Prostat Kanseri Tanılı Olgularda İnsidental Olarak Saptanan Akciğer Lezyonlarında Ga-68 PSMA PET/BT’nin Rolü


Kıran M. Y., Has Şimşek D., Işık E. G., Kuyumcu S., Özkan Z. G., Şanlı Y.

33. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.12-13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-13
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Prostat kanseri (PK) tanısıyla yapılan galyum (Ga)-68 prostat spesifik membran antijen (PSMA) pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) görüntülemede insidental  olarak saptanan akciğer lezyonlarının tanısında Ga-68 PSMA PET/BT görüntülemenin rolü araştırıldı.

Yöntem:  Ocak 2015-Temmuz 2020 tarihleri arasında evreleme, yeniden evreleme veya tedavi yanıtının değerlendirilmesi amacıyla kliniğimizde Ga-68 PSMA PET/BT görüntülemesi yapılan ve insidental olarak en az bir adet soliter akciğer lezyonu (≥8 mm) saptanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Sekonder malignitesi bulunan, klinik muayene bulguları, radyolojik verisi veya takibi eksik olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Lezyonların boyutu, lokalizasyonu, morfolojisi, lezyonların SUVmaks değerleri ve prostat spesifik antijen (PSA) değerleri kaydedildi. Akciğer lezyonlarının nihai tanısı; histopatolojik verifikasyon, klinik muayene bulguları, radyolojik bulgular veya takip görüntülemeleriyle konuldu. Akciğer lezyonlarının tanısı ile SUVmaks değerleri arasındaki ilişki Mann-Whitney U test ve alıcı işletim karakteristiği (ROC) analizi ile SPSS 24.0 programı kullanılarak değerlendirildi. P-değeri <0,05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 68,5±7,7 (50-82) olan 45 hasta dahil edildi. On üç hastada soliter akciğer lezyonu izlenirken 8 hastada 2-4 adet, 24 hastada ≥5 akciğer lezyonu saptandı. Otuz bir (%69) hastanın akciğer lezyonları klinik ve radyolojik takip sonrası PK metastazı, 10 hastanın (%22) ise benign olarak kabul edildi. Kalan 4 hastada (%9) yapılan biyopsi sonucu primer akciğer malignitesi saptandı (Tablo 1). Ga-68 PSMA PET/ BT görüntülemesi sırasında medyan PSA ve  akciğer lezyonlarının SUVmaks değerleri PK metastazı, primer akciğer malignitesi ve benign akciğer lezyonu saptanan olgularda sırasıyla; 64,9 ng/mL (0,01-971,90) ve 5,40 (0,61-37,96); 5,65 ng/mL (0,64-18) ve 3,18 (0,25-11,20); 5,44 ng/mL (0,22-47,46) ve 1,36 (0,47-3,22) olarak saptandı (Tablo 2). Mann-Whitney U testine göre malign lezyonlarda SUVmaks değeri anlamlı olarak yüksek iken (p=0,001), PK metastazları ve primer akciğer malignitelerinin SUVmaks değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,379). Öte yandan PSA değerleri PK metastazı saptanan olgularda, primer akciğer malignitesi saptanan olgulara kıyasla anlamlı olarak yüksekti (p=0,046). ROC analizine göre lezyonların benign/malign ayrımında SUVmaks değeri için eşik değer 1,6 alındığında duyarlılık %77,4, özgüllük %80 (AUC: 0,829, p=0,001) olarak hesaplandı.

Sonuç:  PK tanılı olgularda Ga-68 PSMA PET/BT’de insidental olarak saptanan akciğer lezyonlarında yüksek SUVmaks değerlerinin benign/malign lezyon ayrımında yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Ancak primer akciğer maligniteleri ve metastaz ayırıcı tanısında SUVmaks değerleri dışında hastanın klinik muayene bulguları, PSA değerleri ve radyolojik bulguları yol gösterici olmaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Ga-68 PSMA, prostat kanseri, insidental akciğer lezyonu, SUVmaks