Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri.


TÜRETGEN İ., CESUR S.

Öneri, vol.24, pp.305-32, 2005 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : Öneri
  • Page Numbers: pp.305-32

Abstract

Aim of the study is to investigate further psychometric properties of the Self-Efficacy Scale (Sherer et al. 1982) which was translated to Turkish by Cesur and Özalp Türetgen (2004). Self-efficacy is the sum of all the important successes and failures a person attributes to himself/herself.

The scale was applied to white color workers from different sectors. The respondents have at least high school education (132 female, 105 male).                                                                                                                                                                                         

Cronbach Alpha reliability coefficient is .89. Factor analyses were conducted for the validity of the scale and three factors including 19 items were labeled as “Willingness to Struggle with Difficulties”, “Willingness to Initiate Behavior and to Complete”, “Social Efficacy”. As an indicator of construct validity, the scale had significant positive relationship with assertiveness and negative relationships with locus of control and neurotisicm. These findings support the reliability and validity of the scale.

No relationship was found between self efficacy, age and gender.

Bu çalışmanın amacı, Cesur ve Özalp Türetgen (2004) tarafından Türkçe’ye çevrilen Öz Etkinlik Ölçeği’nin (Sherer ve diğ., 1982) psikometrik özelliklerinin daha ileri derecede incelenmesidir. Öz etkinlik, kişinin kendisine atfettiği bütün önemli başarı ve başarısızlıkların bir toplamıdır.

Ölçek, farklı sektörlerde görev yapan beyaz yakalı çalışanlara uygulanmıştır. En az lise mezunu olan katılımcıların 132’si kadın, 105’i erkektir.                                                                                                                                                                                    

Ölçeğin güvenilirliği için hesaplanan Cronbach Alfa değeri .84 bulunmuştur. Geçerliliğe yönelik olarak faktör analizi uygulandığında orijinalinden farklı olarak, “Zorluklara Atılma-Mücadele”, “İşe Başlama-Tamamlama” ve “Sosyal Etkinlik” olarak isimlendirilen, 19 maddeli ve üç boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. Yine geçerlilik için ölçeğin, Kontrol Odağı, Atılganlık ve Nörotiklik yapılarıyla ilişkisi incelenmiştir. Ölçek, beklendiği gibi atılganlıkla pozitif, dış kontrol odağı ve nörotiklikle de negatif yönde anlamlı korelasyona sahiptir. Bu veriler ölçeğin güvenilirliğine ve geçerliliğine yönelik deliller sunmaktadır.

Ayrıca öz etkinlikle cinsiyet ve yaş değişkeninin ilişkisi de incelenmiştir. Ancak öz etkinlikle bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.