı gelişimine bağlı olarak balıkların büyümesini destekleyici diğer taraftan hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla antibiyotik, pestisit ve diğer kimyasal maddelerin kullanımında yoğun artış görülmektedir. Ancak yanlış antibiyotik uygulamaları balık patojenlerinin antibiyotiklere direnç kazanmasına sebep olduğu için hastalıkların tedavisini güçleştirmekte ve özellikle zoonotik özellikteki balık patojenleri insanlarda tedavisi güç enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Günümüzde bakteriyel hastalıkların kontrolü ve hastalıklardan korunma amacıyla spesifik ve spesifik olmayan savunma mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla probiyotiklerin kullanımı gibi alternatif doğal uygulamalar geliştirilmiştir. Probiyotik olarak belirlenen ajanların patojen özellikte olmaması, antagonistik etkiye sahip olması yanı sıra bağırsağa kolonize olması gerekmektedir.

Bu çalışmada, bir önceki projemizde kültür sinarit balıklarının (Dentex dentex) bağırsak florasından ve kuluçkalık suyundan izole ettiğimiz iki adet Micrococcus luteus (M1-M2) bakterisi kullanılmıştır. Ayrıca adı geçen bakterinin Photobacterium damsela subsp. damsela’ ya karşı antagonistik etki özelliğine sahip olduğu da tarafımızdan rapor edilmiştir (Akaylı ve Ürkü, 2014).  Bu nedenle probiyotik adayı olarak belirlenen Micrococcus luteus izolatlarının deneysel olarak gökkuşağı alabalıklarında patojenik özelliğinin olup olmadığının araştırılması sonucunda adı geçen bakterinin kültür alabalıklarında probiyotik olarak kullanılabilirliğinin tespit edilmesi mümkün olacaktır.

Gökkuşağı alabalıklarında M. luteus’ un patojen özellik taşıyıp taşımadığını tespit etmek amacıyla İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Sapanca İçsu Ürünleri Araştırma ve Uygulama Biriminden temin edilen yaklaşık 4-5 g ağırlığındaki 75 adet gökkuşağı alabalığından 2 deney (M1-M2) ve 1 kontrol grubu olmak üzere 3 deneme grubu oluşturularak patojenite testi gerçekleştirilmiştir. M. luteus bakterisinin hücre yoğunluğu 107 hücre / ml olarak ayarlandıktan sonra denemede kullanılan alabalıklara bakteri banyo yöntemi ile verilmiştir. Kontrol grubundaki balıklara ise herhangi bir bakteri verilmemiştir. 30 gün boyunca balıklarda meydana gelebilecek klinik bulgular gözlenmiştir.

Bu çalışmadan elde edilen veriler sonucunda çeşitli balık patojenlerine karşı antagonistik etkiye sahip M. luteus izolatlarının deneysel olarak enfekte alabalıklarda herhangi bir klinik belirtiye ve mortaliteye neden olmadığı tespit edilmiştir. Bir sonraki hedefimiz bu probiyotik adayı ajanın, yeni yem almaya başlayan larva aşamasındaki balıkların yemine ve suyuna ilave ederek bağırsakta kolonizasyon yeteneğinin araştırılması olacaktır.