Rethinking the national bourgeoisie and industrial bourgeoisie as a public policy in the 100th anniversary of the republic


DEMIRKOL M., ARIKAN S.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.49-1, pp.177-189, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to analyze the emergence of a national bourgeoisie in Turkish economic and political history and to compare this process with the emergence of the bourgeoisie in the West. The study also discusses the differences between the national bourgeoisie and the industrial bourgeoisie. It also states that the bourgeoisie in Turkey emerged with the idea of creating a national economic structure and that these policies were not limited to the Second Constitutional Monarchy period. Using a qualitative methodology, this study provides an important perspective on the emergence of the national bourgeoisie as a public policy in Turkish economic and political history.
Bu çalışmanın amacı, Türk iktisadi ve siyasi tarihinde milli bir burjuvazinin ortaya çıkış sürecini incelemek ve bu sürecin Batı'daki burjuvazinin doğuş süreciyle karşılaştırmasını yapmaktır. Çalışma, milli burjuvazi ve sanayi burjuvazisi arasındaki farklılıkları da ele almaktadır. Ayrıca, Türkiye'deki burjuvazinin milli bir iktisat yapısının oluşturulması düşüncesiyle ortaya çıktığını ve bu politikaların yalnızca II. Meşrutiyet dönemine mahsus kalmadığını belirtmektedir. Nitel bir yöntem kullanılarak yapılan bu çalışma, Türk iktisadi ve siyasi tarihinde milli burjuvazinin bir kamu politikası olarak ortaya çıkış sürecine dair önemli bir perspektif sunmaktadır.