KRONİK OTİTİS MEDİA VE PARANAZAL SİNUS VOLÜMLERİ İLİŞKİSİ


Çaytemel B., Doruk C., Kara H., Polat B.

42.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021, pp.101

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.101
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Tek taraflı kronik otit nedeni ile kliniğimizde opere edilen hastalarda; her iki mastoid ve paranazal sinüs hacimlerinin değerlendirilerek aralarındaki ilişkinin ortaya konması

GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde 2013-2019 yılları arası opere edilen tek taraflı hastalığa sahip; 51 timpanoplasti; 50 mastoidektomili timpanoplasti yapılmış kronik otit hastanın yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomogrofisi(HRCT) retrospektif olarak incelendi. Mastoid hücre ha-valanması tam havalanma, parsiyel havalanma ve sklerotik şekilde 3’e ayrılarak; petröz apeks ve perilabirintin hücre havalanması ise var -yok şeklinde değerlendirildi. Paranazal sinüs hacimleri ise maksiller, frontal ve sfenoid sinüslerin aksiyel planda en geniş derinliğinin ve genişliğinin; koronal planda ise uzunluğunun hesaplanarak ayrı ayrı çarpılıp sonucunun yarısının alınması ile hesaplandı.(SVI:1/2.Axbxc).Hastaların; her iki kulağında Ki-Kare test ve Mann-Whitney U testi kullanılarak mastoid havalanma ve paranazal sinüs hacimleri karşılaştırıldı.

BULGULAR: 51 kişilik timpanoplasti grubunda (Grup 1) mastoid hücre havalanması, petröz apeks ve perilabirintin hücre havalanması arasında hasta ve sağlıklı kulak taraf arasında anlamlı fark gözlenmezken; 50 kişilik mastoidekotimili timpanoplasti grubunda (Grup 2) tam havalanma ve sklerotik mastoid oranları göz önüne alındığında sağlıklı tarafta mastoid havalanmanın anlamlı derecede fazla olduğu izlendi. (p=0.012; p<0.001) Hastalıklı tarafta petröz apeks ve perilabirintin hücre havalanması da anlamlı olarak azdı.(p<0.05) Paranazal sinüs hacimleri değerlendirmesinde ise Grup 1 ve 2 de maksiller ve frontal sinüs hacimleri anlamlı fark izlenmezken; her iki grupta da sfenoid sinüs havalanmasının hastalıklı kulak tarafında daha az olduğu izlendi (p<0.05).

SONUÇ: Çalışmamızda paranazal sinüs hacim değerlendirmesinde ise hem timpanoplasti hem mastoidektoimili timpanoplasti hasta grubunda hasta tarafta sfenoid sinüs haciminin daha az olduğu saptanmıştır. Bu bulgu mastoid hücreler ile sfenoid sinüsün yakın komşuluğu, bu boşlukların nazal kavitedeki açıklıklarının birbirlerine yakınlığı ve sfenoid sinüs gelişiminin diğer sinüslere göre daha geç tamamlanması nedeni ile çeşitli patolojik durumlara maruz kalma oranın daha fazla olması ile açıklanabilir. Sfenoid sinus hacminin 30 yaşından sonra azalmaya başlaması; kronik otitin sıklığının bu yaştan sonra artmasının ne-denlerinden biri olabilir.
Anahtar Kelimeler: Kronik otits media, Paranasal sinus, Radyoloji