Alport sendromlu 15 olgunun klinik ve moleküler bulguları


Creative Commons License

Aslanger A. D. , Yürük Yıldırım Z. N. , Toksoy G. , Aksu B. , Durmaz D. , Göksu Çetinkaya A. P. , ...More

14. TIBBİ GENETİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 December 2020, vol.31, no.4, pp.49

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 31
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.49

Abstract

Amaç: Alport Sendromu (AS) hematüri, proteinüri, sensörinöral işitme kaybı, göz anomalileri ve ileri yaşta böbrek yetersizliği ile
karakterize ilerleyici böbrek hastalığıdır. Otozomal resesif ve dominant formları COL4A3/COL4A4, X’e bağlı formu ise COL4A5 ile
ilişkilidir. Bu çalışmada bu kollajen genlerinde varyant saptanan olguların klinik ve moleküler bulgularının irdelenmesi amaçlandı.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 2018-2019 yıllarında pediyatrik yaş grubunda hematüri ve/veya proteinüriyle başvuran 9’u kız 6’sı
erkek 15 olgu ile 27 aile bireyi dahil edildi. AS ve nefrotik sendroma özgün tasarlanmış 30 gen içeren yeni nesil dizileme paneli
yapıldı. İndeks olgularda saptanan ilişkili/olası ilişkili varyantların Sanger dizi analizi ile aile segregasyonu değerlendirildi.
Bulgular: Olguların 3’ünde (%20) COL4A3’de, 4’ünde (%27) COL4A4’de ve 8’inde (%53) COL4A5’de ilişkili/olası ilişkili varyantlar
saptandı. COL4A3’deki c.871G>C (p.Gly291Arg), COL4A4’deki c.1706G>C (p.Gly569Glu), c.2039G>A (p.Gly680Asp), c.2159C>A
(p.Pro720Gln) ve COL4A5’deki c.1285G>A (p.Gly429Arg), c.2050G>A (p.Gly684Arg), c.3119_3120insG (p.Glu1041Glyfs*27),
c.3554G>A (p.Gly1185Asp), c.3762_3763insT (p.Gly1255Trpfs*33) değişimleri ilk kez bu çalışmada gösterildi. 3 varyantın
gonadal mozaisizmi dışlayamamak ile birlikte de novo değişimle oluştuğu anlaşıldı.
Sonuç: Mikroskopik hematüri ve/veya proteinüri bulguları ile başvuran ve ileri yaşta böbrek yetersizliği gelişebilen AS olgularında
genetik etyopatogenezin aydınlatılması özellikle ailevi olgularda etkilenmiş bireylerin klinik bulgular başlamadan izleme
alınmasına faydalı olacaktır. Ayrıca çalışmamızda AS’ye neden olduğu saptanan 9 yeni varyant kollajen genlerinin genotipfenotip
bilgisine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alport sendromu, novel varyant