PERIPHERAL CAPITALIZM AND CRISIS


Creative Commons License

Şahin Ç.

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi/Siyasal: Journal of Political Sciences, no.41, pp.139-159, 2011 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi/Siyasal: Journal of Political Sciences
  • Page Numbers: pp.139-159

Abstract

 Abstract The world economic system completely changed after 1980. The national markets turned into open markets and only one global market occurd around the world. Neo-liberal policies started to be applied in every countries. The financial capital became dominant power of the world capitalism. The welfare state collapsed and hegemonic power of the national state diminished over economies. In this process the peripheral capitalism was re-built according to interests of the developed capitalism. Đn the result of this process, a global crisis occured. The employment reduced around the world; the unemployment and poverty increased. The budget deficients of countries became larger; the production capacities of the economies shrank. Đn this study the crisis which occured in pheriperal capitalism in this process will be told with concept of the France Regulation Theory.

Keywords; Regulation Theory, Accumulation Regime, Mode of Regulation , Peripheral Capitalism, Peripheral Fordizm 

Özet 1980 sonrası dünya ekonomik sistemi tamamen değişti; Ulusal pazarlar dışa açıldı; Dünyada tek bir küresel Pazar oluştu. Her ülkede neo-liberal politikalar uygulanmaya başladı. Finans Sermaye dünya kapitalizminin belirleyici gücü haline geldi. Refah devleti çöktü; ulus-devletin ekonomi üzerindeki egemen gücü azaldı. Bu süreçte ‘çevresel kapitalizm’ gelişmiş kapitalizmin çıkarlarına göre yeniden yapılandırıldı. Sürecin sonunda küresel bir kriz ortaya çıktı. Tüm dünyada istihdam azaldı; işsizlik ve yoksulluk arttı; ülkelerin bütçe açıkları büyüdü; üretim kapasiteleri küçüldü. Bu çalışmada bu süreçte oluşan çevresel kapitalizmin krizi ‘Fransız düzenleme kuramı kapsamında’ anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Düzenleme Kuramı, Birikim Rejimi, Düzenleme Tarzı, Çevresel Fordizm, Çevresel Kapitalizm