Medüller Tiroid Kanserinde F-18 FDG PET/BT ve Ga68-DOTATATE PET/BT’deki Volümetrik Parametrelerin Değerlendirilmesi


Karadoğan S., Işık E. G., Has Şimşek D., Paksoy N., Özkan Z. G., Şanlı Y.

33. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.21-22

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21-22
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:  Bu çalışmada medüller tiroid kanseri (MTK) tanılı hastalarda F-18 florodeoksiglukoz (FDG) pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) ve Ga-68 DOTATE-PET/BT görüntülemelerdeki volümetrik parametreler ile tümör belirteçleri arasındaki ilişkiyi ve tanısal performanslarını karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: MTK tanılı, kalsitonin (Ctn) ve CEA yüksekliği olan ve bu nedenle yeniden evreleme amaçlı F-18 FDG PET/BT ve Ga-68 DOTATE-PET/BT görüntülemesi yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. F-18 FDG PET/BT ve Ga-68 DOTATE-PET/BT çalışmalarında sırası ile nüks/metastatik lezyonlarının metabolik tümör volüm/somatostatin reseptör içeren-tümör volümü (MTV/SSTR-TV), total lezyon glikolizis/total somatostatin reseptörü(TLG/TL-SSTR) ve SUVmaks değerleri semikantitatif olarak hesaplanıp tümör belirteçleri ile ilişkisi değerlendirildi (SPSS versiyon 22.0). Bulgular: Çalışmaya 13’ü (%53,2) erkek 12’i (%48,8) kadın 25 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 49 (aralık: 12-76) idi. Hastaların ortalama (ort) CEA düzeyi 76,4 ng/mL (2,4-871), ort. Ctn düzeyi 3,449 pg/mL (4,4-43.850) bulundu. F-18 FDG PET/BT ve Ga-68-DOTATE PET/BT’de sırasıyla; 17 ve 16 hastada patolojik aktivite tutulumu saptanırken, 4 hastada klinik nüks düşünülmekle birlikte (ort. Ctn: 272,1 ve CEA: 7,76) her iki görüntülemede de patolojik tutulum saptanmadı. On dört hastada her iki çalışma da pozitif iken 3 hastada sadece F-18 FDG PET/BT’de (ort. Ctn: 2701,3 ve CEA: 156,67); 2 hastada sadece Ga-68 DOTATE-PET/BT’de (ort. Ctn: 819 ve CEA: 21,11) pozitif bulgu saptandı. Tümör belirteçleri ile MTV/SSTR-TV, TLG/TLSSTR ve SUVmaks arasında korelasyon saptanmadı. F-18 FDG PET/BT ve Ga68 DOTATE-PET/BT-çalışmalarında, MTV/SSTR-TV, TLG/TL-SSTR ve SUVmaks değerleri birbiri ile korele bulundu (p=0,000). F-18 FDG PET/BT’de 5 hastada lokal nüks, 11 hastada lenf nodu metastazı ve 8 hastada uzak metastaz saptandı. Bu hastalarda ort. MTV: 20,5 cc ort. TLG: 105,5 olarak ölçüldü. Ga-68 DOTATE-PET/BT’de ise 7 hastada lokal nüks, 12 hastada lenf nodu, 9 hastada uzak metastaz saptandı. Ort. SSTR-TV: 35,1 cc, ort. TL-SSTR: 202,6 cc olarak ölçüldü. Ort SUVmaks sırası ile F-18 FDG PET/BT ve Ga-68 DOTATE-PET/BT’de 6,1 ve 11,6 olarak bulundu. F-18 FDG PET/BT’de uzak metastaz gösteren hastalardan biri sürrenal metastazı ve diğeri ise karaciğer metastazı idi. Ga-68 DOTATE-PET/BT’de bu alanlarda somatostatin reseptör pozitifliği saptanmadı. Sonuç: MTK tanılı hastalarda her iki görüntülemenin kantitatif değerleri birbirleri ile korele izlenmekte olup tek başına F-18 FDG PET/BT pozitif olan hastalarda tümör belirteçlerinin daha yüksek olduğu dikkati çekti. F-18 FDG PET/BT ve Ga-68 DOTATE-PET/BT görüntülemelerde volümetrik parametreler ile tümör belirteçleri arasında korelasyon saptanmadı. Hastaların bir kısmında sadece F-18 FDG PET/BT’nin bir kısmında ise sadece Ga-68 DOTATE-PET/BT’nin pozitif olduğu düşünüldüğünde tanısal yaklaşım için iki görüntülemenin de yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler:  Medüller tiroid kanseri, F-18 FDG PET/BT, Ga-68 DOTATE-PET/BT, kalsitonin, CEA, MTV