Total Kalça Artroplastisinde Akut Alt Ekstremite Uzama Miktarının Femoral ve Siyatik Sinir Üzerine Etkisinin İntraoperatif Nöromonitörizasyon Eşliğinde Değerlendirilmesi


Bayram S., Akgül T., Özmen E., Kendirci A. Ş., Demirel M., Kılıçoğlu Ö. İ.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, pp.25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Total kalça artroplasti cerrahisinde sinir yaralanması nadir görülmekle birlikte gerçekleşmesi durumunda sonucu olumsuz etkilemektedir. Sinir hasarı etiyolojilerinden en önemlisi alt ekstremitenin akut uzamasıdır. Amacımız total kalça artroplastisinde uzama miktarının nöral yapılar üzerine etkisini araştırmak ve uzama miktarı ile hastaların boy ve femur uzunluğu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 22.12.2017 tarih ve 21 sayılı Yerel Etik Kurulu’ndan 1540 sayılı izin ile çalışmaya başlandı. Etki gücü 0,6 ve hata payı 0,05 alınarak anlamlı sonuç elde etmek için 16 hastanın yeterli olacağı saptandı. Spinal cerrahi öyküsü, diyabetes mellitus tanısı, nörolojik hastalık öyküsü olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların boy, kilo, spina iliaka anterior süperior-medial malleol (SİAS-MM) arası mesafe ve total femur uzunluğu preoperatif ölçüldü. Hastalar, intraoperatif nöromonitörizasyon (İONM) yapılacağı için genel anestezi altında, total intravevöz anestezi ile opere edildi. İONM işleminde posterior tibial sinirden somatosensöryal uyarılmış potansiyel (SEP) verileri, derin peroneal sinir için tibialis anterior motor uyarılmış potansiyel (MEP) verileri, tibial sinir için gastroknemius MEP verileri ve femoral sinir için kuadriseps MEP verileri kullanıldı. Kalça artroplastisi yapılırken boyun kesisinden sonra floroskopi görüntüsünde büyütme oranına yardımcı olacak 3 cm çapında demir küre asetabuluma bırakıldı ve alt ekstremite uzaması amacıyla traksiyon işlemi traksiyon cihazı yardımıyla yapıldı. SEP ve MEP amplitüdlerinde %50 oranında düşüş ve SEP değeri için latansın %10’dan fazla oranda uzaması eşik değer olarak kabul edildi. Traksiyon esnasında verilerin ilk etkilendiği anda ve eşik değere ulaşıldığı anda kalça eklemine ait floroskopi görüntüleri alınarak uzama miktarları ölçüldü. Bulgular: Tüm olgularda ilk MEP değişikliği ve yine eşik değere derin peroneal sinir MEP amplitüdünde ulaşıldı. MEP verilerinde ilk etkilenme olduğında ortalama uzama 14.9±6.1 mm (femurun %3’ü ve SIASMM mesafesinin %1.7’i), eşik değere ulaşıldığında ise ortalama uzama 22.5±5.6 mm (femurun %5’i SAISMM mesafesinin %2.6’sı) olarak saptandı. Eşik değer sınıra ulaşıldığında, tibial sinir MEP ortalama %27 ve femoral sinirde ortalama %12 düşüş saptandı. Uzama miktarı ile, hasta boyu, SAIS-MM mesafesi ve femur uzunluğu arasında pozitif bir ilişki saptandı. Çıkarımlar: Alt ekstremite traksiyonu ile ilk etkilenen değer; derin peroneal sinir MEP değeridir. Derin peroneal sinirin eşik değere ulaştığı andaki ekstremite uzama miktarı; hastaların boyları ve femur boyu uzunlukları ile doğru orantılıdır. Derin peroneal sinir eşik değere ulaştığında; tibial ve femoral sinirlerdeki etkilenme oranları ile ekstremite uzama miktarı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Vücut kitle indeksi ile sinir yaralanması arasında da anlamlı bir ilişki bulunamadı