The Mediating Role of Trust Towards Ewom on the Relationship Between Big Five Personality Characteristics and Influence by Ewom


Creative Commons License

Algur M. S., Erden N. S.

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, no.78, pp.87-99, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim of this study is to investigate the mediating role of trust towards e-WOM on the relationship between big five personality characteristics (extraversion, agreeableness, emotional stability, conscientiousness, openness to experience) and influence by e-WOM in order to provide insight for the role of individual differences, one of which is a neglected domain in e-WOM studies. Results indicate that the relationships between agreeableness, conscientiousness and influence by e-WOM are fully mediated by trust towards e-WOM. Theoretical background, results, limitations and avenues for future research are discussed.

Bu çalışmanın amacı, büyük beş kişilik özellikleri olan dışadönüklük, duygusal denge, uyumluluk, özdisiplin, yeniliğe açıklığın e-WOM’a duyulan güven üzerinden  e-WOM’dan etkilenmeye nasıl etki ettiğini incelemektir; böylece e-WOM alanında yapılan çalışmalarda ihmal edilen bireysel farklılıklar konusu ele alınmış olacaktır. Sonuçlar göstermektedir ki; uyumluluk ve özdisiplin kişilik özellikleri ile e-WOM’dan etkilenme arasındaki ilişkilerde, eWOM’a güven tam aracılık rolü üstlenmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan kavramsal çerçeve, bulgular, araştırmanın kısıtları ve gelecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.